Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kruszynie Krajeńskim - czerwiec 2020 r.

INFORMACJA 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży 
  
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020, poz. 65 z późn. Zm.) 
Wójt Gminy Białe Błota 
informuje: 
Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr XXXIV/384/2009 z dnia 18 czerwca 2009 roku wyraziła zgodę na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej działki  531/14 o powierzchni 0,0732 ha, położonej w obrębie Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisanej w Księdze Wieczystej nr BY1B/00094198/6.
 
Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016  z dnia 23 maja 2016 roku w/wym działka leży w strefie oznaczonej symbolem 16.M1.  (strefa mieszkalno – usługowa). 

Cena nieruchomości wynosi 51.240 zł  (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020, poz. 65 z późn. Zm.), mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 roku. 
  
Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 30 czerwca 2020 do dnia 21 lipca 2020r. 
  
Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży (13kB) word
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dariusz Fundator (30 czerwca 2020)
Opublikował: Szymon Pater (30 czerwca 2020, 14:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050