Informacja o wywyeszeniu wykazu II

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
 
I.    Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.86.2011 z dnia 16 czerwca  2011 roku    
       wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych
       nieruchomości gruntowych, położonych w Białych Błotach oznaczonych  następującymi 
       numerami :
 
    1. nr 492/6 o pow. 0,0329 ha, zapisanej w KW BY1B/00056316/2,
        cena wywoławcza : 46.060,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych) +
        23 % VAT,
 
    2. nr 492/7 o pow. 0,0368 ha, zapisanej w KW BY1B/00056317/9, 
       cena wywoławcza : 51.520,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia  złotych)
       + 23 % VAT,
 
 II.  Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.126.2011 z dnia 20 września 2011 roku
       wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, między innymi działki :
     
     1. nr 1449/8 o pow. 0,0138 ha , zapisanej w KW BY1B/00071633/1,
         cena wynosi : 15.732,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote) + 23 %
         VAT.
         Wymieniona działka stanowi uzupełnienie działki przyległej o nr 173/22.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  19 grudnia 2011 r. do  9 stycznia 2012 r.  
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  30 stycznia  2012 r..
 
 
 
Białe Błota, 2011.12.15

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 grudnia 2011)
Opublikował: Filip Rybacki (16 grudnia 2011, 13:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2044