I N F O R M A C J A w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

                                                I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota informuje :
 
I.    Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.111.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.    
       wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
       wieczystymi nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białe Błota,
       przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego,
       oznaczonych ewidencyjnie w obrębie Murowaniec następującymi numerami :
 
    1. nr 150/29 o pow. 0,0882 ha, zapisanej w KW BY1B/00147452/2,
        cena wynosi : 23.996,07 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć      
        złotych 7/100 groszy), w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
        użytkowania wieczystego,
    2. nr 80/220 o pow. 0,0477 ha, zapisanej w KW BY1B/00135243/7, 
       cena wynosi : 14.528,76 zł (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych
       76/100 groszy) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa użytkowania
       wieczystego,
    3. nr 104/114 o pow. 0,1147 ha, zapisanej w KW BY1B/00135505/2,
        cena wynosi : 29.163,30 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy
        złote 30/100 groszy) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
        użytkowania wieczystego,
    4. nr 80/91 o pow. 0,1434 ha, zapisanej w KW BY1B/00135834/7,
        cena wynosi : 35.123,88 zł (trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote
        88/100 groszy) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
        użytkowania wieczystego,
     5. nr 104/89 o pow. 0,0929 ha, zapisanej w KW BY1B/00135420/2,
         cena wynosi : 24.795,57 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć 
         złotych 57/100 groszy) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
         użytkowania wieczystego,       
     6. nr 80/102 pow. 0,1254 ha, zapisanej w KW BY1B/00159376/2,
         cena wynosi : 31.539,66 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć 
         złotych 66/100 groszy) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
         użytkowania wieczystego.
     7. nr 104/125 o pow. 0,1457 ha, zapisanej w KW BY1B/00174650/8,
         cena wynosi : 35.628,18 zł (trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem  
         złotych 18/100 groszy) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
         użytkowania wieczystego,
     8. nr 140/35 o pow. 0,0371 ha, zapisanej w KW BY1B/00171026/4,
         cena wynosi : 11.817,84 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych 84/100    
         groszy) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
         użytkowania wieczystego,       
 
 
        9. nr 80/70 pow. 0,1134 ha, zapisanej w KW BY1B/00142205/1,
            cena wynosi : 28.325,67 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 
            złotych 67/100 groszy) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
            użytkowania wieczystego.      
      10. nr 80/209 o pow. 0,1260 ha, zapisanej w KW BY1B/00169280/5,
            cena wynosi : 31.308,42 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiem złotych 
            złotych 42/100 grosze) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
            użytkowania wieczystego,
       11. nr 80/101 o pow. 0,1463 ha, zapisanej w KW BY1B/00181574/3,
             cena wynosi : 35.913,54 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych
             54/100 grosze) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
             użytkowania wieczystego,    
       12. nr 104/129 o pow. 0,1051 ha, zapisanej w KW BY1B/00175753/7,
             cena wynosi : 27.031,71 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści jeden złotych  
             71/100 groszy) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
             użytkowania wieczystego,
       13. nr 65/40 o pow. 0,0837 ha, zapisanej w KW BY1B/00146033/2,
             cena wynosi : 22.960,41 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt    
             złotych 41/100 groszy) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
             użytkowania wieczystego,           
        14. nr 80/191 o pow. 0,0927 ha, zapisanej w KW BY1B/00146558/8,
              cena wynosi : 24.009,60 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięć złotych  
              60/100 groszy) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
              użytkowania wieczystego,
        15. nr 104/35 o pow. 0,1110 ha, zapisanej w KW BY1B/00147233/1,
               cena wynosi : 28.341,66 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden     
               złotych 66/100 groszy) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
               użytkowania wieczystego,       
        16. nr 104/66 o pow. 0,1206 ha, zapisanej w KW BY1B/00191372/0,
              cena wynosi : 30.473,25 zł (trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote  
              25/100 groszy) w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
              użytkowania wieczystego,
        17. nr 80/195 o pow. 0,1438 ha, zapisanej w KW BY1B/00190281/8,
              cena wynosi : 35.211,21 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych     
              21/100 groszy) w tym 23% VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa
              użytkowania wieczystego,       
     
         Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
         90% od ceny sprzedaży, wymienionych wyżej gruntów, osobom fizycznym, których    
         dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie 
         przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
         ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatnie
         półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o
         udzielenie bonifikaty.
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  1 marca do  22 marca 2012 r.            Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 12 kwietnia  2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (28 lutego 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (28 lutego 2012, 09:01:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2664