Informacja o wywyeszeniu wykazu 2012

                                  I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
 
I.    Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.48.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.    
       wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej
       działki, położonej w Kruszynie Kraj. zapisanej w KW BY1B/00073512/1, :
 
        nr 34/17 o pow. 0,6167 ha,
        cena wywoławcza : 228.000,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 
 II.  Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.73.2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku
       wyraziła zgodę na zbycie drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych działek,
       położonych w Kruszynie Kraj., zapisanych w KW BY1B/00064517/0  :
     
     1. nr 161/15  o pow. 0,1114 ha,
         cena wywoławcza  : 83.550,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt
         złotych),
     2. nr 161/16 o pow. 0,0790 ha,
  cena wywoławcza  : 59.250,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),
     3. nr 161/17 o pow. 0,916 ha,
  cena wywoławcza  : 68.700,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).
 
  Działki przeznaczone do sprzedaży stanowią grunty niezabudowane, położone
  w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego. 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  26 lipca 2012 r. do  16 sierpnia 2012 r.  
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  6 września  2012 r..
 
 
 
Białe Błota, 2012.07.24

metryczka


Wytworzył: Wiesawa Kaczanowska (25 lipca 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (25 lipca 2012, 15:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1667