I N F O R M A C J A w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

                                                       I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
Wójt Gminy Białe Błota informuje :
I.   Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
      niezabudowanych działek położonych w Łochowicach,
    -    zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :

   nr  228 o pow. 0,1179 ha, cena wywoławcza : 76.635,00 zł (siedemdziesiąt                 sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych),
2.          nr  229 o pow. 0,1122 ha, cena wywoławcza : 72.930,00 zł (siedemdziesiąt dwa
               tysiące dziewięćset trzydzieści złotych),
3.          nr  230 o pow. 0,1058 ha, cena wywoławcza : 68.770,00 zł ( sześćdziesiąt osiem
               tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych),
4.          nr  231 o pow. 0,0989 ha, cena wywoławcza : 64.285,00 zł (sześćdziesiąt cztery
         tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych),
5.          nr  232 o pow. 0,0980 ha, cena wywoławcza : 63.700,00 zł (sześćdziesiąt trzy      
         tysiące siedemset złotych),
6.          nr  233 o pow. 0,0967 ha, cena wywoławcza : 62.855,00 zł (sześćdziesiąt dwa
         tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych),
7.          nr  235 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza : 59.800,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć
         tysięcy osiemset złotych),
8.          nr  236 o pow. 0,0906 ha, cena wywoławcza : 58.890,00 zł (pięćdziesiąt osiem     
         tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
9.          nr  237 o pow. 0,0890 ha, cena wywoławcza : 57.850,00 zł (pięćdziesiąt siedem
         tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),
10.       nr  260 o pow. 0,0898 ha, cena wywoławcza : 58.370,00 zł (pięćdziesiąt osiem   
         tysięcy  trzysta siedemdziesiąt złotych),
11.       nr  261 o pow. 0,1131 ha, cena wywoławcza : 73.515,00 zł (siedemdziesiąt trzy
         tysięce pięćset piętnaście złotych),
12.       nr  262 o pow. 0,1303 ha, cena wywoławcza : 84.695,00 zł (osiemdziesiąt cztery   
               tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
13.       nr  263 o pow. 0,1163 ha, cena wywoławcza : 75.595,00 zł (siedemdziesiąt pięć
         tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
14.       nr  264 o pow. 0,0898 ha, cena wywoławcza : 58.370,00 zł (pięćdziesiąt osiem
         tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
15.       nr  265 o pow. 0,1008 ha, cena wywoławcza : 65.520,00 zł (sześćdziesiąt pięć
         tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),
16.       nr  267 o pow. 0,1047 ha, cena wywoławcza : 68.055,00 zł (sześćdziesiąt osiem 
         tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych),
17.       nr  268 o pow. 0,0839 ha, cena wywoławcza : 54.535,00 zł (pięćdziesiąt cztery
               tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych),
18.       nr  269 o pow. 0,0795 ha, cena wywoławcza : 51.675,00 zł (pięćdziesiąt jeden
         tysięcy  sześćset siedemdziesiąt pięć złotych),
19.       nr  271 o pow. 0,1143 ha, cena wywoławcza : 74.295,00 zł (siedemdziesiąt cztery
         tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).
 
II.  Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.166.2011 z dnia 24 1istopada  2011 roku
      wyraziła zgodę na zbycie drodze przetargu ograniczonego dla osób fizycznych i prawnych
      prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej,
      niezabudowanej działki położonej w Łochowicach,
   -     zapisanej w KW BY1B/00045387/0 :
     
          1.   nr 226  o pow. 0,0112 ha,
           cena wywoławcza  : 14.560,00 zł (czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych)
           + VAT,
 
         Działki przeznaczone do sprzedaży stanowią grunty niezabudowane, położone
  w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego. 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  28 sierpnia  2012 r. do  18 września 2012 r.  
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  9  października  2012 r..
 
 
 
Białe Błota, 2012.08.24
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (24 sierpnia 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (24 sierpnia 2012, 10:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2405