Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Murowańcu

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
       Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.3.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.
       wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
       wieczystymi nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białe Błota,
       przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego,
       oznaczonych ewidencyjnie w obrębie Murowaniec następującymi numerami :
 
    1. nr 80/223 o pow. 0,0622 ha, zapisanej w KW BY1B/00193359/7,
        cena wynosi : 10.700,00 zł (dziesięć tysięcy siedemset złotych),  na poczet ceny
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    2. nr 80/41 o pow. 0,1601 ha, zapisanej w KW BY1B/00120009/7, 
       cena wynosi : 18.800,00 zł (osiemnaście tysięcy osiemset  złotych), na poczet ceny
       zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    3. nr 80/78 o pow. 0,1162 ha, zapisanej w KW BY1B/00138614/0,
        cena wynosi : 20.000,00 zł (dwadzieścia  tysięcy złotych), na poczet ceny zaliczono      
        wartość prawa użytkowania wieczystego,
    4. nr 80/80 o pow. 0,1159 ha, zapisanej w KW BY1B/00136748/4,
        cena wynosi : 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy  złotych), na poczet ceny zaliczono
        wartość prawa użytkowania wieczystego,
    5. nr 80/55 o pow. 0,1697 ha, zapisanej w KW BY1B/00130855/5,
        cena wynosi : 19.900,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych), na poczet ceny      
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,        
    6. nr 80/66 o pow. 0,2007 ha, zapisanej w KW BY1B/00132160/0,
         cena wynosi : 23.500,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), na poczet ceny
         zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego.
 
         Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
         60% od ceny sprzedaży, wymienionych wyżej gruntów, osobom fizycznym, których    
         dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie 
         przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
         ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatnie
         półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o
         udzielenie bonifikaty. 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  18 kwietnia  do  9 maja 2013 r.            Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 30 maja 2013 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (15 kwietnia 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (15 kwietnia 2013, 13:20:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1869