Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Murowańcu II

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
       Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.
       wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
       wieczystymi nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białe Błota,
       wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego,
       oznaczonych ewidencyjnie w obrębie Murowaniec następującymi numerami :
 
    1. nr 65/14 o pow. 0,0960 ha, zapisanej w KW BY1B/00117985/8,
        cena wynosi : 16.500,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset  złotych),  na poczet ceny
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    2. nr 104/97 o pow. 0,1247 ha, zapisanej w KW BY1B/00140603/7, 
        cena wynosi : 18.100,00 zł (osiemnaście tysięcy sto  złotych), na poczet ceny
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    3. nr 80/61 o pow. 0,0836 ha, zapisanej w KW BY1B/00130840/7,
        cena wynosi : 14.400,00 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych), na poczet ceny   
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    4. nr 68/13 o pow. 0,0572 ha, zapisanej w KW BY1B/00114869/8,
        cena wynosi : 9.900,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), na poczet ceny
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    5. nr 138/32 o pow. 0,0783 ha, zapisanej w KW BY1B/00141720/0,
         cena wynosi : 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych), na poczet ceny     
         zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,       
    6. nr 104/131 o pow. 0,1654 ha, zapisanej w KW BY1B/00181263/0,
         cena wynosi : 19.400,00 zł (dziewiętnaście  tysięcy czterysta złotych), na poczet ceny
         zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego.
    7. nr 53/13 o pow. 0,0840 ha, zapisanej w KW BY1B/00125172/5,
        cena wynosi : 14.500,00 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych), na poczet ceny  
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    8. nr 104/67 o pow. 0,1434 ha, zapisanej w KW BY1B/00195153/7,
        cena wynosi : 20.800,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset  złotych), na poczet ceny
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
    9. nr 104/109 o pow. 0,1453 ha, zapisanej w KW BY1B/00136206/3,
         cena wynosi : 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), na poczet ceny     
         zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,       
   10. nr 150/61 o pow. 0,0791 ha, zapisanej w KW BY1B/00132496/4,
         cena wynosi : 13.600,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset  złotych), na poczet ceny
         zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego.
   11. nr 122/19 o pow. 0,1040 ha, zapisanej w KW BY1B/00192221/4
         cena wynosi : 17.900,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych), na poczet ceny
         zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego.
 
      
         Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
         60% od ceny sprzedaży, wymienionych wyżej gruntów, osobom fizycznym, których    
         dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie 
         przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
         ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatnie
         półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o
         udzielenie bonifikaty. 
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  18 kwietnia  do  9 maja 2013 r.  
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 30 maja  2013 r..
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (15 kwietnia 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (15 kwietnia 2013, 13:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1935