Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach i Lisim Ogonie

 
                                                       I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
                                                     Wójt Gminy Białe Błota
informuje :
I.   Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
      niezabudowanych działek położonych w Łochowicach,
    -    zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 

   nr  251 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery                 tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych),
2.          nr  252 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery
               tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych),
3.          nr  253 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł ( sześćdziesiąt cztery
               tysiące czterysta osiemdziesiąt  złotych),
 
II.  Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr VIII/80/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. wyraziła zgodę
      na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi, niezabudowanych
      działek położonych w Lisim Ogonie,
    -   zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
 

   nr  29/2 o pow. 0,0850 ha, cena wywoławcza : 73.800,00 zł (siedemdziesiąt trzy           tysiące osiemset  złotych),

   nr  29/8 o pow. 0,0983 ha, cena wywoławcza : 85.300,00 zł (osiemdziesiąt pięć               tysięcy trzysta złotych),

   nr  29/13 o pow. 0,1140 ha, cena wywoławcza : 95.900,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć          tysięcy dziewięćset złotych),
 
         Działki przeznaczone do sprzedaży stanowią grunty niezabudowane, położone
  w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego. 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  10  do  31 lipca 2013 r.  
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  21 sierpnia  2013 r.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (8 lipca 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (8 lipca 2013, 09:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2538