Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kruszynie Krajeńskim oraz Lisim Ogonie.

I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży  
         
Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
informuje :
     
I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą Nr V/56/2003 z dnia 28 marca 2003 r. wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi, niezabudowanej działki położonej :
- w Kruszynie Kraj.,  zapisanej w KW BY1B/00073512/1: nr 34/10 o pow. 0,0818 ha,  cena wywoławcza : 51.100,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych), 
        
II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą RGK.0007.8.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. wyraziła zgodę na zbycie drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych działek położonych: 
- w Lisim Ogonie, zapisanych w KW BY1B/00066004/5:
    
     1.   nr   29/36  o  pow.  0,2154 ha,    cena wywoławcza :   134.500,00 zł  (sto
           trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych),
     2.   nr   29/37  o  pow.  0,1281 ha,    cena wywoławcza :  90.400,00 zł (dziewięćdziesiąt
           tysięcy czterysta złotych),
     3.   nr   29/38  o  pow.  0,1101 ha,    cena wywoławcza :  77.700,00 zł (siedemdziesiąt
           siedem tysięcy siedemset złotych).
  
Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
   
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  20 marca do 10 kwietnia  2014 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  2 maja  2014 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (14 marca 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (14 marca 2014, 11:46:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410