Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu, Lisim Ogonie oraz Kruszynie Krajeńskim

I N F O R M A C J A 
  
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         
Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce       nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
informuje: 
I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą Nr RGK.0007.24.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.     
      wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym (właścicielom nieruchomości 
      przyległych) niezabudowanych działek położonych:    
     - w Murowańcu,  zapisanych w KW BY1B/00105944/2:
1.      nr 80/226 o pow. 0,0018 ha,  cena : 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) + VAT,
2.      nr 80/227 o pow. 0,0018 ha,  cena : 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) + VAT.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki w Murowańcu położone są w terenie mieszkalnictwa i usług.
      
II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą RGK.0007.36.2014 z dnia 27 marca 2014 r. 
      wyraziła zgodę na zbycie drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,  
      niezabudowanych działek położonych:   
     - w Lisim Ogonie, zapisanych w KW BY1B/00066004/5: 
1.   nr   29/21  o  pow.  0,0693 ha,    cena wywoławcza :  48.510,00 zł  (czterdzieści                  osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych)
2.   nr   29/22  o  pow.  0,0769 ha,    cena wywoławcza :  57.675,00 zł (pięćdziesiąt                    siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych),
3.   nr   29/23  o  pow.  0,0812 ha,    cena wywoławcza :  60.900,00 zł (sześćdziesiąt
           tysięcy dziewięćset złotych), 
4.   nr   29/24  o  pow.  0,0861 ha,    cena wywoławcza :  64.575,00 zł (sześćdziesiąt
           cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych), 
5.   nr   29/26  o  pow.  0,1027 ha,    cena wywoławcza :  71.890,00 zł (siedemdziesiąt
           jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
     Działki  w Lisim Ogonie położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
      
III. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą RGK.0007.73.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
         wyraziła zgodę na zbycie drodze przetargu nieograniczonego, między innymi, 
         niezabudowanej działki położonej:  
     - w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW BY1B/00064517/0: 
1.   nr   161/15  o  pow.  0,1114 ha,    cena wywoławcza :  60.000,00 zł                                   (sześćdziesiąt tysięcy złotych)
     Działka  w Kruszynie Kraj.  położona jest w terenie nieobjętym aktualnym     
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od dnia  30  kwietnia do  21 maja  2014 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  11 czerwca  2014 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (28 kwietnia 2014)
Opublikował: Marek Jakubowski (28 kwietnia 2014, 09:31:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1545