Wykaz nieruchomości na sprzedaż położonych w Białych Błotach


I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce       nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
informuje :
      Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą Nr RGK.0007.53.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym (właścicielom nieruchomości
      przyległych) niezabudowanych działek położonych :    
 
     - w Białych Błotach  zapisanej w KW BY1B/00130699/3 :
1.      nr  46/80  o pow. 0,0041 ha,  cena : 5.700,00 zł (pięć tysięcy siedemset złotych),
 
     - w Białych Błotach  zapisanej w KW BY1B/00141859/3 :
2.      nr 260/19 o pow. 0,0052 ha,  cena : 8.500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych).
 
     Działki  w Białych Błotach położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
     
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od dnia  23  lipca do  12 sierpnia  2014 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  3 września 2014 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (18 lipca 2014)
Opublikował: Andrzej Pasek (18 lipca 2014, 10:13:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1608