Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu.

                                                I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
informuje :
    Rada  Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Do sprzedaży przeznacza się grunty położone w Murowańcu, wykorzystywane lub  
    przeznaczone na cele mieszkaniowe, których właściciele złożyli wnioski o ich nabycie :
 
   1.  nr 138/26 o pow. 0,1114 ha, zapisanej w KW BY1B/00144717/7,
        cena wynosi : 85.600,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 66.400,00 zł
        (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych), do zapłaty : 19.200,00 zł (dziewiętnaście
        tysięcy dwieście złotych) 
    2. nr 104/43 o pow. 0,1380 ha, zapisanej w KW BY1B/00147736/7, 
        cena wynosi : 93.716,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset szesnaście złotych),
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 72.068,00 zł
        (siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych), do zapłaty : 21.648,00 zł
        (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych),
    3. nr 80/104 o pow. 0,2000 ha, zapisanej w KW BY1B/00135832/3,
        cena wynosi : 124.400,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych),
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 95.664,00 zł
        (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote), do zapłaty :
        28.736,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych),
    4. nr 150/23 o pow. 0,1175 ha, zapisanej w KW BY1B/00202815/9,
        cena wynosi : 79.794,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt
        cztery złote) na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys.
        61.362,00 (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote), do zapłaty :
        18.432,00 zł (osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote),
     5. nr 150/12 o pow. 0,0884 ha, zapisanej w KW BY1B/00203633/6,
         cena wynosi : 60.032,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote), na poczet
         ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 46.165,00 zł
         (czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych), do zapłaty : 13.867,00 zł
         (trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych),       
     6. nr 65/20 pow. 0,0902 ha, zapisanej w KW BY1B/00114871/5,
         cena wynosi : 61.255,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć
         złotych), na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys.
         47.105,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy sto pięć złotych), do zapłaty : 14.150,00 zł
         (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
    7. nr 65/38 o pow. 0,1107 ha, zapisanej w KW BY1B/00158926/6,
        cena wynosi : 75.176,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 
        złotych), na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys.
        57.810,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych), do zapłaty
        17.366,00 zł (siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych), 
     8. nr 65/43 o pow. 0,1145 ha, zapisanej w KW BY1B/00185189/5,
         cena wynosi : 77.757,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt
         siedem złotych), na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego
         w wys. 59.795,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć
         złotych), do zapłaty : 17.962,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt
         dwa złote),         
      9. nr 65/44 o pow. 0,1046 ha, zapisanej w KW BY1B/00184069/1,
          cena wynosi : 80.400,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych), na poczet ceny
          zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 62.400,00 zł (sześćdziesiąt
          dwa tysiące czterysta złotych), do zapłaty : 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych),
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  14 stycznia  do  4 lutego  2015 r.
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem 25 lutego  2015 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (12 stycznia 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (12 stycznia 2015, 12:39:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265