Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lisim Ogonie.

                                                      I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce           nieruchomościami  (Dz.U.z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.)
 
                                                    Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.5.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej
      nieruchomości położonej w Lisim Ogonie, zapisanej w KW BY1B/00128172/6,
      oznaczonej jako działka  :
 
      nr 68/1 o pow. 0,0678 ha,  cena  : 1.000,00 zł
      (jeden tysiąc złotych),
 
       Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym
       miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi grunt pokryty wodą
       stojącą, oznaczony w ewidencji gruntów symbolem Wsr  - grunty pod stawami.
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.14.2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
       wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego, do właścicieli
       nieruchomości przyległych o nr 55/3 i 61/1, niezabudowanej działki
       położonej w Lisim Ogonie, zapisanej w KW BY1B/00128172/6, oznaczonej  :
 
       nr  59/1 o pow. 0,1508 ha, cena wywoławcza : 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
      
        Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym
        planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi drogę.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  13 maja 2015 r.  do  3 czerwca 2015 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem  24 czerwca 2015 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (8 maja 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (8 maja 2015, 12:50:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1066