Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu, Lisim Ogonie oraz Białych Błotach.

                                          I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce           nieruchomościami  (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wnioski sprzedaż prawa własności dotyczą
    działek oznaczonych :
 
              nr 104/62 o pow. 0,1097 ha, zapisanej w KW BY1B/00135503/8,
        cena wynosi : 91.380,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 69.720,00 zł
        (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych), do zapłaty : 21.660,00 zł
        (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych),
 
              nr 80/187 o pow. 0,0781 ha, zapisanej w KW BY1B/00143200/3,
        cena wynosi : 58.067,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 44.305,00 zł
        (czterdzieści cztery tysiące trzysta pięć), do zapłaty : 13.762,00 zł
        (trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote),
 
    Grunty położone w Murowańcu są przeznaczone lub wykorzystywane na cele
    mieszkaniowe.
 
 
   II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.53.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, między innymi, niezabudowanej
   działki położonej w Białych Błotach, właścicielowi nieruchomości przyległej o nr 463/39,
      zapisanej w KW BY1B/00071633/1, oznaczonej :
 
                nr 1455/4 o pow. 0,0040 ha,  cena  : 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych),
 
  
       Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym
       miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi pas gruntu dla poprawy
       warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr 463/39, grunt
       nieużytkowany, nieuzbrojony. Dojazd drogą utwardzoną.
 
  III. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.36.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
   gruntowej zabudowanej położonej w Lisim Ogonie, zapisanej w KW BY1B/
   00030081/7, oznaczonej  :
 
      nr  186/8 o pow. 0,0724 ha, cena wywoławcza : 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy
       tysiące złotych).
      
        Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym
        miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowana jest budynkiem
        mieszkalnym w złym stanie technicznym z przyłączem energetycznym. Dojazd drogą
        gruntową.
 
  IV. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.19.2012 z dnia 231utego 2015 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego
   niezabudowanej działki położonej w Murowańcu, zapisanej w KW BY1B/
    00172235/9, oznaczonej  :
 
             nr  145/7 o pow. 0,0668 ha, cena wywoławcza : 44.200,00 zł (czterdzieści cztery     
         tysiące dwieście złotych) + VAT
 
         Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         miejscowości Murowaniec działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem
         A 101 MN/U- teren mieszkalnictwa i usług. Grunt nieużytkowany, nieuzbrojony.
 
    V. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.51.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej
      nieruchomości położonej w Białych Błotach, zapisanej w KW BY1B/00071633/1 i
      BY1B /00064243/8, oznaczonej jako działki   :
 
    nr 463/25, 463/26, 1455/5, 1455/6 o pow. łącznej 0,0595 ha, cena wywoławcza : 83.300,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).
        
        Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym
        miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Grunt nieużytkowany,
        nieuzbrojony, dojazd drogą utwardzoną.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  3 do  24 czerwca 2015 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje   pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem  15 lipca 2015 r.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (29 maja 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (29 maja 2015, 10:12:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037