Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu oraz Białych Błotach.

I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
      Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2015 r.,  poz.782)
 
                                                    Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.49.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej
      nieruchomości położonej w Białych Błotach, zapisanej w KW BY1B/00026912/1,
      oznaczonej jako działka  :
 
      nr  40/28 o pow. 0,2398 ha,  
      cena wywoławcza :  211.024,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy dwadzieścia cztery złote)
       + VAT
       Nieruchomość  położona jest terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania
       przestrzennego i przeznaczona na działalność rzemieślniczą.
       Grunt nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd drogą gruntową.
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
       w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
       nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
       mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r,
       poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących
       użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy    
       Białe Błota, na cele mieszkaniowe.
       Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wnioski o nabycie prawa własności   
       dotyczą działek oznaczonych :
 
        nr 104/123 o pow. 0,1772 ha, zapisanej w KW BY1B/00137598/4
        cena wynosi : 117.300,00 zł (sto siedemnaście tysięcy trzysta złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 89.500,00 zł
        (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), do zapłaty : 27.800,00 zł
        (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych),
 
        nr 65/11 o pow. 0,1035 ha, zapisanej w KW BY1B/00112469/0,
        cena wynosi : 74.400,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 56.700,00 zł
        (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych), do zapłaty : 17.700,00 zł
        (siedemnaście tysięcy siedemset złotych),
 
    Grunty położone w Murowańcu są przeznaczone lub wykorzystywane na cele
    mieszkaniowe.
 
 
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  8 lipca 2015 r.  do  29 lipca 2015 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r., poz.782) upływa z dniem 19 sierpnia 2015 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (2 lipca 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (2 lipca 2015, 14:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 969