Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu..

I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 

 
      Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2015 r.,  poz.782 ze zm.)
              
Wójt Gminy Białe Błota 
                                                             
i n f o r m u j e   : 
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.66.2015 z dnia 27 maja 2015 r.
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych
      nieruchomości położonych w Murowańcu, zapisanych w KW BY1B/00050253/0,
      oznaczonych jako działki  :
 
       -  nr  63/6 o pow. 0,0559 ha,  
      cena wywoławcza : 44.000,00 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych)
       + VAT,
       Działka położona w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania
       przestrzennego Osiedla „Murowaniec” oznaczonym symbolem 14 MN/U teren zabudowy    
       mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, grunt nieużytkowany,
       nieuzbrojony, bez obciążeń, dojazd drogą gruntową,
 
       -   nr  63/8 o pow. 0,0554 ha,  
      cena wywoławcza : 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)
       + VAT
       Działka położona w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania
       przestrzennego Osiedla „Murowaniec” oznaczonym symbolem 14 MN/U teren zabudowy    
       mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, grunt nieużytkowany,
       nieuzbrojony, bez obciążeń, dojazd drogą gruntową. Przy działce zlokalizowana jest
       słupowa stacja transformatorowa.
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
       w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
       nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
       mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r,
       poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących
       użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy    
       Białe Błota, na cele mieszkaniowe.
       Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wnioski o nabycie prawa własności   
       dotyczą działek oznaczonych :
 
        -  nr 140/30 o pow. 0,1161ha, zapisanej w KW BY1B/00195196/0
        cena wynosi : 90.558,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 66.600,00 zł
        (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), do zapłaty : 23.958,00 zł
        (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych),
 
 
       -  nr 104/94 o pow. 0,1173 ha, zapisanej w KW BY1B/00133812/3,
        cena wynosi : 91.494,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt           
        cztery złote), na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys.   
        64.700,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), do zapłaty : 26.794,00 zł
        (dwadzieścia tysięcy dwieście złotych).
 
    Grunty położone w Murowańcu, będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
    są przeznaczone lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe.
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  9   do  30 września 2015 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r., poz.782 ze zm.) upływa z dniem 21 października 2015 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (8 września 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (8 września 2015, 11:30:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073