Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lisim Ogonie..

 
                                                        I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
      Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2015 r.,  poz. 782 ze zm.)
 
                                                    Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
 I.   Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr VIII/80/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. wyraziła
      zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi, niezabudowanej
      działki położonej w Lisim Ogonie,
    -   zapisanej w KW BY1B/00066004/5 : 
 
   nr  29/8  o pow. 0,0983 ha, cena wywoławcza : 63.895,00 zł (sześćdziesiąt trzy
         tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).        
        
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.36.2014 z dnia 27 marca 2014 r.    
       wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
       niezabudowanych działek, położonych w Lisim Ogonie,
    -   zapisanych w KW BY1B/00066004/5 :
 
       1.     nr  29/25  o pow. 0,1039 ha,  cena wywoławcza :  67.535,00 zł (sześćdziesiąt
               siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych),
       2.     nr  29/27  o pow. 0,1045 ha,  cena wywoławcza :  67.925,00 zł (sześćdziesiąt
               siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych),
       3.     nr  29/28  o pow. 0,1050 ha,  cena wywoławcza :  68.250,00 zł (sześćdziesiąt
               osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
       4.     nr  29/30  o pow. 0,1085 ha,  cena wywoławcza :  70.525,00 zł (siedemdziesiąt
               tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),
       5.     nr  29/31  o pow. 0,0937 ha,  cena wywoławcza :  60.905,00 zł (sześćdziesiąt
               tysięcy dziewięćset pięć złotych).
 
       Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowią grunty nieużytkowane, 
       nieuzbrojone, porośnięte krzakami i drzewami, dojazd drogami gruntowymi.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  7 października do 28 października 2015 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) upływa z dniem 18 listopada 2015 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (7 października 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (7 października 2015, 07:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035