Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Drzewcach.

I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
      Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z  2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                    Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
  Rada Gminy Białe Błota Uchwałą NR RGK.0007.91.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.
  wyraziła  zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanych
  działek  położonych  Drzewcach (obręb Białe Błota),
 
    -   zapisanych w KW BY1B/00064243/8 : 
 
   nr  601/4  o pow. 0,1202 ha,  cena wywoławcza :  75.726,00 zł (siedemdziesiąt pięć
         tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych),       
   nr  601/5  o pow. 0,1202 ha,  cena wywoławcza :  75.726,00 zł (siedemdziesiąt pięć
         tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).
     
       Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowią grunty nieużytkowane, 
       nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami, dojazd drogami gruntowymi.
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  23 grudnia 2015 r. do 13 stycznia 2016 r.
 
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 3 lutego 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (22 grudnia 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (22 grudnia 2015, 10:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 883