Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, położonych w Murowańcu.


                                                         I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce           nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wnioski o sprzedaż prawa własności   
    dotyczą działek oznaczonych :
 
  1.   nr 140/33 o pow. 0,1388 ha, zapisanej w KW BY1B/00143879/3,
        cena wynosi : 104.100,00 zł (sto cztery tysiące sto złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 73.900,00 zł
        (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych), do zapłaty : 30.200,00 zł
        (trzydzieści tysięcy dwieście złotych),
 
2.        nr 104/142 o pow. 0,0998 ha, zapisanej w KW BY1B/00210975/7
        cena wynosi : 74.850,00 zł (siedemdziesiąt  cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt
        złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 48.300,00 zł
        (czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych), do zapłaty : 26.550,00 zł
        (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych),
 
3.        nr 80/245 o pow. 0,0881 ha, zapisanej w KW BY1B/00210984/3
        cena wynosi : 66.075,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 42.600,00 zł
        (czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych), do zapłaty : 23.475,00 zł
        (dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt  pięć złotych),
 
4.        nr 138/26 o pow. 0,1114 ha, zapisanej w KW BY1B/00144717/7
        cena wynosi : 83.550,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 53.900,00 zł
        (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych), do zapłaty : 23.475,00 zł
        (dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt  pięć złotych),
 
5.        nr 104/91 o pow.0,1200 ha, zapisanej w KW BY1B/130857/9
         cena wynosi : 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
         na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 60.500,00 zł
         (sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), do zapłaty : 29.500,00 zł (dwadzieścia dziewięć
         tysięcy pięćset złotych).
 
 
     Grunty położone w Murowańcu są przeznaczone lub wykorzystywane na cele
     mieszkaniowe.
 
   
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 20 kwietnia  do 11 maja 2016 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 1 czerwca 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (20 kwietnia 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (20 kwietnia 2016, 07:44:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 875