Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu oraz Łochowie.


I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce    nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wnioski o sprzedaż prawa własności   
    dotyczą działek, położonych w Murowańcu, oznaczonych :
  1.   nr 80/237 o pow. 0,0966 ha, zapisanej w KW BY1B/00211851/9,
        wartość działki : 72.450,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 48.700,00 zł
        (czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych), do zapłaty : 23.750,00 zł
        (dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
 
 
  2.   nr 150/18 o pow. 0,1046 ha, zapisanej w KW BY1B/00207590/0
        wartość działki : 78.450,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt      
        złotych), na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 
        49.600,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), do zapłaty : 28.850,00 zł
        (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
 
     Grunty położone w Murowańcu są przeznaczone lub wykorzystywane na cele
     mieszkaniowe.
        
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości 60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.  
 
II. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  NR RGK.0007.48.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. wyraziła zgodę na zbycie i odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu działek położonych w Łochowie, zabudowanych stacjami transformatorowymi:
1.   nr 178/25 o pow. 0,0061 ha, zapisanej w KW BY1B/00084182/8,
      wartość działki : 12.000,00 zł  (dwanaście tysięcy złotych) + VAT,
 
2.   nr 262/14 o pow. 0,0081 ha, zapisanej w KW BY1B/00105816/6,
      wartość działki : 15.500,00 zł  (piętnaście tysięcy pięćset złotych) + VAT.

Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 8 do 29 czerwca 2016 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 20 lipca 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (7 czerwca 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (7 czerwca 2016, 08:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989