Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu ..


I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce           nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wnioski o sprzedaż prawa własności   
    dotyczą działek, położonych w Murowańcu, oznaczonych :
 
  1.   nr 138/21 o pow. 0,1086 ha, zapisanej w KW BY1B/00171759/1,
        wartość działki : 76.020,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 49.400,00 zł
        (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), do zapłaty : 26.620,00 zł
        (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych),
 
   2.   nr 104/137 o pow. 0,1177 ha, zapisanej w KW BY1B/00212148/5
         wartość działki : 82.390,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt       
         złotych), na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 
         53.500,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), do zapłaty : 28.890,00 zł
         (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).
 
     Grunty położone w Murowańcu są przeznaczone lub wykorzystywane na cele
     mieszkaniowe.
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  

Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia  2016 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 24 sierpnia 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (12 czerwca 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (12 lipca 2016, 09:18:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811