Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu,


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wnioski o sprzedaż prawa własności   
    dotyczą działek oznaczonych :
 
       1.    nr 80/95 o pow. 0,1810 ha, zapisanej w KW BY1B/00195457/8,
        cena wynosi : 144.800,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 107.000,00 zł
        (sto siedem tysięcy złotych), do zapłaty : 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy 
        osiemset złotych),
 
       2.    nr 138/34 o pow. 0,1105 ha, zapisanej w KW BY1B/00143665/0,
        cena wynosi : 88.400,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 65.500,00 zł
        (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), do zapłaty : 22.900,00 zł (dwadzieścia dwa 
        tysiące dziewięćset złotych).
 
    Nieruchomości położone w Murowańcu są przeznaczone na cele mieszkaniowe.
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 17 maja do 7 czerwca 2017 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 28 czerwca 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 maja 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 maja 2017, 15:06:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693