Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu .


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.68.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w     
    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego     
    dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wyraziła zgodę na     
    sprzedaż  działki oznaczonej :
 
            nr 125/5 o pow. 0,0113 ha, położonej w Murowańcu,
            zapisanej w KW BY1B/00105944/2,
            cena wynosi : 7.810,00 zł (siedem tysięcy osiemset dziesięć  złotych) + VAT
 
            Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
    miejscowości Murowaniec przedmiotowa działka położona jest w terenie
    oznaczonym symbolem 2 MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
    wolnostojącej. Stanowi teren niezagospodarowany, nieużytkowany, miejscami porośnięty
     krzakami. Grunt  bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą gruntową.
 
   II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.67.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w     
     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych wyraziła zgodę na
     zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi, niezabudowanej
     działki oznaczonej :    
           
             nr 116/16 o pow. 0,0938 ha, położonej w Murowańcu,
             zapisanej w KW BY1B/00061640/0,
             cena wywoławcza : 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) + VAT.
 
            Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
    miejscowości Murowaniec przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie
    oznaczonym symbolem 2 MN/U–  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   
    uzupełniającą zabudową usługową, zamiennie zabudowa usługowa.
    Stanowi teren niezagospodarowany, nieużytkowany, miejscami porośnięty krzakami.
    Grunt  bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą utwardzoną.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 21 września 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (31 lipca 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (31 lipca 2017, 07:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668