Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o    
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
      niezabudowanych działek położonych w Łochowicach,
      zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
         1.   nr 237 o pow. 0,0890 ha,
               cena wywoławcza : 60.520,00 zł  (sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia
               złotych)
         2.   nr 241 o pow. 0,0891 ha,
               cena wywoławcza : 60.588,00 zł  (sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt
               osiem złotych)
         3.   nr 242 o pow. 0,0902 ha,              
               cena wywoławcza : 61.336,00 zł  (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści 
               sześć złotych)
         4.   nr 243 o pow. 0,0914 ha,              
               cena wywoławcza : 62.152,00 zł  (sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt  
               dwa złote)  
 
       Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań,
       nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami, dojazd   
       drogami gruntowymi.
 
 
       Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od 18 października do 7     
       listopada 2017 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 28 listopada 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 października 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 października 2017, 09:36:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843