Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Białych Błotach.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o    
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.92.2017 z dnia 27 czerwca  2017 r. w     
    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego     
    dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wyraziła zgodę na     
    sprzedaż  działki oznaczonej :
 
            nr 46/85 o pow. 0,0082 ha, położonej w Białych Błotach,
            zapisanej w KW BY1B/00130699/3,
            cena wynosi : 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych). 
 
    Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym
    planem zagospodarowania przestrzennego.
    Stanowi teren niezagospodarowany, bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą utwardzoną.
  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 18 października do 7 listopada 2017 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 28 listopada 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 października 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 października 2017, 09:38:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815