Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o    
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wnioski o sprzedaż prawa własności złożyli wieczyści użytkownicy nieruchomości   
    oznaczonych :
        1.      nr 150/23 o pow. 0,1175 ha, zapisanej w KW BY1B/00202815/9,
        cena wynosi : 94.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 68.400,00 zł
        (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta  złotych), do zapłaty : 25.600,00 zł
        (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych),
        2.      nr 104/92 o pow. 0,1200 ha, zapisanej w KW BY1B/00130859/3,
        cena wynosi : 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 70.300,00 zł
        (siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych), do zapłaty : 25.700,00 zł
        (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych),
         3.      nr 80/244 o pow. 0,0976 ha, zapisanej w KW BY1B/00217161/7,
        cena wynosi : 78.080,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 55.700,00 zł
        (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych), do zapłaty : 22.380,00 zł
        (dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt  złotych).
 
    Działki  położone w Murowańcu  przeznaczone są na cele mieszkaniowe.
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 18 października do 7 listopada 2017 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 28 listopada 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 października 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 października 2017, 09:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863