Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Zielonce oraz Białych Błotach


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.125.2017 z dnia 31 października 2017 r.     
    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego     
    dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wyraziła zgodę na     
    sprzedaż  w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej :
 
            nr 110/7 o pow. 0,0286 ha, położonej w Zielonce,
            zapisanej w KW BY1B/00070649/9,
            cena działki wynosi : 21.450,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt  
            złotych)
 
       Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowi grunt bez obciążeń i zobowiązań,
       nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd drogą utwardzoną.  
      
   II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.114.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.      
     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych 
     dla poprawienia warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych wyraziła zgodę   
     na zbycie, w drodze bezprzetargowej, między innymi, niezabudowanej
     działki oznaczonej :    
           
             nr 154/41 o pow. 0,0215 ha, położonej w Białych Błotach,
             zapisanej w KW BY1B/00064243/8,
             cena działki wynosi : 24.400,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych).
 
         Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym
         planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowi grunt bez obciążeń i zobowiązań,
         nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd drogą utwardzoną.  
      
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  12 grudnia 2017 r.  do  2 stycznia 2018 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 23 stycznia 2018 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (11 grudnia 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (11 grudnia 2017, 13:31:06)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (11 grudnia 2017, 13:32:55)
Zmieniono: 1/17

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 874