Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
              
Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wnioski o sprzedaż prawa własności złożyli wieczyści użytkownicy nieruchomości   
    oznaczonych :
        1.      nr 104/78 o pow. 0,1208 ha, zapisanej w KW BY1B/00135240/6,
        cena wynosi : 96.640,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 70.700,00 zł
        (siedemdziesiąt  tysięcy siedemset  złotych), do zapłaty : 25.940,00 zł
        (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych),
        2.      nr 80/189 o pow. 0,0821 ha, zapisanej w KW BY1B/00146034/9,
        cena wynosi : 65.680,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt  złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 46.900,00 zł
        (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset  złotych), do zapłaty : 18.780,00 zł
        (osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych),
         3.      nr 138/18 o pow. 0,1351 ha, zapisanej w KW BY1B/00168659/6,
        cena wynosi : 108.080,00 zł (sto osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 79.100,00 zł
        (siedemdziesiąt dziewięć  tysięcy sto złotych), do zapłaty : 28.980,00 zł
        (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt  złotych).
 
    Działki  położone w Murowańcu  przeznaczone są na cele mieszkaniowe.
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  3 stycznia 2018 r.  do  24  stycznia 2018 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 14 lutego 2018 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (27 grudnia 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (27 grudnia 2017, 11:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834