Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach oraz Lisim Ogonie - marzec 2018 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
    niezabudowanych działek położonych w Łochowicach,
    zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
         1.   nr 246 o pow. 0,0855 ha,
               cena wywoławcza : 59.850,00 zł  (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset
               pięćdziesiąt złotych),
         2.   nr 247 o pow. 0,0843 ha,
               cena wywoławcza : 59.010,00 zł  (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć
               złotych),
         3.   nr 248 o pow. 0,0832 ha,              
               cena wywoławcza : 58.240,00 zł  (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści 
               sześć złotych).
 
       Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań,
       nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami, dojazd   
       drogami gruntowymi.
 
 II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.184.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie niezabudowanej działki nr 132/6 w Lisim Ogonie, zapisanej w 
      KW BY1B/00134552/9 w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
      przyległych o numerach 132/17 i  132/18, 132/19 :
 
          1.   nr  132/6 o pow. 0,0600 ha,
                cena wywoławcza : 39.000,00 zł  (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
 
         Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym
         planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi grunt bez obciążeń i zobowiązań
         nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd drogą utwardzoną.
  
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 21 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upływa z dniem 2 maja 2018 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (20 marca 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (20 marca 2018, 09:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738