Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach - kwiecień 2018 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
 I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
    niezabudowanych działek położonych w Łochowicach,
    zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
         1.   nr 250 o pow. 0,0992 ha,
               cena wywoławcza : 69.440,00 zł  (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta
               czterdzieści złotych),
 
         2.   nr 257 o pow. 0,0961 ha,
               cena wywoławcza : 67.270,00 zł  (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście
               siedemdziesiąt złotych).
 
       Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań,
       nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami, dojazd   
       drogami gruntowymi.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 11 kwietnia 2018 r. do  2 maja 2018 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upływa z dniem 23 maja 2018 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (10 kwietnia 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (10 kwietnia 2018, 14:49:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684