Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Drzewcach - październik 2018 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
    Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.44.2018 z dnia 29 maja 2018 r.    
    wyraziła zgodę na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej działki 
    położonej w Drzewcach (obręb Białe Błota), zapisanej w KW BY1B/0064243/8 :
 
               nr 549/5 o pow. 0,2243 ha,
               cena wywoławcza : 112.150,00 zł  ( słownie : sto dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt
               złotych).
 
       Działka  w Drzewcach (obręb Białe Błota), przeznaczona do sprzedaży, położona jest
       w  terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
       Stanowi grunt nieużytkowany, nieuzbrojony, bez obciążeń i zobowiązań,  miejscami
       porośnięty krzakami i drzewami, dojazd drogą utwardzoną.
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  3 do 24 października 2018 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upływa z dniem 14 listopada 2018 r.
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (1 października 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (1 października 2018, 08:32:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578