Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu - październik 2018 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wniosek o sprzedaż prawa własności złożyli wieczyści użytkownicy nieruchomości   
    oznaczonej :
 
        nr 104/118 o pow. 0,0905 ha, zapisanej w KW BY1B/00133835/0, położonej  w   
        Murowańcu,
        cena wynosi : 72.400,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta  złotych),
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 51.400,00 zł
        (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych), do zapłaty : 21.000,00 zł (dwadzieścia    
        jeden tysięcy złotych),
 
        Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr    
        104/118 w Murowańcu położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
        z dopuszczeniem usług.
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  3 do 24 października  2018 r.
 
 
               Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje   pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upływa z dniem 14 listopada 2018 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (1 października 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (1 października 2018, 08:34:53)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (22 listopada 2018, 14:28:43)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 851