Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcówWpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Udostępnianie rejestru wyborców.Opis procedury

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca winien udokumentować fakt stałego zamieszkania na terenie gminy poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu czy innych oświadczeń z instytucji/organizacji.

 

Wnioskodawca zgłasza się osobiście 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (niżej załączniki).

2. Pisemna deklaracja.

3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

.

.

UWAGI:

   

      1.       Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

      2.       Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.

      3.       Osoby nigdzie nie zameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.

      4.       Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek wraz ze wskazaniem adresu zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

      5.       Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały lub w której został wpisany na własny wniosek, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

      6.       Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

      7.       Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują na terenie gminy .

      8.       Dokumenty nie sporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi.

.

Udostępnianie rejestru wyborców. Reklamacja na nieprawidłowości.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy przez cały rok.

Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje.

 

Efekt załatwienia sprawy

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Gminy Białe Błota – Ewidencja Ludności

Telefon 52/323-90-93


Dokumenty do pobrania:

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać przez cały rok.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.). 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941 ze zm.).metryczka


Wytworzył: Renata Dworak (15 października 2014)
Opublikował: Mieszko Siemiński (15 października 2014, 11:23:18)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (15 października 2014, 12:46:41)
Zmieniono: Dodanie załącznika do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5387