PROTOKÓŁ Z I SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 01.12.2014 R., O GODZ. 15:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


Protokół
z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 1 grudnia
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 15:00 do 17:30
Sesję prowadzili: radny Czesław Jabłoński i Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: radny Robert Baranowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Katarzyna Kirstein-Piotrowska;
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Jaworski;
4. Sekretarz Gminy: Anna Rywak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
5. Zamknięcie obrad sesji.


Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Radny Czesław Jabłoński jako najstarszy wiekiem radny otworzył I Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

Ad. 2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Danuta Ferenstain wręczyła nowym radnym zaświadczenia o wyborze.

Ad.3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Radny najstarszy wiekiem Czesław Jabłoński poprosił wszystkich obecnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania. Następnie kolejno wyczytał nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „Ślubuję”. Część radnych dodatkowo po słowie „Ślubuję” dodatkowo wypowiedzieli formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Czesław Jabłoński zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad tj:
1) pkt 4 wybór sekretarza obrad;
2) pkt 5  porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie: 
5.1. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018;
5.2. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota;
5.3. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018:

1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
2. prezentacja (wystąpienia kandydatów),
3. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
4. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór.
5. przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego najstarszego wiekiem.

5.4. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota;
5.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018:

1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
2. prezentacja (wystąpienia kandydatów),
3. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
4. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór.

5.6 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia  jej składu osobowego w kadencji 2014-2018;
5.7. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018;
5.8 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018;
5.9 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014 -2018;
5.10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014 -2018;
5.11 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014 –2018;
5.12 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.
3) dotychczasowy punkt 5 otrzymuje nr 6.

Radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany.

Radny Czesław Jabłoński ogłosił 10 min w celu rozdania radnym nowych uchwał.

Ad.4. Wybór Sekretarza obrad.

Radny Czesław Jabłoński zaproponował radnego Bronisława Balcerowskiego na sekretarza obrad. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ad.5. Podjęcie uchwał:

5.1.  w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Radny Czesław Jabłoński poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.144.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

5.2.  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

Radny Czesław Jabłoński poprosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury radnego Krzysztofa Kocikowskiego na Przewodniczącego Komisji, radnej Anny Zawidzkiej na członka Komisji i radnego  na członka Komisji. Radni wyrazili zgodę na powołanie ich w skład Komisji Skrutacyjnej

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.145.2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

5.3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

-  zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

Radny Czesław Jabłoński poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Zbigniew Moroz zgłosił kandydaturę radnego Jacka Grzywacza, a radny Czesław Jabłoński zgłosił kandydaturę radnego Bronisława Balcerowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

- prezentacja (wystąpienia kandydatów).

Radny Czesław Jabłoński poprosił kandydatów o krótką prezentację swojej osoby. Najpierw autoprezentacji dokonał radny Bronisław Balcerowski, a potem radny Jacek Grzywacz.

- przeprowadzenie głosowania (tajnego).


Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. Następnie Przewodniczący Komisji Krzysztof Kocikowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy i poinformował, że na Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota został wybrany radny Jacek Grzywacz, który uzyskał 10 głosów, przy obecności 15 radnych.

- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.146.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

- przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego najstarszego wiekiem.

Radny Czesław Jabłoński przekazał prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota Jackowi Grzywaczowi.

5.4.  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował ten sam skład Komisji Skrutacyjnej, który został powołany przy wyborze Przewodniczącego RG. Radni jednogłośnie zaakceptowali wniosek Przewodniczącego RG.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.147.2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

5.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

-  zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. Radny Zbigniew Moroz zgłosił kandydaturę radnej Marii Wolsztyńskiej, a radny Czesław Jabłoński zgłosił kandydaturę radnej Aliny Puppel. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

- prezentacja (wystąpienia kandydatów).

Przewodniczący Rady Gminy  poprosił kandydatów o krótką prezentację swojej osoby. Najpierw autoprezentacji dokonała radna Alina Puppel, a potem radna Maria Wolsztyńska.

- przeprowadzenie głosowania (tajnego).

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. Następnie Przewodniczący Komisji Krzysztof Kocikowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i poinformował, że na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota została wybrana radna Maria Wolsztyńska, uzyskując 12 głosów, przy 15 obecnych radnych.

- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór.
Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.148.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

5.6. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia  jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.

Radny Zbigniew Moroz zaproponował na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej radną Wiesławę Suszek.
Radny Czesław Jabłoński zaproponował na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Bronisława Balcerowskiego.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 2  głosach „wstrzymujących się”, przy 1 głosie „ przeciw” przyjęła kandydaturę radnej Wiesławy Suszek na Przewodnicząca Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej:
1. Krzysztof Kowalewski,
2. Rafał Barsukiewicz,
3. Anna Zawidzka
i w związku z powyższym zaproponował ustalenie składu Komisji Rewizyjnej na 4 radnych

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.149.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia  jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.

5.7. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił listę kandydatów na członków Komisji Budżetu i Finansów:
1. Rafał Barsukiewicz,
2. Maria Wolsztyńska,
3. Kazimierz Jadomski,
4. Bronisław Balcerowski,
5. Czesław Jabłoński.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.150.2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018.

5.8. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zaproponowali na Przewodniczącego Komisji radnego Bronisława Balcerowskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 7 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.151.2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

5.9. w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014 -2018.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił listę kandydatów na członków Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
1. Zbigniew Moroz,
2. Alina Puppel,
3. Piotr Mądrzyński,
4. Sebastian Orlik,
5. Gabriela Żernicka,
6. Krzysztof Kowalewski.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.152.2014 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014 -2018.

5.10.  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014 -2018.

Członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zaproponowali na Przewodniczącego Komisji radnego Zbigniewa Moroza

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.153.2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014 -2018.

5.11.  w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014 –2018.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił listę kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:
1. Anna Zawidzka,
2. Krzysztof Kowalewski,
3. Krzysztof Kocikowski,
4. Maria Wolsztyńska,
5. Kazimierz Jadomski.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.154.2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014 –2018.

5.12. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu zaproponowali na Przewodniczącego Komisji radnego Krzysztofa Kocikowskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.155.2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Ad.6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


  
  Załączniki:                   
nagranie
lista głosowania imiennego cz. 1 (21kB) pdf
lista głosowania imiennego cz. 2 (17kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (3 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (3 grudnia 2014, 08:35:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (17 grudnia 2014, 15:25:45)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 879