PROTOKÓŁ Z III SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 30.12.2014 R., O GODZ. 11:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


                                                                                     
Protokół
z III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 30 grudnia
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 11:00 do 15:00
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radna Anna Zawidzka
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Maciej Kulpa;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
4. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
5. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
7. Sołtysi;
8. Zaproszeni goście;
9. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad LII, LIII Sesji VI Kadencji i I, II  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok 

-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.
2. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 ;
3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022;
5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r.;
6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok;
7. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
8. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
10. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota;
11. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad III Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył III Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecny był radny Sebastian Orlik.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Anny Zawidzkiej na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”,  przy 14 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołów z obrad LII, LIII Sesji VI Kadencji i I, II Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z LII i LIII Sesji VI Kadencji  i I, II Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Kierownik Anna Zdunek zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok i w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024. -radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Na sesję przybył radny Sebastian Orlik

Radca Prawny zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r. oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok- radni 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli ww. zmiany.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący  Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy  przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.


Ad.8. Podjęcie uchwał:

8.1. Projekt uchwały wycofany z porządku obrad.
8.2. Projekt uchwały wycofana z porządku obrad.
8.3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawki tj.:
zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z zakupu 3 zestawów komputerowych na zakup serwera dla GOPS;
w § 7 jest kwota  17 194 778,54, a powinno być 17 200 066,54.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, gł. specjalista Jan Czekajewski, radny Rafał Barsukiewicz i radna Maria Wolsztyńska.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 10 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.159.2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

8.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawkę tj.: str. 8, załącznik nr 1, kolumna 12.3 w 2014 r. powinna być kwota 842 786,27 zł – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Rada Gminy 9 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.160.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

8.5. Projekt uchwały wycofana z porządku obrad.
8.6. Projekt uchwały wycofana z porządku obrad.
8.7. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Kierownik Agnieszka Piętka, radny Bronisław Balcerowski i radna Maria Wolsztyńska.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 2 głosach „ przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.161.2014 zmieniającą uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

8.8. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Beata Przyborska.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.162.2014 zmieniającą uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

8.9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.163.2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


8.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Radca Prawny Edyta Ksobiak, radny Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska i radna Gabriela Żernicka.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 3 głosach „ przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.164.2014  zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

8.11. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił autopoprawkę do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu tj.:
-w miesiącu styczniu wprowadza się dodatkową Komisję na dzień 07.01.2014 r. na godz. 14:00, której tematem będzie: Plan rozbudowy szkoły w Przyłękach i budowy szkoły w Cielu.;
-w tematyce posiedzenia Komisji z dnia 19.02.2015 r. zmienia się rok z 2014 na 2015;
-dacie posiedzenia z dnia 26.03.2015 r. dodaje się godzinę posiedzenia tj. 10:00.
Radna Wiesława Suszek zgłosiła autoporawki do planu pracy Komisji Rewizyjnej tj. w miesiącu styczniu zmiana godziny komisji na 13:00 i zmiana tematyki poprzez dodanie spraw organizacyjnych.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.165.2014 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

8.12. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, radny Piotr Mądrzyński, radna Alina Puppel, radna Maria Wolsztyńska, radna Gabriela Żernicka, radny Zbigniew Moroz, radny Rafał Barsukiewicz, radny Bronisław Balcerowski, radna Wiesława Suszek  i sołtys Tomasz Olejniczak.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 12:45 do 13:30.

Salę obrad podczas przerwy opuścili radna Gabriela Żernicka i radna Wiesława Suszek.

Po przerwie zostały zgłoszone następujące poprawki:
-Radny Krzysztof Kocikowski zaproponował stawkę opłat w wysokości 11 zł.
-Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała stawkę opłat w wysokości 13 zł.
-Radny Kazimierz Jadomski zaproponował stawkę opłat w wysokości 14 zł.

W dalszej dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Kierownik Anna Zdunek, radna Alina Puppel, radny Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska i sołtys Jerzy Błaszkiewicz.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki:
-kwota 11 zł – radni przy 1 głosie „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 9 głosach „ wstrzymujących się” nie przyjęli ww. poprawki;
-kwota 13 zł - radni przy 1 głosie „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 5 głosach „ wstrzymujących się” nie przyjęli ww. poprawki;
-kwota 14 zł – radni przy 11 głosach „za”, przy 2 głosach „ przeciw” przyjęli ww. poprawkę.
-Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił wniosek o zmianę kwoty z 25 zł na 18 zł przy niesegregowanych odpadach.- radni przy 2 głosach „za” przy 5 głosach „ przeciw”, przy 5 głosach wstrzymujących się” nie przyjęli ww. poprawki.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw”, przy 1 glosie wstrzymującym się, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.166.2014  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje.

Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęło do niego pismo w sprawie powstania klubu radnych Wiejska Inicjatywa Obywatelska Razem dla Gminy. Następnie zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, aby podczas zebrań wiejskich informował mieszkańców o Karcie Dużej Rodziny. Przypomniał także radnym o konieczności złożenia do 31 grudnia 2014 r. oświadczeń majątkowych. Poinformował także, iż sesje Rady Gminy będą się odbywały w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 13:00.
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił się z prośbą o zmianę zasad przyjmowania korespondencji do Biura Rady Gminy. Następnie zwrócił się z prośbą o zorganizowanie spotkania z zarządca cieków wodnych.

Ad. 11.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że zorganizuje spotkanie o które prosił i zmieni zasady wpływu korespondencji do Rady Gminy.

Ad.12. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Ostrowski przedstawił radnym i Wójtowi Gminy zdjęcia ul. Chmielnej i zapytał kiedy ulica zostanie utwardzona?
Pani Marzanna Kreja:
-poruszyła sprawę słabej słyszalności mieszkańców, którzy wypowiadają się podczas sesji przy mównicy, przy odsłuchiwaniu nagrania z sesji;
-poprosiła o zmianę terminów sesji na godz 14:00;
-zapytała radnego Jacka Grzywacza na jakiej zasadzie  radny Sebastian Orlik głosował uchwały na sesji na której nie był?
-poruszyła sprawę rodzin wielodzietnych i zapytała kto dokonał jakichkolwiek szacunków ile osób z rodzin wielodzietnych zgłosiło się po ogólnopolską kartę dużej rodziny, czy dokonano szacunku ile kosztowałyby te ulgi, dlaczego to się przesuwa, czy ktoś dokonał szacunku ile by to gminę na dzień dzisiejszy kosztowało?
-poruszyła sprawę wywozu śmieci i powiedziała, że chciałaby się dowiedzieć od pani Zdunek w jaki sposób jest sprawdzane ile ton odpadów zielonych jest odbieranych i jakie dokumenty zostały zażądane w sprawie odbioru śmieci zielonych;
-zapytała jak wygląda sprawa kanalizacji w Łochowie, czy prawdą jest , iż jest problem z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, kto jest ewentualnie odpowiedzialny za ten stan rzeczy i wobec kogo Wójt Gminy wyciągnie odpowiedzialność?
-zapytała  co się dzieję z planem zagospodarowania na terenie Prefabetu?
-zapytała z czego wynika, że powstał klub radnych i dodała, że chciałaby żeby mieszkańcy mogli się o tym dowiedzieć z BIPu?

Radna Maria Wolsztyńska wspomniała o kałuży przy ul. Baryckiej i powiedziała, że mieszkańcy ul. Czerskiej do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi na swój wniosek.

Ad.13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący RG odpowiedział Pani Marzannie Kreji, iż sesje nie kończą się o godz. 13:00, a mieszkańcy mają swoich radnych i sołtysów i w ten sposób mogą rozwiązywać swoje problemy. Ponadto każdy kto chce może dotrzeć na sesję.
Gł specjalista Jan Czekajewski odpowiedział Panu Ostrowskiemu, że na ul. Chmielną jest zatwierdzony projekt, jednak w projekcie budżetu na 2015 r. nie została  zaplanowana inwestycja. 
Z kolei w sprawie ul. Betonowej w projekcie budżetu jest inwestycja zaplanowana. Jeżeli chodzi o ul. Czerską jest projekt inwestycję można rozpocząć jak zostanie zapisana w budżecie.

Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił pani Marzannie Kreji że projekt miejscowego planu wpłynął do Urzędu w grudniu 2014 r. Przez najbliższe tygodnie będzie opiniowany. W sprawie kanalizacji pan kierownik poinformował, że pod względem technicznym nadzór sprawuje inżynier kontraktu, a co do ogólnego nadzoru jest powołana jednostka, której jest kierownikiem. Na tę chwilę Inspektor Nadzoru zastanawia się nad odbiorem kanazalizacji tocznej tj. czy nie odebrać jej w całości.
Radny Zbigniew Moroz odpowiedział pani Marzannie Kreji, że w sprawie klubu radnych złożył odpowiednie dokumenty w Urzędzie Gminy.

Ad. 14. Zakończenie obrad III Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.Protokół sporządziła: Sekretarz obrad: Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison                        Anna Zawidzka                          Przewodniczący Rady Gminy
                                  Jacek Grzywacz


Załączniki:
nagranie
lista głosowania imiennego (21kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2015, 08:37:47)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (15 stycznia 2015, 11:53:44)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 923