PROTOKÓŁ Z IV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 14.01.2015 R., O GODZ. 15:00 W Gabinecie Wójta Gminy Biale Błota.

                                                                                      

Protokół
z  IV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 14 stycznia
2015 r., w Gabinecie Wójta Gminy Białe Błota.Sesja trwała: od godziny 15:00 do 15:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: radna Wiesława Suszek
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota: Jan Czekajewski
4. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
5. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek
6. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie IV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

5.Zakończenie obrad IV Sesji VII Kadencji.


Ad.1.  Otwarcie IV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz  otworzył IV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, zwołaną w trybie art 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Białe Błota. Powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Wiesławy Suszek na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  15 głosami „za”,  przy 15 obecnych radnych.


Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Brak uwag do porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ad.4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Przewodniczący RG, Radca Prawny , radna Maria Wolsztyńska, Kierownik Anna Zdunek, radna Alina Puppel, radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski i radna Gabriela Żernicka.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się” przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.167.2015  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Ad.5. Zakończenie obrad IV Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący RG zakończył obrady IV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

nagranie
lista głosowania imiennego (17kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (15 stycznia 2015, 11:25:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (15 stycznia 2015, 11:49:54)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875