PROTOKÓŁ Z V SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 27.01.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


Protokół
z V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 27 stycznia
2015 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:00
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Rafała Barsukiewicz
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Maciej Kulpa;
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście;
10. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  III  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok 
-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.
2. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 ;
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r.;
4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok ;
5. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury;
6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
8. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota;
9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
10. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
11. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018;
12. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad V Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył V Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecna była radna Anna Zawidzka.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Rafała Barsukiewicza na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”,  przy 14 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Brak uwag do porządku obrad.


Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący  Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy  przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Swoje uwagi do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok przedstawił sołtys Ciela i Białych Błot.

Na sesję przybyła o godz. 13:30 radna Anna Zawidzka

Ad.9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO.

Projekt uchwały i opinię RIO przedstawiła Skarbnik Gminy.

-opinia Komisji Budżetu i Finansów.

Opinie Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Przewodniczący Komisji Bronisław Balcerowski.

-dyskusja.

Głos w dyskusji zabrali radny Krzysztof Kowalewski , radny Krzysztof Kocikowski i Skarbnik Gminy.

Skarbnik Gminy zgłosiła w pierwszej kolejności autopoprawki do budżetu zgłoszone na Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 stycznia 2015 r. tj.:
zmiana nazwy zadania projekt i budowa nawierzchni ulicy Bluszczowej i odcinku ulicy Ułańskiej I etap na projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinka ulicy Ułańskiej w Cielu i ma być wykreślone na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ułańskiej;
w dziale 750 skreśla się część zdania dotyczącego zakupu laptopów dla radnych i zastępuje się wprowadzeniem systemu informatycznego dla funkcjonowania rady gminy;
w dziale 801, rozdział 80101 dopisuje się kwotę 40 000 zł i przeznacza się ją na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
w  dziale 801, budowa szkoły w Cielu kwotę 320 000, 00 zł zastępuje się kwotą 280 000, 00 zł;
w dziale 801 kwotę 35 000 zł przeznacza się na powiększenie bazy lokalowej na potrzeby szkoły w Przyłękach;
w pozostałych wydatkach bieżących , w dziale 801 kwotę  2 445 381,00 zł zastępuje się kwotą 2 410 381, 00 zł.
Wszystkie ww. zmiany skutkują analogicznymi zmianami w załącznikach do uchwały.
W treści uchwały w § 2 wydatki bieżące będą wynosiły 58 043 125,00 zł, a wydatki majątkowe 14 929 373, 00 zł

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła ww. poprawki do budżetu gminy na 2015 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła kolejne poprawki do budżetu gminy zgłaszane na komisjach w okresie międzysesyjnym:
Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie w Dziale Transport i Łączność, drogi publiczne i gminne to :
-budowa ulic Duńskiej, Dalekiej, Cynowej, Całej w Białych Błotach, kwota 670 000,00 zł;
-projekt i budowa odwodnienia ulicy Betonowej w Białych Błotach etap I, 306 000,00 zł;
-projekt i budowa nawierzchni ulicy Azalowej w Białych Błotach, zapłata za projekt  19 470,00 zł;
-projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinka ul. Ułańskiej w Cielu –  projekt 40 000,00 zł;
-budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św Rafała Kalinowskiego w Murowańcu – 500 000,00 zł;
-budowa ulicy Zabytkowej w Przyłękach, etap II – 140 000,00 zł;
-budowa ulicy Zagajnikowej w Prądkach – 380 000,00 zł;
-budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ulice: Żołędzia, Jodłowa, Wrzosowa i Bydgoska – 2 152 000,00 zł;
-projekt i budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach – 400 000,00 zł;
-projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowicach – 301 500,00 zł;
-projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo- Łochowice 56 000,00 zł;
-projekt ulicy Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach 35 000,00 zł;
-projekt ulicy Zawiłej, Ezopa, Boruty w Białych Błotach – 10 000,00 zł;
-projekt i budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach – 20 000,00 zł;
-projekt i budowa nawierzchni ulicy Kaplicznej w Białych Błotach- 20 000,00 zł;
-projekt i budowa ulicy Czerskiej na odcinku od ulicy Centralnej -20 000,00 zł;
-budowa zjazdu w ulicę Narcyzową w Lipnikach – 60 000,00 zł;
-projekt i budowa kanalizacji w Białych Błotach ulice: Czerska, Jantarowa, Boruty, Barwinkowa ul. Centralna od Niedzielnej do Mokrej -60 000,00 zł.
Pozostała działalność dział 60095:
-zmiana zapisu dotycząca linii autobusowej do Łochowa poprzez dodanie zapisu: linia autobusowa do Łochowic przez Murowaniec.
Gospodarka mieszkaniowa:
-odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych pod drogi zmiana kwoty z 700 000,00 zł na kwotę 918 237,00 zł;
-odszkodowania za przejęte grunty od osób prawnych pod drogi zmiana kwoty na 1 139 000,00 zł.
Pozostałe zmiany:
-działalność usługowa, dział 710 do planów zagospodarowania przestrzennego dołożono 55 000, 00 zł;
-w dziale 750, rozdział 75095 zmniejsza się o 15 000,00  zł środki zaplanowane na wydatki, środki sołectwa Białe Błota, które zostały przeniesione dla WTZ” Dąb” na dofinansowanie do samochodu;
-w dziale 754 zmniejsza się kwotę dla Ochotniczej Straży pożarnej z 47 000,00 zł na 35 000,00 zł i ----przeznacza się różnice na budowę oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota;
-w dziale oświata dopisuje się zadania przegłosowane już przez Radę Gminy;
-w dziale 801 wszystkie oszczędności zostały dołożone do budowy szkoły w Cielu;
-w Pomocy Społecznej dołożono 15 000,00 zł na dofinansowanie samochodu dla WTZ i zmniejszono wydatki pomocy społecznej o 100 000 ,00 zł.
-W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wprowadzono zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarno- tłocznej w miejscowości Lisi Ogon, Łochowo II etap , kwota 702 989, 00 zł;
-12 000 zł dołożono do oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota;
-dopisano w budżecie miejsca gdzie zostaną pobudowane lampy w poszczególnych sołectwach;
-na organizację Święta Gminy pozostawiono kwotę 20 000,00 zł i dołożono ją do budżetu Gminnego Centrum Kultury;
-w dziale 926 rozdział 92695 była kwota 27 700,00 zł na imprezy sportowe. Ilość imprez zredukowano do 7 i pozostawiono 19 000,00 zł na : Gminny Dzień Sportu 10 000,00 zł; Rajd Rowerowa Brzoza 2 000,00 zł;Gminne Święto Latawca w Przyłękach 2 000,00 zł; Marsz Nordic Walking w Murowańcu 500,00 zł; III Ogólnopolskie Mistrzostwa Fitness w  Łochowie 1 500,00 zł; Rajd Pojazdów Zabytkowych w Łochowicach 2 000,00 zł i V turniej szachowy 1 000,00 zł;
-zmieniono nazwę zadania w Przyłękach był zapis dotyczący rozbudowy szkoły a teraz jest zapis budowa budynku świetlicowo-sportowego przy szkole w Przyłękach;
-zmiana kwoty dotacji dla starostwa powiatowego w związku z działalnością komunikacji z 41 225,00 zł na 32 028,00 zł;
-do budżetu dodano załącznik 5b dot. budowy głównych ciągów komunikacyjnych w Zielonce;
-zmianie uległy przychody i rozchody, budżet jest z deficytem;
-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury wynosi zamiast 850 000,00 zł 898 383,00 zł
 
Radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 głosujących radnych przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 1  głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.1.2015  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

9.2.   w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i przedstawiła autopoprawki, które wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2015 r. tj.:
-zmiana kwoty podatku od osób prawnych;
-zmiana wysokości wydatków bieżących i majątkowych;
-zmiana nazwy zadania dot. ul. Bluszczowej w Cielu;
-dopisanie nowych inwestycji;
-zmiana kwoty na budowę szkoły w Cielu.

Radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 głosujących radnych przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 1 głosie  „przeciw” przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.2.2015   w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

9.3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 1 głosie  „przeciw” przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.3.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r. 

9.4 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.4.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

9.5. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radca prawny Edyta Ksobiak, sołtys Maria Płotkowska i radna Maria Wolsztyńska.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 8 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za”,  przy 5 głosach „wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących nie podjęła Uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury.

9.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.5.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.6.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.8. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błot.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i zgłosiła autopoprawki:
w § 5 pkt 4, w § 6 ust 11 pkt 11 oraz w załączniku należy wykreślić słowo „ stały”.

Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.7.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błot.

9.9.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.8.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

9.10. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.9.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

9.11. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.


Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.10.2015  zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

9.12. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.11.2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Brak interpelacji na poprzedniej sesji.

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Gabriela Żernicka złożyła interpelacje na piśmie. ( załącznik do protokołu 1 (38kB) pdf , 2 (17kB) pdf )

Radna Alina Puppel wyraziła swoje niezadowolenie wobec uchwały w sprawie budżetu na 2015 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedstawiła także pismo mieszkańca Murowańca w sprawie renowacji boiska w sołectwie.

Radny Krzysztof Kocikowski:
zwrócił uwagę na niepotrzebne posypywanie chodników i ulic solą;
 powiedział, że krety sieją spustoszenie na boisku w Przyłękach;
złożył wniosek o wycięcie nadgryzionych drzew w Przyłękach;
poprosił o umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy dot. terenów po byłych zakładach mięsnych.

Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o przedłużenie linii 91 do Kruszyna Krajeńskiego do ul. Lipowej. Następnie zwróciła uwagę na niebezpieczne zwężenie drogi powiatowej – ul. Łochowskiej.

Radny Krzysztof Kowalewski:
zaapelował do komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska żeby zajęła się sprawą wysokości opłaty za śmieci;
powiedział, że jeżeli chodzi o odpady zielone to opłata jest niesprawiedliwie naliczana mieszkańcom bloków;
poruszył sprawę ujęcia w budżecie sołectwa Białe Błota projektów ulic, które są wykonywane do tzw. „szuflady”;
zaapelował o przebudowę ulicy Kościelnej w związku z planem budowy szkoły w Cielu.

Przewodniczący RG:
poprosił o przyspieszenie spotkania z przedstawicielami MZK w zakresie linii 91 i 92;
poprosił o rozważenie możliwości wynajęcia dodatkowej firmy, która zajmie się równaniem dróg w gminie;
poprosił o przyniesienie do Biura Rady zdjęć do legitymacji radnego.

Radny Rafał Barsukiewicz:
powiedział, że mieszkańcy wnioskują, żeby stworzyć dodatkową opłatę za wywóz odpadów zielonych;
zawnioskował o przeprowadzanie kontroli wywozu odpadów zielonych.

Ad. 12.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Kierownik Mariusz Stężewski w sprawie posypywania ulic solą odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że sam miał wątpliwość co do posypywania dróg i została w tej sprawie złożono reklamacje do firmy, która się tym zajmuje. W sprawie równania dróg wyjaśnił Przewodniczącemu Rady Gminy, że aby to zadanie było dobrze wykonane potrzebne są 2 równiarki i 2 walce. Na pewno własny sprzęt jest tańszy niż wynajęcie firmy, ale jeden zespół tj. walec plus równiarka nie są w stanie dobrze wykonać tego zadania. 

Kierownik Andrzej Wiekierak w sprawie wycinki drzew odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiego, że wyślę do Przyłęk w tej sprawie inspektora Andrzeja Świstowskiego. Jeżeli chodzi o rozbiórkę obiektu po byłych zakładach mięsnych to w trakcie rozbiórki pojawiły się zgłoszenia zaniepokojonych mieszkańców w tej sprawie. Kierownik rozbiórki za nieprawidłowości został ukarany.

Inspektor Karolina Gaca poinformowała radnego Krzysztofa Kowalewskiego i radnego Rafała Barsukiewicza, że nowelizacja ustawy o śmieciach pozwala zwolnić z opłat za gospodarowanie odpadami lub obniżyć opłatę w przypadku osób mających niski dochód na 1 członka rodziny. Jednak różnicę z tego tytułu będzie trzeba pokryć z budżetu gminy. W cenie 14 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady niesegregowane są już wliczony odpady zielone. Nie można wprowadzić dodatkowej opłaty za te śmieci. Jeżeli chodzi o kontrolę wywozu tych odpadów to firma wywożąca jest zobowiązana do przedstawiania Urzędowi Gminy karty ważeń odpadów i częstotliwości ich oddawania. Samochody wywożące śmieci mają ponadto zamontowany GPS.  

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Edmund Łączny powiedział, że zabiega o możliwość podpisania z Wójtem Gminy porozumienia w sprawie organizowania spotkań dzieci i młodzieży w jednostkach wojskowych. Poruszył także sprawę stanu finansowego gminy Białe Błota.

Pan Wiesław Siemiński odczytał część swojego artykułu na temat gminy Białe Błota.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Skarbnik Gminy odniosła się do wypowiedzi Pana Edmunda Łącznego.

Ad. 15. Zakończenie obrad V Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


nagranie
lista głosowania imiennego cz. 1 (22kB) pdf
lista głosowania imiennego cz. 2 (16kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 stycznia 2015, 10:47:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (25 lutego 2015, 14:36:44)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 934