PROTOKÓŁ Z VI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 24.02.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

Protokół
z VI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 24 lutego
2015 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Krzysztof Kocikowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Maciej Kulpa;
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad  IV i V  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
           1.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
3. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej;
4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec;
6. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej;
7. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
8. w sprawie rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.1.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VI Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie VI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył VI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 12 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecny byli: radny Bronisław Balcerowski, radny Czesław Jabłoński i radny Sebastian Orlik.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Krzysztofa Kocikowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  12 głosami „za”,  przy 12 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołów z obrad IV i V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad IV i V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący RG zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej - radni 11 głosami za , przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 12 obecnych radnych przyjęli ww. projekt uchwały do porządku obrad.

Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024 - radni 10 głosami za , przy 2 głosach wstrzymujących się, przy 12 obecnych radnych przyjęli ww. projekt uchwały do porządku obrad.

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił wniosek  o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka - radni 12 głosami za,  przy 12 obecnych radnych przyjęli ww. projekt uchwały do porządku obrad.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radna Maria Wolsztyńska w zastępstwie radnego Bronisława Balcerowski  przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy  przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Radca Prawny Urzędu Gminy przedstawiła informację nt. wygranych rozpraw sądowych.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Ad.9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 1  głosie „wstrzymującym się”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.12.2015  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

9.2. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.  

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i zgłosił autopoprawkę,  tj. wykreślenie w § 1 pkt 4 - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”,  przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.13.2015   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.  

9.3.  uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Rafał Barsukiewicz, Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy.

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. - radni 7 glosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” , przy 7 głosach „wstrzymujących się”, przy 12 obecnych radnych nie wycofali projektu uchwały z porządku obrad.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przy 2 głosach  „przeciw” przy 12 radnych głosujących, nie podjęła uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

9.4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny Krzysztof Kowalewski.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 10 głosami „za”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.14.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

9.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i zgłosił autopoprawkę,  tj. poprawienie w tytule pisowni miejscowości z „białe błota” na Białe Błota” i „murowaniec” na „ Murowaniec” - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami  „za”, przy 12 radnych głosujących  podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.15.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

9.6. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod  głosowanie.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.16.2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej. 

9.7. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod  głosowanie.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.17.2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

9.8. w sprawie rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.1.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w uzasadnieniu zamiast „9 maja 2015 r.” powinno być „9 maja 2014 r.” - radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.18.2015 w sprawie rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.1.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

9.9. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod  głosowanie.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.19.2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 14:20 do godz. 15:00.

9.10. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj. dopisanie przy ulicach Duńskiej i Cynowej słowa „w Białych Błotach”. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.20.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024.

9.11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.21.2015  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że radna Gabriela Żernicka otrzymała odpowiedź na zadaną interpelację.

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Gabriela Żernicka złożyła interpelacje na piśmie.  - plik do pobrania (189kB) pdf

Radna Alina Puppel złożyła interpelacje na piśmie - plik do pobrania (2761kB) pdf  i przedstawiła pismo mieszkańca Murowańca w sprawie boiska, który wnioskuje o wymianę murawy i położenie siatki przeciwko kretom.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o nowy autobus, który ma przejeżdżać przez  gminę Białe Błota. Poprosił także o pozostawianie odpowiedzi na pisma kierowane do niego w Biurze Rady. 

Radny Bronisław Barsukiewicz:
-poruszył sprawę oświetlenia w miejscowości Zielonka i poprosił o oświetlenie dla tzw „ Głodnej Ameryki”;
-zapytał, czy jest możliwość udostępnienia internetu radnym podczas sesji. Poruszył także sprawę zakupu komputerów przez radnych z własnych środków;
-zapytał, czy jest możliwość zmiany kursu autobusu linii 91 w niedziele, w celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom Zielonki do kościoła w Cielu.

Radny Krzysztof Kowalewski:
-powiedział, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cielu nie dostaje worków na odpady zielone;
-zapytał gdzie są składowane materiały, które pozostałe po wykonaniu chodnika w Trzcińcu.

Przewodniczący RG przedstawił interpelacje radnego Bronisława Balcerowskiego. plik do pobrania (2125kB) pdf


Ad. 12.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Radna Gabriela Żernicka poprosiła o odpowiedź na interpelacje na piśmie.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że otrzyma odpowiedź na swoje pytania na piśmie.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu w sprawie autobusu międzygminnego, że według jego wiedzy nowa linia autobusowa zostanie uruchomiona przez PKS na trasie Strzelce- Białe Błota- Kobylarnia.

W sprawie podziału lamp Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że sołtysi będą zobowiązani do wskazania punktów świetlnych na terenie gminy Białe Błota.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że w sprawie braku worków to była prawdopodobnie pomyłka.

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Krzysztof Gołębiewski powiedział, że na cmentarzu w Białych Błotach jest uszkodzonych 16 nagrobków i w związku z powyższym poruszył sprawę konieczności naprawy dziury w siatce, przy stawie i poprosił żeby w tej okolicy zwiększyć liczbę patroli Policji. Zaproponował także przeniesienie lampy z pustego placu i postawienie jej bliżej cmentarza. Zapytał także, czy nie można wymienić lampy na cmentarzu komunalnym na lampę ledową i podpiąć do niej czujnik ruchu. Zwrócił się także do sołtysa Białych Bło to ujęcie w przyszłorocznym funduszu sołeckim środków na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Sołtys Tomasz Olejniczak  zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska , czy  przy ustalaniu oświetlenia  komisja sprawdziła na które lampy są już projekty.

Pani Beata Przyborska:
-podziękowała za kreatywną współpracę w zakresie pomocy społecznej;
-poruszyła sprawę lokalu socjalnego dla mieszkańców gminy Białe Błota i powiedział, że lokal zapewniony mieszkańcom nie rozwiązuje problemu tych ludzi, bo on nie jest przyznany dożywotnio;
-odniosła się do rozprawy sądowej, która miała miejsce 19.02.2015 r. w sprawie 13 pracowników GOPSu i powiedziała, że żadna propozycja ugody o której mówiła Pani Mecenas w sądzie nie została przedstawiona. Pani Przyborska powiedziała, że ona jako Kierownik GOPS przedstawiła propozycje ugody wszystkim pracownikom  i miało to być 5 % podwyżki. Wówczas tylko 2 osoby zgodziło się na taką propozycję. Dopiero po przerwie w sądzie pani Mecenas powiedziała, że ugoda może być zawarta i była to ugoda, którą podpisała wcześniej Kierownik GOPS. 

Pani Justyna Białogłowy:
-poruszyła sprawę przesunięcia środków na ulice Ślesińską;
-zapytała dlaczego sesję Rady Gminy Białe Błota odbywają się tak wcześnie;
-zapytała dlaczego dlaczego są gloryfikowane prywatne inicjatywy mieszkańców kosztem działalności stowarzyszeń. Powiedziała, że jej stowarzyszenie miało obiecane na zebraniu wiejskim zapewnienie środków na swoją działalność w budżecie gminy na 2015 r., a 2000 zł jest przeznaczone na rajd pojazdów zabytkowych;
-zapytała z jakich funduszy jest dofinansowywana zmiana ogrzewania, gdyż złożyła wniosek o dofinansowani i do dnia dzisiejszego nie dostała jeszcze tych środków.

Pani Emila Wika:
-poprosiła o worki na śmieci dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu;
-zapytała dlaczego dla mieszkańców spółdzielni nie ma wywozu śmieci wielkogabarytowych;
-powiedziała, że jeden z pracowników gminy nie płaci za śmieci.

Pan Wiesław Siemiński poruszył w swojej wypowiedzi sprawę funkcjonowania ZWiUK na terenie gminy Białe Błota. Powiedział, że interesuje go liczba pracowników spółki  i zaproponował przeprowadzenie audytu spółki.

Pan Zenon Daczyński powiedział, że on nie pozwoliłby odebrać  drogi  Centralnej na odcinku od  ulicy Chlebowej do ulicy Czystej. 

Pani Maria Wolsztyńska powiedziała, że w Szkole Podstawowej w Białych Błotach jest tylko jeden etat pielęgniarki i w związku z tym poprosiła o zabezpieczenie opieki medycznej w szkole.

Pani Marzanna Kreja:
-powiedziała, że gazeta Białe Błota info sama się finansuje i jest wydawana przez prywatnego przedsiębiorcę. Dodała, także, że redakcja jest dyskryminowana przez Wójta Gminy Białe Błota.;
-powiedziała, że do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi na pytanie dot kosztów ulg dla rodzin wielodzietnych;
-powiedziała, że godziny sesji Rady Gminy Białe Błota są nie do przyjęcia;
-zapytała Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, czy zapoznał się z oświadczeniami majątkowymi radnych, gdyż w oświadczeniach pana Orlika, pani Zawidzkiej i pana Kowalewskiego są błędy;
-powiedziała, że zebranie w Łochowie w sprawie wyborów sołtysa i rady soleckiej było zamachem na gminną demokracje, gdyż osoby prowadzące zebranie robiły to w sposób niezgodny ze statutem.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący RG odpowiedział Pani Marzannie Kreji, że dokona analizy oświadczeń majątkowych.

Pan Wiesław Siemiński powiedział, że swoje pytania sformułuje na piśmie i na tę chwilę nie oczekuje odpowiedzi.

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział Panu Gołębiewskiemu, że Prezes ZWiUK chce naprawić ogrodzenie cmentarza od strony stawu.

Zastępca Wójta powiedział, że na pozostałe pytania udzieli odpowiedzi na pismie.


Ad. 15. Zakończenie obrad VI Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

nagranie
lista głosowania imiennego (1504kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (25 lutego 2015, 08:08:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (4 marca 2015, 13:34:53)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1128