PROTOKÓŁ Z VIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.04.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


                                                                                       
Protokół
z VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 kwietnia
2015 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.


Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:00
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Krzysztof Kowalewski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  VII  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
2. w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”;
3. w sprawie przyjęcia samorządowego programu pt. „ Gmina Białe Błota przyjazna rodzinom wielodzietnym”;
4. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka;
5. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej;
6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
7. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
8. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ;
10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
11. w sprawie zamiany nieruchomości;
12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
13. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej, Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
14. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
15. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
16. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2015 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VIII Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył VIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 


Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Krzysztofa Kowalewskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  15 głosami „za”,  przy 15 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Zastępca Wójta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
-uchylającego uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - radni 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych wprowadzili projekt uchwały do porządku obrad jako punkt 9.2;
-w sprawie przyjęcia samorządowego programy przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota - radni 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych wprowadzili projekt uchwały do porządku obrad jako punkt 9.4.

Kierownik Anna Zdunek zgłosiła wniosek  o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”. - radni 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych wycofali ww. projekt uchwały z porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski  przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

 Wójt Gminy  przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Ad.9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła następującą autopoprawkę:
w § 2 pkt 1 lit. a  podana jest kwota  „68 028 373,32”, a powinno być „68 028 373,52”;
Radni 15 głosami „ za”,  przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, Kierownik Mariusz Stężewski, Komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, radna Maria Wolsztyńska i radny Krzysztof Kowalewski.

Radny Krzysztof Kowalewski zgłosił wniosek o wykreślenie kwoty 22 000 zł na zadanie projekt i budowa ul. Wąskiej w Drzewcach -radni 9 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się” przy 15 obecnych radnych  przyjęli ww. poprawkę.

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o wycofanie kwoty 10 000 zł na dofinansowanie utwardzenia terenu przy Komisariacie Policji. - radni 7 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”, przy 15 obecnych radnych nie przyjęli ww. wniosku.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z przegłosowaną poprawką radnego Krzysztofa Kowalewskiego  trzeba zwiększyć rezerwę ogólną o 22 000 zł – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 1  głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.42.2015  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

9.2. uchylająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.43.2015 uchylającą uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

9.3.  w sprawie przyjęcia samorządowego programu pt. „ Gmina Białe Błota przyjazna rodzinom wielodzietnym”.

Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały od przedstawicieli mieszkańców.

Poprawki przedstawiła Pani Marzanna Kreja – inicjator uchwały tj.:
w § 2 dodaje się drugie zdanie „ Prawo do ulg, określonych w niniejszej uchwale przysługuje członkom rodzin wielodzietnych.”;
w uzasadnieniu do uchwały zmianie uległy kwoty wydatków z 235 000 zł. na 195 400 zł;
w uzasadnieniu wykreśla się pkt 15 tj. cyt.: „druk 1000 kart obustronnie laminowanych 405,00 zł o wymiarach 90 mm x50 mm” oraz zdanie cyt.: „ Dla celów ustalenia uprawnień na terenie gminy Białe Błota proponuje się druk ok 1000 kart, które wydawane będą na podstawie Karty Dużej Rodziny.”

Radca Prawny poinformowała, że inicjatorem uchwały może być każdy obywatel poparty podpisami 200 mieszkańców. Każda zmiana w takim projekcie uchwały wymaga zgody wszystkich tych mieszkańców. Pani mecenas dodała, że do projektu uchwały nie było dołączonego pełnomocnictwa dla Pani Marzanny Kreji do wnoszenia zmian do projektu uchwały. Jednak zmiany do ww. projektu uchwały mogą być wniesione przez inne osoby, które mają inicjatywę uchwałodawczą.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Gabriela Żernicka, radna Maria Wolsztyńska, Dyrektor Gminnego Przedszkola „ Wróżka”, radny Bronisław Balcerowski i Wójt Gminy.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami  „przeciw”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących, nie podjęła projektu uchwały.

9.4. w sprawie przyjęcia samorządowego programy przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

Radna Alina Puppel  zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj dopisanie w uzasadnieniu zdania cyt.: „ projekt uchwały powstał również dzięki dużemu zaangażowaniu inicjatywy obywatelskiej”. - radni 10 głosami „ za”, przy 3 głosach „ przeciw”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 15 glosujących radnych przyjęli ww. poprawkę.

Radny Rafal Barsukiewicz zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały § 3 i przeniesienie wszystkich ulg do załącznika uchwały – radni 6 głosami „ za”, przy 9 głosach „ przeciw”, przy 15 głosujących radnych nie przyjęli ww. poprawki.

Radca Prawny zgłosiła wniosek o uzupełnienie  § 3, ust. 1 pkt 3 projektu uchwały o zdanie cyt.: „ dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp z o.o. w Białych Błotach.” - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”,  przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.44.2015 w sprawie przyjęcia samorządowego programy przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

9.5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami  „za”, przy 15 radnych głosujących  podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.45.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

9.6. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Kierownik Andrzej Wiekierak złożył wniosek o uzupełnienie uzasadnienia o zdanie cyt.: „ Ponowne podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przedmiotowej nieruchomości może nastąpić w przypadku zmiany istotnych kryteriów ekonomicznych, na przykład wykreślenia z księgi wieczystej obciążenia hipotetycznego.” - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.46.2015 uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

9.7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący RG  poddał  pod  głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.47.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

9.8. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.48.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 15:00 do godz. 15:30 

9.9. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.49.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 

9.10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.50.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

9.11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.51.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

9.12. w sprawie zamiany nieruchomości.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski i Kierownik Andrzej Wiekierak.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.52.2015 w sprawie zamiany nieruchomości.

9.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 glosie „ wstrzymującym się” przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.53.2015  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej, Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski i Kierownik Andrzej Wiekierak.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 10 głosami „za”, przy 4 głosach „ przeciw”, przy 1 glosie „ wstrzymującym się” przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.54.2015  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej, Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

9.15. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.


W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski i Kierownik Andrzej Wiekierak.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 10 głosami „za”, przy 4 głosach „ przeciw”, przy 1 glosie „ wstrzymującym się” przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.55.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

9.16. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.56.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

9.17. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2015 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Radna Wiesława Suszek zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. wpisanie do uzasadnienia słowa cyt.: „ dokona”- radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.57.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2015 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że nie było na poprzedniej sesji interpelacji radnych.

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel powiedziała, że nierówno się traktuje mieszkańców poszczególnych sołectw, gdyż na quorom przy wyborach sołtysa w Murowańcu czekano godzinę, a w Łochowie zamknięto listę obecności punktualnie o 18. Następnie:
-powiedziała, że skoro niemożliwe jest wykonanie boiska w Murowańcu, to prosi Wójta Gminy o zaproponowanie innej metody naprawienia boiska;
-zapytała kto zgłosił miejscowości z gminy Białe Błota do konkursu Nivea w temacie placów zabaw?
-zapytała kto jest zarządcą placu zabaw w Murowańcu, bo nie wie do kogo się zwrócić o usunięcie z jego terenu wystających korzeni i naprawienie słupków przy boisku do siatkówki.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że należy wszcząć pracę nad zmianą statutu sołectwa Łochowo.
Radny Krzysztof Kowalewski:
-zapytał kiedy rozpoczną się prace nad doprowadzeniem wody do ulicy Ogrody w Cielu?
-zapytał kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Cielu?
Radna Maria Wolsztyńska:
-poruszyła sprawę parkingu przy kościele w Białych Błotach między ulicą Czerską, a Parkową;
-zapytała jakie jest zadłużenie gminy Białe Błota?
-zapytała jaką kwotę dofinansowania jako stowarzyszenie otrzymali harcerze z gminy Białe Błota;
-poruszyła sprawę możliwości dofinansowania gabinetów stomatologicznych i pielęgniarskich w szkołach.
Radny Rafał Barsukiewicz:
-powiedział, że na środku ulicy Długiej stoją słupy, które utrudniają przejazd;
-powiedział, że miała być naprawiona nawierzchnia na skrzyżowaniu ulicy Jodłowej z Kielecką;
-powiedział, że mieszkańcy Prądek zwracają uwagę na hałas i kurz pojazdów, które przeniosły się  z Łochowa. Zwrócił uwagę, że obszar o który mówi znajduje się na terenie Natura 2000.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że na skrzyżowaniu ulicy Biznesowej i Orzechowej w Przyłękach znajduje się studzienka, która nie spełnia warunków.
Radna Wiesława Suszek ponowiła prośbę o rozwiązanie sprawy ulicy Łochowskiej w Kruszynie Krajeński i wybudowanie tam chociaż ścieżki rowerowej.

Ad. 12.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Wójt Gminy odpowiedziała radnej Wiesławie Suszek, że w sprawie ścieżki rowerowej trzeba zaangażować radnych powiatu, gdyż ulica Łochowska jest drogą powiatową.

Radca Prawny odpowiedziała radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że trzeba się pochylić nad statutem Łochowa.

Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił radnej Alinie Puppel, że miejscowość Murowaniec do programu Nivea zgłosiła pani Agnieszka Piętka, a pozostałe miejscowości Pani Anna Bączkowska.

Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że słupy na ul. Długiej zostały zgłoszone do TP SA. Jeżeli chodzi o ulicę Jodłową i Kielecką to termin naprawy nawierzchni mija w czerwcu.

Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu w sprawie studni, iż jest ona wpięta do kanalizacji, ale nie działa prawidłowo.

Skarbnik Gminy poinformowała radną Marię Wolsztyńską, że ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że zadłużenie gminy wynosi ponad 34 mln zł.

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Sławomir Ruge podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w wybory w Łochowie, a następnie zapytał jaki był koszt zorganizowania tych powtórzonych wyborów? Poinformował również, że oficjalnie projekt statutu Łochowo nie wpłynął do Urzędu Gminy Białe Błota. Następnie poruszył kwestię zmniejszenia liczby kursów linii 92 do Łochowa

Radny Krzysztof Kowalewski zapytał, czy jest możliwe zorganizowanie dojazdu do ulicy Ogrody w Cielu z dwóch stron.

Radny Krzysztof Kocikowski poruszył kwestię złej nawierzchni na ulicy Zabytkowej w Przyłękach.

Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy jest możliwość ujęcia w planie rozwoju sieci drogowej ulic Chmielnej Chmielarskiej i Boruty w Białych Błotach.

Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę odpadów zielonych.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury zaprosił na uroczystości z okazji Dnia 3 Maja. 

Pani Marzanna Kreja:
- poprosiła o wysyłanie do niej korespondencji na adres mailowy;
- zapytała Sekretarza Gminy dlaczego nie bierze udziału w zebraniach wiejskich;
-powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na pytanie dotyczące oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Białe Błota;
-powiedziała, że Wójt Gminy Białe Błota w swoich sprawozdaniach na sesji nie informował o fakcie iż Urząd Gminy pracuje nad Białobłocka Kartą Rodzin Wielodzietnych;
-powiedziała, że wzór Karty Białobłockiej Rodziny Wielodzietnej jest taki sam jak wzór Karty Miasta Lublin;
-podziękowała pani Puppel za wniesienie poprawki do uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programy przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota;
-powiedziała, że nie była na spotkaniu w sprawie Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej, bo projekt uchwały jest kopią uchwały Miasta Bydgoszcz. Ponadto została wprowadzona w błąd, gdyż wojewoda nie uchylił poprzedniej uchwały;
-zapytała Przewodniczącego RG co by dostała jakby dała Przewodniczącemu RG datek na jego rajd?

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury zaprosił w imieniu Wójta Gminy na 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy odpowiedział Pani Marzannie Kreji, że w sprawie jego oświadczenia majątkowego odpowiedź została udzielona na piśmie.

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że nie ma możliwości zorganizowaniu dojazdu z dwóch stron do ulicy Ogrody w Cielu.

Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi Sławomirowi Ruge w sprawie linii 92, że kursów do Łochowa będzie 12.

Ad. 15. Zakończenie obrad VIII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
nagranie
lista glosowania imiennego (4393kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (29 kwietnia 2015, 08:18:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (6 maja 2015, 13:50:09)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 966