PROTOKÓŁ Z IX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 27.05.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


                                                                                      

Protokół
z IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 27 maja
2015 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 16:00
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Czesław Jabłoński
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
3. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście;
10. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  VIII  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
4. w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”;
5. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota;
6. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec;
7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński;
8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej;
10. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
12. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
13. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;
14. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad IX Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył IX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 12 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.
Na sesji nieobecni byli: radna Alina Puppel, radny Bronisław Balcerowski i radny Rafał Barsukiewicz.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Czesława Jabłońskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,  przy 12 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Zastępca Wójta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota.- radni jednogłośnie wycofali projekt uchwały z porządku obrad.

Przewodniczący RG zgłosił wniosek o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej - radni 12 głosami za, przy 12 obecnych radnych wprowadzili projekt uchwały do porządku obrad jako punkt 9.5.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska z okazji rocznicy 25 lecia samorządu złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim sołtysom i radnym. 

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Czesław Jabłoński w imieniu Radnego Bronisława Balcerowskiego  przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Ad.9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła następującą autopoprawki:
autopoprawka z dnia 26.05.2015 r. ( załącznik plik do pobrania (482kB) jpg );
w uzasadnieniu w Oświacie i Wychowaniu jest cyfra „1” zamiast litery „w”
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Gabriela Żernicka i Kierownik Anna Zdunek.

Radni 12 głosami „ za”,  przy 12 obecnych radnych przyjęli ww. poprawki.

Na sesję przybył o godz. 13:30 radny Rafał Barsukiewicz.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.58.2015  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

9.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.59.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

9.3.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami  „za”, przy 13 radnych głosujących podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.60.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

9.4. w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”,  przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.61.2015 w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”.

9.5.  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami  „za”, przy 13 radnych głosujących  podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.62.2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

9.6. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.

Sołtys Sylwia Stoppel poinformowała, że nazwa skweru została pozytywnie zaopiniowana przez radę sołecką.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.63.2015 w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.


9.7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. - projekt uchwały został wycofany jednogłośnie.

9.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.64.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Zbigniew Moroz, który zgłosił wniosek o wykreślenie ostatniego zdania z projektu uchwały oraz radna Gabriela Żernicka.- radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 2 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przy 9 głosach „przeciw”, przy 13 radnych głosujących nie podjęła uchwały. 

9.10. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.65.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.


9.11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.66.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

9.12. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.67.2015 uchylającą uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

9.13. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
Kierownik Anna Zdunek zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały:
- w rozdziale 5, w § 8 ust 5 wykreślić zapis dot. choinek i analogicznie w § 11 pkt 12 – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.68.2015  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

9.14. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kierownik Anna Zdunek zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały tj.:
wykreślić  w § 2 pkt 1, lit. e oraz w pkt 2 lit. e;
w uzasadnieniu wykreślić zapis: „ oraz choinek powstałych w okresie poświątecznym”;
w § 3 na końcu zdania dopisać słowo „ Komunalne”.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki. 

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął: radny Krzysztof Kocikowski.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 13 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.69.2015  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że nie było na poprzedniej sesji interpelacji radnych.

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego nie dopuszczono harcerzy do II konkursu?

Sołtys Sławomir Ruge powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi w sprawie linii 92.

Radny Krzysztof Kowalewski:
nawiązał do zakończenia II wojny światowej;
zapytał do kogo należy obowiązek koszenia trawy wokół Orlika?
zapytał, czy kostka która została w Trzcińca mogłaby zostać przeznaczona na boisko w Cielu;
poprosił o zabezpieczenie terenu po byłej szkole w Cielu;
powiedział, że przy gazyfikacji ulicy Myśliwskiej pominięto kilka domów;
poprosił o usprawnienie wjazdu do ul. Ogrody;
powiedział, ze otrzymał odpowiedź ze ZwiUKu w sprawie wodociągu i zapytał, czy tego terminu nie można przyspieszyć?

Radny Krzysztof Kocikowski:
-zapytał jakie prace są prowadzone na boisku w Przyłękach;
- powiedział, że na ulicy Zabytkowej w Przyłękach jest popękany asfalt;
-poprosił o dofinansowanie Straży Pożarnej w Brzozie.

Radny Rafał Barsukiewicz zapytał kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na placach sołeckich. Dodał, że plac sołecki w Zielonce jest dewastowany, a trawa nie jest koszona.

Przewodniczący RG poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat linii 91,92 i 96.

Ad. 12.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Przewodniczący RG odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że w sprawie dofinansowania Straży Pożarnej czekamy na oficjalne pismo z Brzozy.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że do koszenia trawy są pracownicy od dróg i można ich skierować na Orlik. Jeżeli chodzi o kostkę w Trzcińcu to zadanie tam nie jest jeszcze skończone więc nie można jej na razie rozdysponować. W sprawie gazyfikacji ul. Myśliwskiej Zastępca Wójta powiedział, że prawdopodobnie mieszkańcy nie złożyli wniosków w tej sprawie.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że za place sołeckie odpowiada sołtys i rada sołecka.

Zastępca Wójta odpowiedział Przewodniczącemu RG w sprawie autobusów, że faktycznie ukazała się informacja na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji o wprowadzeniu nowych linii autobusowych na terenie gminy Białe Błota. Zostało wysłane pismo do Zarządu, że nie zgadzamy się na nowe połączenia autobusowe. Gmina nie jest w stanie pokryć tych kosztów. Jeżeli chodzi o linię 92 została jedynie zmniejszona liczba kursów do Łochowa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach odpowiedziała radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że na boisku uszkodzona jest instalacja wodna.

Sołtys Tomasz Olejniczak w sprawie placu soleckiego powiedział, że systematycznie w Zielonce są na nim tłuczone butelki, a Policja nie odbiera telefonów.

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że kolejny raz Trzciniec jest pomijany i dodała, że jeżeli wydłużany jest kurs do Kruszyna Krajeńskiego to ten autobus mógły jechać również do Trzcińca.

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

Pani E. Wiśniewska  powiedział, że 35 lat czekała na budowę szosy do Drzewiec. Dodała, że od zeszłego roku do miejscowości dojeżdża linia 92 . Tym autobusem dzieci dojeżdżają do szkoły , a  dorośli do przychodni. W związku z likwidacją części połączeń Pani Wiśniewska powiedziała, że może lepiej zlikwidować wszystkie połączenia. Dodała, że e Drzewcach nawet nie ma ścieżki rowerowej to po co droga jak nigdzie nie można nią dojechać.

Pan M. Katarzyński powiedział, że ojciec przepisał część drogi na rzecz gminy i jak chciał później wystąpić o zabudowę działki to okazało się, że nie ma drogi.  Pan Katarzyński dodał, ze gdy chciał się podłączyć do wody to okazało się, że to będzie koszt 20 000 zł i musiał zrezygnować z tej inwestycji. Zwrócił się do Wójta żeby zajął się tą sprawą. 

Przewodniczący RG ogłosił od 14:30 do godz. 15:00 przerwę.

Salę obrad opuściła radna Maria Wolsztyńska

Sołtys Sławomir Ruge:
-powiedział, że do 30.06 Rada Gminy może zwiększyć środki sołeckie. Następnie zapytał w jakim stopniu Wójt pomoże sołtysom przy funduszu sołeckim?
-powiedział, że na ścieżce pieszo- rowerowej z Łochowic do Łochowa popękał asfalt;
-zapytał kto zarządza placem zabaw przy ulicy Dębowej w Łochowie?
-powiedział, że problem dotyczy organizacji festynów. Kierownik COEiS powiedział sołtysowi, że ma zatrudnić pracownika do rozstawiania namiotów. Dodał, że sołtysi mogą zaangażować się społecznie przy organizacji imprez, ale nie będą wykorzystywać swojego prywatnego mienia. Stwierdził, że imprezami powinno się zająć Gminne Centrum Kultury.
-powiedział, że od byłego sołtysa Łochowa nie otrzymał żadnego mienia i żadnych faktur, ani sprawozdań;
-w sprawie kompetencji sołtysów powiedział, że nie rolą sołtysa jest sprawdzanie, czy pralka przekazana przez poprzedniego sołtysa znajduje się w szkole w Łochowie to jest rola Komisji Rewizyjnej.

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że do 30.06. Rada Gminy może zwiększyć środki sołeckie i dodała, że wysłała do Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska w styczniu br pisma dot. utwardzenia drogi do bloków w Trzcińcu i do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. Kolejne pismo dotyczyło linii 92 i ten temat też nie został przez Przewodniczącego przedstawiony na Komisji. Dodała, że jest to niesprawiedliwe traktowanie i dodała, że opinia Komisji w sprawie tych dwóch tematów będzie potrzebna przy przeznaczaniu środków sołeckich na te cele.

Sołtys Tomasz Olejniczak powiedział, że mieszkańcy proszą, aby kursy autobusu linii 92, które kursują tylko w roku szkolnym pozostawiono również w okresie wakacyjnym. Następnie poruszył sprawę konieczności naprawy ulicy Biedronki w ramach gwarancji. Spytał także, czy jest możliwość wydzielenia  ścieżki rowerowej w lesie przy drodze serwisowej.

Pani E. Wika:
-poruszyła sprawę kanalizacji w Cielu, która jest własnością gminy Białe Błota i za którą ok 2000 musiała zapłacić spółdzielnia;
- powiedziała, że spółdzielnia proponowała gminie przystąpienie do przetargu w sprawie zakupu lokalu na potrzeby mieszkań socjalnych, ale Wójt Gminy odpisał, że nie jest zainteresowany;
-poruszyła także sprawę zwrotu zaległości za 3 lata nie płacenia odszkodowania za brak lokali socjalnych
Pani Wika poprosiła Radę Gminy o ustosunkowanie się do ww. przedstawionych problemów.

Pan Z. Daczyński powiedział, że był na spotkaniu z mieszkańcami Łochowa, którzy skarżą się na Radę Gminy.

Pan Siarkowski przyszedł podziękować za pomoc jaka mu udzielono po pożarze jego domu.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący RG odpowiedział Pani E. Wika , że zagadnienia które przedstawiła na sesji należą do kompetencji Wójta Gminy, a nie Rady Gminy.

Zastępca Wójta odpowiedział Pani Wiśniewskiej, że nie zostały zlikwidowane wszystkie kursy linii 92 do Drzewiec tylko ich część.

Zastępca Wójta odpowiedział panu Katarzyńskiemu, że sprawa wody jest już wyjaśniona, a na dzisiejszej sesji radni zdecydowali w sprawie drogi.

Skarbnik Gminy odpowiedziała Panu S. Ruge, że Urząd Gminy wyda zarządzenie w sprawie druków i wniosków i jak ma wyglądać protokół z zebrania wiejskiego, ale pracownicy Urzędu nie wiedza co dany sołtys chce zrobić w danym sołectwie. Możliwość zwiększenia środków istnieje do końca czerwca, ale dodała, że nie wie czy na 2016 r. będzie możliwość zwiększenia, czy nas na to stać.

Sołtys Maria Płotkowska zapytała kiedy sołtysi otrzymają podział środków sołeckich.
Skarbnik Gminy wyjaśniła , że podział sołtysom będzie przedstawiony do końca lipca.

Ad. 15. Zakończenie obrad IX Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
nagranie
lista głosowania imiennego (4117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (29 maja 2015, 07:58:14)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (2 czerwca 2015, 11:17:26)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 805