PROTOKÓŁ Z X SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 30.06.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


                                                                                          

RGK.0002.7.2015Protokół
z X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 30 czerwca
2015 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska
Sekretarz obrad: radna Alina Puppel
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  IX  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  za 2014 rok:
- opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
- dyskusja,
- głosowanie.

2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok:
- opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
- opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- głosowanie.

3. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok;
4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;
5. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota;
6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2014 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015;
7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.
8. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników;
9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota;
10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota;
11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota;
12. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad X Sesji VII Kadencji.


Ad.1.  Otwarcie X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył X Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.
Na sesji nieobecni był: radny Krzysztof Kocikowski

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Aliny Puppel na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”,  przy 14 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radca Prawny Edyta Ksobiak zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał:
-zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach jako punk 9.13;
-zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia ponoszonych opłat, w której  wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt jako punk 9.14.
Kierownik Anna Zdunek zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.

Radni 14 głosami za, przy 14 obecnych radnych wprowadzili projekty uchwał do porządku obrad 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski  przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radna Maria Wolsztyńska w zastępstwie Radnego Krzysztofa Kocikowskiego jako Przewodniczącego Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Na sesję przybył radny Krzysztof Kocikowski

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

 Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Ad.9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  za 2014 rok.

-Uchwałę Nr 11/S/2015 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy odczytała Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 
Skarbnik omówiła również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r. wraz z informacją o mieniu gminy.

-dyskusja.

W dyskusji udział wzięli: radna Gabriela Żernicka i Kierownik Mariusz Stężewski

-głosowanie.

Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „za, przy 1 głosie   „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym   się”, przy 15 obecnych na sesji radnych ( Rada Gminy Białe Błota liczy 15 radnych)  podjęła uchwałę nr RGK.0007.70.2015 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  za 2014 rok.

9.2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

-opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiesława Suszek.

-wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiesława Suszek.

-Uchwałę nr 12/Kr/2015 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2014 r. odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiesława Suszek.

-dyskusja,

W dyskusji udział wzięli: radna Gabriela Żernicka, radny Czesław Jabłoński, radna Wiesława Suszek, radna Maria Wolsztyńska oraz sołtys Białych Błot Maria Płotkowska.
głosowanie.

Rada Gminy Białe Błota 4 głosami „za”, przy 6 głosach  „przeciw” oraz 5 glosach „wstrzymujących   się”, przy 15 obecnych na sesji radnych ( Rada Gminy Białe Błota liczy 15 radnych) nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 


9.3. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła następującą autopoprawki:
-Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację celową w kwocie 131 659, 82 zł na realizację zadań zleconych;
-zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę  131 659,85 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Radni 15 głosami „ za”,  przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.71.2015  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

9.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały tj.:
- w załączniku nr 1 dochody ogółem kwotę 73 644 134,71 zastępuje się kwotą 73 775 794,53;
- w załączniku nr 1 dochody bieżące kwotę 68 258 546,71 zastępuje się kwotą 68 390 206,53 zł;
- w załączniku nr 1 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 6 549 872, 88 zastępuje się kwotą 6 681 532,70 zł;
- w załączniku nr 1 wydatki ogółem kwotę 77 612 632,71 zastępuje się kwotą 77 744 292,53 zł;
- w załączniku nr 1 wydatki bieżące kwotę 59 130 387,71 zastępuje się kwotą 59 262 047,53 zł;
- w Objaśnieniach dochody kwotę 73 644 134,71 zastępuje się kwotą 73 775 794,53, a w wydatkach kwotę 77 612 632,71 zastępuje się kwotą 77 744 292,53 zł. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.72.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

9.5. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota. 

Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała na członka Komisji doraźnej radną Gabrielę Żernicką, radnego Bronisława Balcerowskiego i radnego Sebastiana Orlika ( radni wyrazili zgodę na kandydowanie).
Radna Wiesława Suszek zaproponowała na członka Komisji doraźnej radnego Czesława Jabłońskiego ( radny wyraził zgodę na kandydowanie).
Przewodniczący RG zaproponował na Przewodniczącego Komisji doraźnej radnego Bronisława Balcerowskiego. - radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. radnego na Przewodniczącego Komisji.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w uchwale.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami  „za”, przy 15 radnych głosujących podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.73.2015 w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota. 

9.6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2014 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.

Zastępca kierownika GOPS Alicja Piskuła zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w załączniku powinno być od I do XII 2014 r. , a nie 2013 r. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”,  przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.74.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2014 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.

9.7.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami  „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących  podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.75.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok

9.8. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.76.2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.

9.9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota

Przewodniczący RG poprosił o odczytanie całego projektu uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.44.2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych
z terenu gminy Białe Błota wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota, przez którą rozumie się rodzinę określoną w art.4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) z zastrzeżeniem w szczególności § 5 ust.2  niniejszej uchwały”
2) w §3 ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2.
3) w  §3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej      opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej”
4) w §3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej”
5) po §3 dodaje się §3a w następującym brzmieniu:
„§ 3a. 1.  Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywać się będzie na podstawie opłaconych faktur, po przedstawieniu w Urzędzie Gminy.
2. Rozliczenia będą dokonywane raz na kwartał. Przez kwartał rozumie się: I kwartał - styczeń - marzec; II kwartał - kwiecień - czerwiec; III kwartał - lipiec - wrzesień; IV kwartał - październik - grudzień.
3. Pierwsze rozliczenie odbędzie się w terminie do 30 września 2015r.”;
6) w §4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy Białe Błota. Urząd Gminy wydaje duplikat karty na wniosek zainteresowanego – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Duplikat kart płatny 2,50 zł.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawna zgłosiła kolejną poprawkę tj dopisanie w § 3a ust. 1 po „ poniesionych kosztów”  zwrot  „określonych w §3 ust. 1 pkt 3 i 4”.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski i Radca Prawny.

Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.77.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota

9.10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Wiesława Suszek, Kierownik Andrzej Wiekierak

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 2 głosach  „przeciw”, przy 15 radnych głosujących podjęła uchwałę Nr RGK.0007.78.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.

9.11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.79.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.  

9.12. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radna Wiesława Suszek zgłosiła poprawkę do planu pracy Komisji Rewizyjnej zamiast 10.06.2015 r. powinno być 10.09.2015 r.
Radny Zbigniew Moroz zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska tj. zmiana godziny z 13:00 na godz. 14:00.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.80.2015 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

9.13. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.81.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

9.14. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia ponoszonych opłat, w której  wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.82.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia ponoszonych opłat, w której  wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt.

9.15. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.83.2015  
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że nie było na poprzedniej sesji interpelacji radnych.

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel :
-poprosiła o zorganizowanie szkolenia z zakresu samorządności  i obowiązków jakie nakłada ustawa o funduszu soleckim. Poruszyła sprawę placu zabaw w Murowańcu i koszenia trawy na boisku;
-zapytała kiedy będzie wytyczone przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Łochowskiej i Ptasiej w Murowańcu;
-zapytała, czy nie można ujednolicić nazewnictwa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Radny Rafał Barsukiewicz:
-zapytał kiedy będą naprawione wybrzuszenia na ul. Jodłowej i Kieleckiej;
-powiedział, że nie ma na terenie sołectwa Zielonka boiska. Jest inicjatywa sołecka o przeznaczeniu znacznej kwoty  na budowę tego boiska;
-powiedział, że mieszkańców zwrócili się do niego w sprawie ekranów akustycznych na drodze S5 i S10;
Radny Czesław Jabłoński poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji na temat dowożenia dzieci do szkół.
Radny Bronisław Balcerowski  wraz z radnym Czesławem Jabłońskim złożyli interpelacje:
-w sprawie ujecie w planach budżetowych starostwa powiatowego na lata 2016 i następne inwestycji dotyczącej modernizacji skrzyżowania drogi powiatowej – ul. Szosa Bydgoska z ulicami Leśna i Jedlinowa w Łochowie;
-w sprawie ujęcia  w planach budżetowych starostwa powiatowego na lata 2016 i następne inwestycji dot. budowy kładki dla pieszych i rowerzystów przy moście nad kanałem Górno- Noteckim na drodze powiatowej ( ul. Wierzbowa) w Łochowie;
-w sprawie podjęcia działań administracyjnych dla pozyskania działek nr 616 lub 614 przy ul. Żurawinowej w Łochowie.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał kiedy będzie otwarty plac zabaw przy ul. Dębowej w Łochowie.
Radny Krzysztof Kocikowski:
-powiedział, że skrzyżowanie ulic Orzechowej i Biznesowej jest zalewane;
-powiedział, że na ulicy A. Przysieckiego są dziury na drodze;
-powiedział, że na skrzyżowaniu ulic Zabytkowej i Młyńskiej obsuwa się asfalt i trzeba ww. ulice utwardzić kruszywem;
-powiedział, że zjazd z ulicy Tęczowej jest w katastrofalnym stanie.
Radny Krzysztof Kowalewski:
-poparł wniosek radnego Bronisława Balcerowskiego w sprawie pozyskania działek przy szkole w Łochowie;
-poprosił Kierownika Mariana Wiśniewskiego,  żeby w raporcie ostanie oświaty  ująć informację o dzieciach mieszkających na terenie gminy, a nie uczęszczających do szkół w w gminie;
-poinformował, że mieszkańcy Ciela przygotowują petycję w sprawie szkoły w Cielu;
-złożył wniosek o przygotowanie informacji na temat infrastruktury drogowej 10 lat wstecz;
-nawiązał do artykułu Gazety Powiat w sprawie komunikacji miejskiej.
Radny Zbigniew Moroz złożył interpelację na piśmie w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Białe Błota uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. nr 181/3, 181/4,181/5,181/10,181/10, 181/24,157/2-LP w miejscowości Białe Błota.
Radna Wiesława Suszek podziękowała inspektorowi Andrzejowi Świstowskiemu w sprawie ścieżki pieszo- rowerowej na ul. Łochowskiej;
Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy gmina Białe Błota ma jakiś udział w ZIT.
Radna Maria Wolsztyńska:
-zapytała, czy znajdą się pieniądze na remonty szkół?
-zapytała o remont przepompowni na skrzyżowaniu ulicy Centralnej i Czerskiej;
-zapytała dlaczego jest taki wysoki koszt założenia plomby na licznik i koszt odbioru przyłącza;
powiedziała, że niektóre tablice z nazwami ulic są powyginane.
Radny Rafał Barsukiewicz:
-powiedział, że na skrzyżowaniu ulic Zabytkowej z Orzechową jest przystanek autobusowy, a samochody jeżdżą tam z nadmierną prędkością . W związku z powyższym zapytał, czy nie można by tam utworzyć sygnalizatora świetlnego na żądanie;
-powiedział, że przy stawie w Prądkach znajduje się 5 lamp, które oświetlają staw i za które płaci gmina. Ponadto na słupach i drzewach w miejscowości wiszą informacje o imprezach i dodał,że ww. kartki zaśmiecają okolice.
Radna Alina Puppel zwróciła uwagę na konieczność zajęcia się ochroną przeciwpożarową w szkołach. Dodała, że ostatnio nie można było znaleźć kluczy do Gminnego Centrum Kultury, który znajduje się w szkole.
Przewodniczący RG:
-poinformował, że system e-sesja będzie uruchomiony od sierpnia br.;
-zapytał co dalej z autobusami szkolnymi i czy będzie trzeba zwolnić kierowców?
-zapytał o przejście dla pieszych przy ul. Ślesińskiej w Łochowicach;
-poruszył sprawę uporządkowania przejścia dla pieszych przy figurce w Łochowicach;
-zaproponował udział finansowy gminy Białe Błota w budowie ścieżki pieszo-rowerowej na moście w Łochowie;
-powiedział, że na ul. Kurkowej w Łochowicach jeżdżą bardzo szybko samochody;
-poinformował, że planuje sesję wrześniowa w szkole w Łochowie.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił Przewodniczący Rady Gminy i przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Marii Wolsztyńskiej.


Ad. 12.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział radnej Alinie Puppel, że korespondencja w sprawie placu zabaw w Murowańcu prowadziła z radna inspektor Agnieszka Piętka. Dodał, że obecnie plac zabaw jest przekazywany COEiS. Jednak część elementów była wykonana w ramach darowizny i nie ma na nie gwarancji.
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział radnej Alinie Puppel , że nazewnictwo w miejscowym planie wynika ze zmian w ustawodawstwie.

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu w sprawie petycji, iż na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Białe Błota ustalono, że na spotkaniu we wrześniu zapadnie decyzja odnośnie ewentualnej budowy szkoły w Cielu.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuściła radna Gabriela Żernicka

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Sławomir Ruge:
-poruszył sprawę zamkniętego placu zabaw w Łochowie;
-poinformował, że na ręce starosty bydgoskiego złożył pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Szosa Nakielska;
-podziękował Kierownik Annie Zdunek i Kierownikowi Mariuszowi Stężewskiemu za uprzątnięcie polany w Łochowie;
-zapytał Skarbnika Gminy dlaczego w programie sesji nie został ujęty jego wniosek w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego;
-złożył wniosek o zwiększenie budżetu GCK w celu rozbudowy placu zabaw w Łochowie;
-złożył wniosek o sfinansowanie budowy chodnika przy ul. Wierzbowej;
-poprosił o korektę kursu autobusu linii 92 poprzez dodanie jednego kursu po godzinie 6 rano;
-zaproponował organizowanie spotkań Wójta z sołtysami 4 x w roku;
-zapytał, czy przy  Przylesiu jest odebrana przepompownia.
Wiceprzewodnicząca RG zaprosiła sołtysów do składania wniosków na poszczególnych Komisjach Rady Gminy.
Sołtys Mieczysław Wieczorek:
-poprosił o jedno ujęcie wody przy ulicy Ogrody;
-zapytał o budowę świetlicy w Cielu;
-powiedział, że rada sołecka jest przeciwna rozbiórce stodoły w Cielu.
Pan Tomasz Stelmaszyk zapytał Wójta Gminy gdzie można znaleźć jego program 
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że działanie polityczne na sesji jest niedopuszczalne.
Sołtys Tomasz Olejniczak:
-podziękował Zastępcy Wójta za zmianę kursu linii 91;
-zapytał, czy nie można wynająć jakiś maszyn do koszenia trawy na terenie sołectw;
-zapytał, czy jest możliwość zbudowanie w sołectwie Zielonka zewnętrznej siłowni;
-zapytał kto uaktualnia mapy sołectw.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że o przetargu na dowożeniu dzieci radni dowiedzieli się przez przypadek i dodał, że warto w tak ważnej sprawie konsultować z radnymi. 
Dyrektor GCK podziękował sołtysowi za wniosek dot. środków na plac zabaw, ale powiedział, że osrodek musi w pierwszej kolejności wymienić instalację gazową.


14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy odpowiedział panu Tomaszowi Stelmaszykowi, że program który przedstawił w kampanii wyborczej zostanie zrealizowany.

Ad. 15. Zakończenie obrad X Sesji VII Kadencji.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Protokół zawiera 12 stron.

Protokół sporządziła:                Sekretarz obrad:     Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Alina Puppel                                      Przewodniczący Rady Gminy
                               Jacek Grzywacz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota
Maria Wolsztyńskanagranie
lista głosowania imiennego plik do pobrania (1630kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 lipca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (1 lipca 2015, 08:05:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 lipca 2015, 08:07:45)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773