PROTOKÓŁ Z XIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 29.09.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOCHOWIE.
Protokół
z XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 29 sierpnia
2015 r., w Auli Zespołu Szkół  w Łochowie, ul. Wierzbowa.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XII  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Informacja Prezesa ZWiUK nt działalności spółki.
10. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok; 
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;
3. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
5. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019;
6. w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;
7. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019;
8. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019;
9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019;
10. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
11. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej;
12. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020;
13. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białe Błota. 
14. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;
15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;
16. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.48.2015 );
17. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.49.2015 ) ;
18.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
19.w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XIII Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.
Na sesji nieobecna była: radna Wiesława Suszek.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Bronisława Balcerowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”,  przy 14 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu  zgłosił wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  - radni jednogłośnie wprowadzili ww. projekt uchwały do porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym i poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radny Rafał Barsukiewicz przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny  Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący  Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

 Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Sławomir Ruge zapytał dlaczego jest tak duże zwiększenie w zmianach w budżecie gminy, w gospodarce komunalnej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła iż sprawa była omawiana na Komisjach i zmiana dotyczy uregulowania zobowiązań za odbieranie śmieci. 
W dyskusji nad ww. zagadnieniem udział wzięli: Radca Prawny i radna Maria Wolsztyńska.

Ad. 9 Informacja Prezesa ZWiUK nt działalności spółki.

Prezes ZWiUK przedstawił informację nt. działalności spółki.
W dyskusji nad ww. zagadnieniem udział wzięli: Przewodniczący RG, sołtys Sławomir Ruge, sołtys Maria Płotkowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, radny Krzysztof Kowalewski i radny Bronisław Balcerowski.

Ad.10. Podjęcie uchwał:

10.1. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

Skarbnik Gminy zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj. zmniejsza się o 8301,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wprowadzenie systemu informatycznego dla funkcjonowania Rady Gminy i przeznacza się ww. kwotę na zakup inwestycyjny „ oprogramowanie wspomagające prace Biura Rady”.- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, Radca Prawny, radny Krzysztof Kocikowski, Skarbnik Gminy, Kierownik Anna Zdunek, radna Maria Wolsztyńska i Przewodniczący RG.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.98.2015 w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

10.2.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy12 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.99.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

10.3. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.100.2015  zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

10.4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.101.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

10.5. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

Radca Prawny zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w załączniku zamiast Kołodziejczyk powinno być Kołodziejczak. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.102.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

10.6. w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

Sekretarz Gminy odczytała opinię zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.103.2015 w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

Przewodniczący RG zaproponował przegłosowanie wszystkich kandydatów na ławników w jednym głosowaniu . - radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek.
Przewodniczący RG zgłosił na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Krzysztofa Kocikowskiego i radną Gabrielę Żernicką, którzy wyrazili zgody na kandydowanie.
Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Krzysztofa Kowalewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Powyższą propozycję składu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący poddał pod głosowanie.
Radni 14 głosami za  pozytywnie zaopiniowali skład niniejszej Komisji.

Komisja Skrutacyjna rozdała Radnym karty do głosowania na ławników do poszczególnych Sądów. 

Głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Krzysztof Kocikowski przedstawił Protokoły z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego,  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych :

I. Na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zgłoszono kandydatury:

1) Wiesławy Baranowskiej;
2) Ireny Jabłońskiej;
3) Wiesławy Kaczanowskiej;
4) Beaty Krajewskiej;
5) Rafała Robak.

Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 14, liczba kart wyjętych z urny: 14.
Liczba głosów oddanych ważnie za wyborem poszczególnych kandydatów:

1) Wiesława Baranowska 11
2) Ireny Jabłońskiej                  12
3) Wiesławy Kaczanowskiej      12
4) Beaty Krajewskiej;                13
5) Rafała Robak.                       13

Wobec powyższego wszystkie kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy otrzymali liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu ławnika.

II. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zgłoszono kandydaturę:

1) Bożeny Gralak.

Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 14, liczba kart wyjętych z urny 14, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: 14. W związku z powyższym Pani Bożena Gralak została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy uzyskując liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu na ławnika.

III. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszono kandydaturę:

1) Krystyny Kołodziejczak.

Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 14, liczba kart wyjętych z urny: 1,  liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: 13. W związku z powyższym Pani Krystyna Kołodziejczak została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  uzyskując liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu na ławnika.

10.7. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019.

Przewodniczący RG poinformował, że w § 1 dopisuje się Panią Krystynę Kołodziejczak i  poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami  „za”,  przy 14 radnych głosujących  podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.104.2015  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019.

10.8. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019.

Przewodniczący RG  poinformował, że w § 1 dopisuje się Panią Bożenę Gralak i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła RGK.0007.105.2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019.

10.9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019.

Przewodniczący RG  poinformował, że w § 1 dopisuje się: Panią Wiesławę Baranowską, Panią Irenę Jabłońską, Panią Wiesławę Kaczanowską, Panią Beatę Krajewską i Pana Rafała  Robak i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła RGK.0007.106.2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019.

10.10. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Kierownik Mariusz Stężewski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały tj. w załączniku zamiast Padewskiego powinno być Paderewskiego. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.107.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

10.11. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się,  przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.108.2015 w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

10.12. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.109.2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.

10.13. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.110.2015 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białe Błota.

10.14. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.111.2015 uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

10.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.112.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

10.16. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele .

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.113.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele .

10.17. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.114.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele .

10.18. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.115.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

10.19. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Zbigniew Moroz zgłosił zmianę terminu posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22.12.2015 r. na 21.12.2015 r. na godz. 13:00. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.116.2015 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

10.20.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.117.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.


Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Ad.12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Bronisław Balcerowski odczytał odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji i zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą aby ponownie wystąpił z pismem do starostwa powiatowego ww. sprawie.

Radna Maria Wolsztyńska:
-zapytała, czy już jest wybrany zarządca placów zabaw znajdujących się na terenie gminy;
-zapytała czy Urząd Gminy monitoruje czy firma Ikar wywiązuje się z warunków umowy. Dodała, że mieszkańcy proszą o zwiększenie liczby godzin lekarza okulisty w przychodni.

Radna Alina Puppel:
-powiedziała, że na placu zabaw w Murowańcu są : kamienie który zagrażają dzieciom, krzywe słupki  do siatki i nie ma regulaminu;
-zapytała Wójta jakie są jego kierunki rozwoju w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych;
-powiedziała, że na ulicy Łochowskiej w Murowańcu przejście dla pieszych kończy się w rowie.

Radny Sebastian Orlik poprosił o zabezpieczenie środków pieniężnych na remont podłogi w zawalonej części szkoły w Łochowie.

Radna Anna Zawidzka powiedziała, że budynek GOPSu i ZWiUKu przy ulicy Betonowej wymaga remontu.

Radny Krzysztof Kowalewski:
-powiedział, że chciałby żeby w roku bieżącym zapadły jakieś decyzje na temat oświaty;
-zapytał jakie środki musiała gmina dołożyć od lipca 2013 do nowego systemu gospodarowania odpadami;
-poprosił o zestawienie deklaracji śmieciowych z podziałem na liczbę osób;
-w sprawie spółdzielni mieszkaniowej w Cielu zaproponował powołanie komisji trójstronnej w sprawie stanu prawnego sieci kanalizacyjnej.

Radny Zbigniew Moroz poruszył sprawę braku połączenia pieszo- rowerowego z Ciela.

Przewodniczący RG poruszył sprawę przedłużenia linii 92 do Łochowic.

Ad. 13.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu , że są prowadzone rozmowy w zakresie jego interpelacji .

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej i radnej Alinie Puppel, że do końca października br będą ustaleni zarządcy placów zabaw. W sprawie przejścia dla pieszych w Murowańcu poinformował radną Alinę Puppel, że porozmawia w tej sprawie ze starostą.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Annie Zawidzkiej, że remont tego budynku musi zostać wykonany.

Kierownik Anna Zdunek odpowiedziała radnej Marii Wolsztyńskiej, iż udzieli odpowiedzi na piśmie .

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że szkoła w Cielu na pewno powstanie do 01.09.2018 r. i będzie to inwestycja wykonana segmentowa. 

Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział radnemu Zbigniewowi Morozowi, że w sprawie ścieżki pieszo- rowerowej to gmina musiałaby ponieść 100 % kosztów. Pan Kierownik dodał, że być może będzie można taką inwestycję wykonać w ramach ZIT i wówczas gmina będzie partycypować w kosztach.

Zastępca Wójta odpowiedział Przewodniczącemu RG, że wszyscy znają historię przedłużenia linii 92. Prezydent  Bydgoszczy nie wyraził na to zgody i zaproponował uruchomienie nowej linii do ronda Grunwaldzkiego z dopłatą 50 %.

Wójt Gminy zwrócił się do radnego powiatu Adama Ryfy o zaangażowanie się w sprawy lokalne.


Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.

Pani Małgorzata Nowak zapytała jaki jest termin zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do udzielenia odpowiedzi na wniosek?

Pani Wiesława Kotlarek zapytała dlaczego została okrojona linia 92 do Łochowa?

Sołtys Sławomir Ruge:
-powiedział, że jednym z podstawowych obowiązków gminy jest zapewnianie mieszkańcom wody zdatnej do picia i zapytał, Wójta co zrobił od 01.07 br w sprawie rozwiązania tego problemu?;
-powiedział, że skoro koszt podłączenia wody do Bydgoszczy jest tańszy niż do Ciela, a na poprzedniej sesji Wójt zaproponował zakup budynku pod Urząd Gminy to czy nie jest ważniejsze bezpieczeństwo mieszkańców niż wygoda urzędników i petentów?;
-zapytał, czy to prawda, że Wójt Gminy zatrudnił w sprawie RZI byłego wicewójta Jana Jaworskiego?
-zapytał dlaczego z przepompowni nr 18 czuć nieprzyjemny zapach;
-poprosił o częstsze wywożenie śmieci z koszy ulicznych.

Pan Edmund Łączny poruszył sprawę finansów gminy i zwrócił się do Wójta żeby się wziął do roboty i nie obiecywał tego czego nigdy nie zrealizuje.

Pani Karolina Kenic powiedziała, że według niej woda w Łochowie jest niezdatna do pica i zapytała kiedy możemy się spodziewać wody zdatnej do picia.

Radny Krzysztof Kocikowski zaapelował na etapie przygotowywania budżetu starostwa o wykonanie chodnika przy ulicy A. Przysieckiego w Przyłękach.

Radny Zbigniew Moroz powiedział, że Komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach zwrócił się o wsparcie w pozyskaniu policjantów na wolne wakaty. Poprosił także o wsparcie finansowe na płatne patrole.

Przewodniczący RG:
-zapytał co w sprawie chodnika przy przejściu dla pieszych przy figurce w Łochowicach;
-zapytał na jakim etapie jest wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Ślesińskiej w Łochowicach;
-zgłosił wniosek o wybudowanie windy w Zespole Szkół w Łochowie;
podziękował za pomoc przy organizacji pikniku – zjazd pojazdów zabytkowych u sołtysa.

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy odpowiedział Panu Edmundowi Łącznemu, że po to ma Skarbnika Gminy, żeby gminę prowadzić w ten sposób aby się nie zatopić Dodał, że trzeba widzieć zielone światło i powiedział, że Pan Łączny miał swój czas, a teraz on ma swój czas. Następnie powiedział, że problem wody do maja  przyszłego roku zostanie rozwiązany

Prezes ZWiUK w sprawie przepompowni nr 18 powiedział, że 3 tygodnie temu zablokował, się przewód tłoczny i trzeba było wywozić śmieci.

Sekretarz Gminy odpowiedziała Pani Małgorzacie Nowak, że sprawę wyjaśni i udzieli jej odpowiedzi na piśmie.

Zastępca Wójta wyjaśnił Przewodniczącemu RG w sprawie ulicy Ślesińskiej, że jest wykonywany projekt i wystąpiono o wycinkę drzew.

Zastępca Wójta wyjaśnił sołtysowi Sławomirowi Ruge, w sprawie RZI, że faktycznie Urząd Gminy chce w tej sprawie skorzystać z pomocy Pana Jaworskiego. Radca prawny dodała, że na tę chwilę nie ma sprawy w sądzie i zakończyło się postępowanie na drodze administracyjnej. RZI wystąpiło o zawarcie ugody, a Gmina Białe Błota takiej ugody nie będzie zawierała.

Zastępca Wójta w sprawie linii 92 powiedział, że od 1 października br nastąpi zmiana kursów. 


Ad. 16. Zakończenie obrad XIII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknęła posiedzenie XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 09.10.2015 r. do 22.10.2015 r.

nagranie
lista głosowania imiennego (618kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (30 września 2015, 08:33:51)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (21 października 2015, 10:14:12)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 777