PROTOKÓŁ Z XV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 08.12.2015 R., O GODZ. 13:00 Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach ul. Centralna 27a.

W związku z problemami technicznymi nie ma całości nagrania z sesji Rady Gminy Biale Błota.
nagranie
lista głosowania (287kB) pdf


                                                                                 

Protokół
z XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 8 grudnia
2015 r., w Zakładzie Aktywności Zawodowej ul. Centralna 27 a.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 15:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radna Gabriela Żernicka
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został  częściowo nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
5. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.


6. Zakończenie obrad XV Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.
Na sesji nieobecna była: radna Alina Puppel.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Gabrieli Żernickiej na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”,  przy 14 obecnych radnych.

Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.- radni 12 głosami "za", przy  2 głosach " przeciw" przyjęli ww. zmianę
Inicjatorzy zwołania sesji w trybie art 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

Radni 12 głosami "za", przy 2 głosach " przeciw" przyjęli  porządek obrad po zmianach.

Ad.4. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący RG odczytał stanowisko Rady Gminy przygotowane przez Komisję Rewizyjną.
W dyskusji nad ww. stanowiskiem udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radna Wiesława Suszek, Radca Prawny Pani Edyta Ksobiak, radny Czesław Jabłoński, radny Krzysztof Kowalewski, Przewodniczący RG, radny Krzysztof Kocikowski, radny Rafał Barsukiewicz, radny Piotr Mądrzyński, radny Bronisław Balcerowski.

Radny Czesław Jabłoński zgłosił poprawkę w dot. nazwiska radnego Kowalewskiego.
Przewodniczący RG zaproponował dopisanie w treści Stanowiska cyt.: „ po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego”.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany

Radni 10 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw”, przy 3 głosach „ wstrzymujących się”, przy 14 obecnych radnych podjęli Stanowisko Rady Gminy Białe Błota. lista głosowania (287kB) pdf

Ad. 5 Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG odczytał stanowisko Wójta w sprawie ww. uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:  radny Bronisław Balcerowski, informatyk Marek Jakubowski, Wójt Gminy Białe Błota, radna Wiesława Suszek, radna Anna Zawidzka, radna Maria Wolsztyńska, Przewodniczący RG, Radca Prawny pani Edyta Ksobiak, redaktor naczelna czasopisma „ Białe Błota info” Marzanna Kreja.

Radna Anna Zawidzka zgłosiła poprawkę do uzasadnienia uchwały zamiast zwrotu cyt. :” nagrania było nieczytelne” zmienić na cyt.: „ nagrania mogło być nieczytelne.”- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Radni 13 głosami „za” przy 1 glosie „ przeciw”, przy 14 obecnych radnych podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały odczytał radny Rafał Barsukiewicz.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Rafał Barsukiewicz, radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Gabriela Żernicka.

Radni 12 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”, przy 14 obecnych radnych podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.


Ad. 6. Zakończenie obrad XV Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknęła posiedzenie XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Protokół zawiera 3 strony.

Protokół sporządziła:                Sekretarz obrad:     Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Gabriela Żernicka                      Przewodniczący Rady Gminy
                                 Jacek Grzywacz


Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 18.12.2015 r. do 31.12.2015 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2015, 10:46:05)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (27 stycznia 2016, 12:11:33)
Zmieniono: zmiana treści protokołu w pkt 3 w związku z wnioskiem radnej Marii Wolsztyńskiej i radnego Krzysztofa Kocikowskiego na sesji w dniu 26.01.2016 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007