PROTOKÓŁ Z XVI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 29.12.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1AProtokół 
z XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 29 grudnia
2015 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 19:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Czesław Jabłoński
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Rewizyjna;
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych
5) Komisja Budżetu i Finansów;
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
12. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r;
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;
4) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad uchwałą.
5) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: " Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017";
7) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
8) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
9) w sprawie zamiany nieruchomości;
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.59.2015);
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.58.2015);
12) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
13) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota;
14) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
15) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota;
16) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota;
17) w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota;
18) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XVI Sesji VII Kadencji.


1. Otwarcie XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XVI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.


2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Czesława Jabłońskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  15 głosami „za”,  przy 15 obecnych radnych.


3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

 Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Przewodniczący RG oddał głos Prezesowi ZWiUk Jerzemu Mączko, który podziękował za współpracę w związku z zakończeniem pracy w Białych Błotach z dniem 1 stycznia 2016 r.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.


6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Rewizyjna;

 Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja Budżetu i Finansów;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że odpowiedzi na interpelacje wpłynęły w terminie.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Rafał Barsukiewicz poinformował, że mieszkańcy gminy zgłosili do niego problemy dot. jakości dróg tj. Gminnej w Trzcińcu, ul. Przylesie i Uroczej w Cielu, Browikowej, Kieleckiej, Rumiankowej i Długiej w Zielonce.
Radna Maria Wolsztyńska:
- powiedziała, że w przyszłym roku mija termin ważności projektów ulic w Białych Błotach tj. Czerskiej i Ametystowej. Dodała, że w projekcie budżetu ww. ulice nie są ujęte do realizacji. W związku z powyższym zapytała, co Wójt Gminy zamierza zrobić z tymi projektami?
- poruszyła sprawę pism kierowanych przez pracowników WTZ dot. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radny Krzysztof Kocikowski:
- zapytał Wójta Gminy Białe Błota dlaczego w budżecie na 2016 r. nie ujęto żadnych inwestycji na terenie miejscowości Przyłęki;
- powiedział, że przy kanale Przyłęckim miały być wykonane prace porządkowe, a do dnia dzisiejszego wycięto tylko trzcinę.

Radna Wiesława Suszek poruszyła sprawę lamp w Kruszynie Krajeńskim.

Przewodniczący RG:
- powiedział, że mieszkańcy informują, że po przekopaniu drogi pod gaz ulice są nieprzejezdne i mieszkańcy są informowani, że drogi zostaną naprawione po wykonaniu całej inwestycji. Dodał, że ta sprawa ciągnie się od kilku miesięcy.
- odczytał pismo, które otrzymał od pracowników WTZ „ Dąb”;
- powiedział, że dzieci, które reprezentują gminę Białe Błota na konkursach powinny być w jakiś sposób za to nagradzane.

10. Wolne wnioski i zapytania.

Pan P. Augustyn przedstawiciel Rady Rodziców w Przyłękach zabrał głos w sprawie konieczności budowy budynku świetlicowo- sportowego w Przyłękach i powiedział, że w kompetencji radnych nie ma likwidacji szkoły, nie zależy to również od kompetencji Gminy. Do tego celu wymagane są konsultacje społeczne i zgoda wojewody oraz Kuratorium Oświaty. Powiedział, że w sołectwie Przyłęki od kilku lat nic się nie dzieje i zapytał dlaczego za wszelką cenę marginalizuje się Przyłęki.

Pan Paweł Zuehlke Sołtys Przyłęk powiedział, że jako sołtys jest zaniepokojony sytuacją dot. budowy budynku sportowo- świetlicowego w Przyłękach. Dodał, że Przyłęki są jedynym sołectwem, które nie ma świetlicy wiejskiej i zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na czyją inicjatywę skreśloną to zadanie z budżetu gminy.

Pan Piotr Prędki  mieszkaniec Przyłęk wypowiedział się nt. finansów  i inwestycji na terenie gminy Białe Błota i poprosił o dotrzymanie obietnicy danej wsi Przyłęki.

Pan Paweł Zuehlke Sołtys Przyłęk powiedział, że na inwestycję dot. budynku sportowo-         świetlicowego w Przyłękach była przeznaczona kwota 100 000 zł w 2015 r. z tego wydatkowano jedynie 10 000 zł. W związku z powyższym sołtys zapytał gdzie podziała się pozostała kwota.

Pan Marek Zembicki poruszył również sprawę budynku świetlicowo- sportowego w Przyłękach

Pani Magda Zuehlke Prezes Stowarzyszenia dla Przyłęk zapytała jakim prawem mieszkańcy Przyłęk są wykluczani i traktowani jako ktoś gorszy. Powiedziała, że jest coś takiego jak LGD „ Trzy Doliny”, którego gmina Białe Błota jest członkiem od 2008 r.  W związku z powyższym zapytał w ilu projektach od 2008 r. brała udział gmina?

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że obecność mieszkańców z Przyłek na sesji świadczy jak im na inwestycji dot.  budynku świetlicowo- sportowego zależy. Zwrócił się do Wójta i powiedział, że to Wójt rozżarzył tę iskierkę.

Pan Edmund Łączny wypowiedział, się na temat finansów Gminy.
Pani E. Okońska zajęła stanowisko w sprawie likwidacji na sesji punktu wolne wnioski i zapytania.

       Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja:
- powiedziała, że radny Rafał Barsukiewicz tylnymi drzwiami na sesji w dniu 8 grudnia 2015 r. wprowadził uchwalę dot. zmiany Statutu Gminy,która zlikwidowała wolne wnioski i zapytania. Dodała, że mieszkańcy, o których sprawie zdecydowano nie zostali powiadomieni o sesji.  
       - powiedziała, że gdyby Państwo zaczęli słuchać mieszkańców i korzystali z ich wiedzy to gmina nie miałaby tak złych wyników finansowych. Zwróciła się do Wójta z pytaniem : „Czemu Pan  Panie Kulpa nie ma takiej pokory żeby korzystać z pomocy mieszkańców”.
- powiedziała, że przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy naruszono przepisy dot. Statutu
- powiedział, że nie wykorzystano wielu środków na program dot. rodzin wielodzietnych i dodała, że nie chciano programu przygotowanego przez mieszkańców, a mieszkańcy teraz nie chcą chodzić do urzędu Gminy z rachunkami. Przypomniała, że w programie  dot, rodzin wielodzietnych przygotowanym przez mieszkańców było dofinansowanie do obiadów i kwota na komunikację.
- powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na temat planu rozwoju gminy;
- zapytała pana Jabłońskiego i pana Jadomskiego w jakich dniach pełnią dyżury jako radni? 

Pan Sławomir  Ruge Sołtys Łochowa:
powiedział, że jawność  sesji  Rady Gminy to nie tylko wstęp na posiedzenie, ale również możliwość zabrania głosu;
powiedział, że otrzymał w dniu wczorajszym notatkę od p. Narolskiego, że na polecenie Wójta Gminy świetlice wiejskie można wynajmować tylko odpłatnie jeżeli organizatorem imprezy nie jest Gminne Centrum Kultury.
zapytała w ilu konkursach unijnych brało udział Gminne Centrum Kultury;
odtworzył nagranie z sesji z dnia 24.11.2015 r.  dot. wypowiedzi Wójta Gminy  o kwocie przeznaczonej na oświetlenie w Łochowie w 2016 r. i zapytał, czy wówczas Wójt Gminy się mylił? Poprosił o przedstawienie informacji z podziałem na poszczególne sołectwa kwot przeznaczonych na oświetlenie z wyszczególnieniem kosztorysów i odbiorów.

Radna Maria Wolsztyńska:
powiedziała, że w porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej w sprawie zmian statutu i w związku z powyższym zapytała radnego Rafała Barsukiewicza, czy nie należało poczekać z wykreśleniem tego punktu wolne wnioski i zapytania;
powiedziała, że w poprzedniej kadencji była Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu i potwierdza starania mieszkańców Przyłęk o obiekt w ich miejscowości.

Pan Henryk Sykut zabrał głos w sprawie projektu budżetu na 2016 r. i zapytał dlaczego jest taka rotacja kadrowa w urzędzie Gminy.

Pan Wiesław Siemiński zabrał głos w sprawie budżetu gminy na 2016 r. i sytuacji finansowej gminy.

Przewodniczący RG:
powiedział, że już kilkakrotnie zgłaszał wniosek o poszerzenia chodnika przy figurce.
powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi w sprawie podziału  inwestycji w ostatnich 10 lat na poszczególne sołectwa;

Przewodniczący RG ogłosił 45 min przerwy.

11. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke złożył wniosek o ujęcie w budżecie inwestycji dot. budowy budynku świetlicowo- sportowego w Przyłękach.
Sołtys Łochowa Sławomir Ruge zapytał czy radni mogliby zrezygnować ze szkoleń i drobnych wydatków, które są ujęte w projekcie budżetu na 2016 r. Zaproponował także wstrzymanie się z budową szkoły w Cielu do czasu podjęcia decyzji w zakresie funkcjonowania Gimazjów. Poprosił także o kosztorys kotłowni w zespole szkół w Łochowie.


12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r;

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały.- radni jednogłośnie przyjęli ww zmiany.


Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r;. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;

Skarbnik Gminy poinformowała, że autopoprawki w projekcie uchwały wynikają ze zmian w uchwale dot. zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.

3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;

Zastępca Wójta poinformował, że radnym przed sesją została dostarczona nowa wersja projektu uchwały. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.

4) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i opinię RIO.

b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię Komisji i stanowisko odrębne radnej Marii Wolsztyńskiej.


W dyskusji nad projektem uchwały udział  wzięli: radna Alina Puppel, Skarbnik Gminy, Przewodniczący RG, wójt Gminy, radna Maria Wolsztyńska, radny Bronisław Palcerowski.

Wójt Gminy złożył wniosek o zdjęcie 100 000 zł ze szkoły w Cielu i przeznaczenie tej kwoty na budynek sportowo- świetlicowy w Przyłekach- wniosek został odrzucony stosunkiem głosów 5 „za”, przy 6 głosach „ przeciw” i 4 głosach „ wstrzymujących się”.

d) Głosowano w sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 3, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

5) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024;

Skarbnik Gminy przedstawiła opinię RIO w sprawie projektu uchwały i poprosiła o przegłosowanie poprawek w związku z  podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – radni przy 12 glosach „ za”, przy 3 głosach „ wstrzymujących się” przyjęli ww. poprawki.

 Głosowano w sprawie:
.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 3, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: " Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017";


Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: " Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017";. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


7) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;


Głosowano w sprawie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


8) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowano w sprawie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

9) w sprawie zamiany nieruchomości.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zamiany nieruchomości;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.

10) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo .

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.59.2015);. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo .

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.58.2015);. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

12) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

13) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

14) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

15) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

16) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

17. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota;

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Rafał Barsukiewicz, radna Maria Wolsztyńska, radny Bronisław Balcerowski, Radca Prawny Pani Edyta Ksobiak.
Radna Anna Zawidzka złożyła wniosek, aby w skład Komisji wchodzili wszyscy radni. Radny Zbigniew Moroz, radny Krzysztof Kocikowski, radny Sebastian Orlik, radna Wiesława Suszek, radna Maria Wolsztyńska i radny Czesław Jabłoński nie wyrazili zgody na bycie członkiem ww. Komisji doraźnej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek radnej Anny Zawidzkiej bez nazwisk osób,które nie wyraziły zgody na kandydowanie- radni 6 głosami „ za”, przy 6 głosach „ przeciw”, przy 3 głosach „ wstrzymujących się” nie przyjęli ww. wniosku.

Przewodniczący RG zaproponował na Przewodniczącego Komisji radnego Bronisława Balcerowskiego, a na członków radnego Rafała Barsukiewicza, radną Annę Zawidzką, radną Alinę Puppel i radną Gabrielę Żernicką. - radni 14 głosami „ za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli ww. propozycję.

Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


18) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kowalewski zgłosił poprawki do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu tj.:
- dodatkowa Komisja w dniu 05.01.2016 r. godz. 15:00 dot. konfliktu pracowników WTZ z Kierownikiem GOPS;
- w dniu 12.01.2016 r. zmiana godziny Komisji na 12:00.
Radna Wiesława Suszek zgłosiła poprawkę do planu pracy Komisji Rewizyjnej tj. w miesiącu marcu zamiast zagadnienia dot Absolutorium zaproponowała wpisać sprawy bieżące, a w miesiącu lutym dopisać kontynuację kontroli Gminnego Centrum Kultury.
Radny Zbigniew Moroz zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska tj. w miesiącu styczniu posiedzenie odbędzie się 25 stycznia 2016 r. o godz. 14:00 i zaproponował dopisanie zagadnienia dot. Budowy kanalizacji sanitarnej- III etap. Zaproponował także zmiany godzin Komisji z godz. 13:00 na godz. 14:00.
Radny Bronisław Balcerowski zaproponował zmianę planu pracy Komisji Budżetu i Finansów tj. w miesiącu styczniu zmiana terminu posiedzenia  z 26.01.2015 r. na 25.01.2016 r.
Radni jednogłośnie przyjedli ww. zmiany.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i pkt 14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
Wójt Gminy odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że w tym tygodniu drogi zostaną wyrównane.
Zastępca Wójta w sprawie projektu ul. Czerskiej i Ametystowej udzieli odpowiedzi radnej Marii Wolsztyńskiej na piśmie.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuściła radna Alina Puppel.
Wójt Gminy odpowiedział Sołtysowi Sławomirowi Ruge, że jest regulamin dot. wynajmu pomieszczeń należących do GCK.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że że budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach nie jest kontynuowana z powodu braku środków finansowych. Jeżeli chodzi o budynek świetlicowo- sportowy w Przyłękach to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu gminy jak pojawią się jakieś środki z zewnętrze.
Sesje Rady Gminy Białe Błota opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Zastępca Wójta poinformował Przewodniczące RG, iż w sprawie gazociągu interweniował i wykonawca miał uporządkować drogi.
Kierownik GOPS B. Bajgot w sprawie WTZ „ Dąb” powiedziała, że do czasu otrzymania pierwszego pisma z WTZ nikt do niej z żadnym problemem nie przychodził Pani Kierownik odniosła się do zaistniałej sytuacji i powiedziała, że  udała się na spotkania z pracownikami WTZ i się okazało, że problem tkwi w nie otrzymaniu odpowiedzi na pismo z 2014 r. kiedy nie była jeszcze Kierownikiem GOPS. Dodała, że zarzuty, które podnoszą pracownicy o rzekomych zmianach, o których wspominała Kierownik dotyczą tego, że cyt.: chciałam się z Państwem pożegnać na najbliższej sesji”.
Przewodniczący RG zapytał co tu się dzieje w tej gminie, czy ktoś tu zostanie do współpracy.

Radny Zbigniew Moroz odpowiedział Sołtysowi Przyłęk, że inwestycja dot. budynku swietlicowo- sportowego została wstrzymana i głosowała za tym jednogłośnie cała Komisja.

Radny Czesław Jabłoński  odpowiedział Pani  Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja , że jego numer telefonu jest dostępny i pani redaktor tez go zna. 

15. Zakończenie obrad XVI Sesji VII Kadencji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknęła posiedzenie XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota i złożył wszystkim życzenia Noworoczne.


 Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 08.01.2016 r. do 21.01.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2015, 12:21:19)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 stycznia 2016, 11:20:24)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 985