PROTOKÓŁ Z XVII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 26.01.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

Protokół 
z XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 26 stycznia
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:00
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Rafał Barsukiewicz
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.


2. Wybór sekretarza obrad.


3. Rozpatrzenie sprzeciwu dot. odmowy uwzględnienia uwag do protokołu z XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota i przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.


5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania za 2015 r.:


1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych


7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.


10. Interpelacje i zapytania radnych.


11. Podjęcie uchwał:1) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2) w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.
3) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
4) w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.
6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.
7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 r.
8) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.
9) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.
10) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
11) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
15)w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad XVII Sesji VII Kadencji.
1. Otwarcie XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XVII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. Na sesji nieobecni byli: radny Sebastian Orlik, radny Zbigniew Moroz.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Rafała Barsukiewicza na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  13 głosami „za”,  przy 13 obecnych radnych.


3. Rozpatrzenie sprzeciwu dot. odmowy uwzględnienia uwag do protokołu z XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota i przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęły uwagi do Protokołu z XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.  Uwzględniono uwagi dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykreślenia wolnych wniosków i zapytań. W protokole było, że radni jednogłośnie wyrazili zgodę  na wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad, a według osoby wnoszącej uwagi powinno być, że 1 osoba była przeciw wprowadzeniu, a jedna się wstrzymała od głosu. Pozostałe uwagi do Protokołu nie zostały uwzględnione i w związku z powyższym wpłynął sprzeciw do Rady Gminy.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że z tego co pamięta przeciw wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad były dwie osoby: on i radna Maria Wolsztyńska.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że głosowała przeciw wprowadzeniu tego projektu uchwały do porządku obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o odrzucenie sprzeciwu do protokołu. Rada Gminy 8 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, przy 13 obecnych radnych odrzuciła sprzeciw.

Radni 8 głosami „za”, przy 4 głosach „ wstrzymujących się”, przy 12 obecnych radnych ( salę obrad opuścił przy tym głosowaniu radny Krzysztof Kocikowski) przyjęli protokoły z obrad XV i XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radna Alina Puppel zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący RG powiedział, że jak ktoś będzie chciał zabrać głos to wtedy przegłosuje się ten punkt.
Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.- radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Radni 12 głosami „ za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 13 obecnych radnych przyjęli porządek obrad po zmianach.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania za 2015 r.:

1) Komisja Budżetu i Finansów;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie za 2015 r.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie za 2015 r.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Radny Krzysztof Kowalewski w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie za 2015 r.

4) Komisja Rewizyjna;

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania za 2015 r. .

5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag.

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że otrzymał odpowiedź na wniosek z przedniej sesji, ale go nie satysfakcjonuje ta odpowiedź.
Zastępca Wójta odpowiedział, że radny zostanie zaproszony na rozmowy z Zarządem Melioracji.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel podsumowała rok swojej pracy i powiedziała, że nic nie zostało wykonane z tego co wnioskowała. Powiedziała, że w dniu wczorajszym, po drogach gruntowych w Murowańcu jeździły piasko- równiarki. Dodała, że dostarczyła Sekretarzowi Gminy zniszczoną siatkę do  do piłki plażowej. Ponadto dodała, że został stworzony plan rozbudowy sieci dróg, a drogi które zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2016 rok są niezgodne z tym planem. Poruszyła również sprawę zaciągnięcia kolejnego kredytu i dodała, że współpraca z Urzędem Gminy nie odbywa się tak kolorowo jak mówi o tym Wójt i dodała, że ma nadzieję, że ulegnie to zmianie w 2016 roku.

Radny Krzysztof Kocikowski:
- zapytał Wójta Gminy , czy było trzeba posypywać wszystkie drogi piaskiem w ramach zimowego utrzymania dróg;
-powiedział, że w BIP było umieszczone obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany lokalizacji inwestycji p. Korzeba. W związku z powyższym zapytał czego ta decyzja ma dotyczyć?

Radny Kazimierz Jadomski zapytał jak wygląda sprawa mieszkańca, który ma problemy z uciążliwością Orlika.

Radna Wiesława Suszek:
-zapytała kiedy rozpoczną się prace na ulicy Topolowej i Świerkowej w  Kruszynie Krajeńskim;
- poprosiła o dodatkowe kursy linii 91 do Kruszyna Krajeńskiego;
- powiedziała, że przy zjeździe z kładki w Kruszynie Krajeński jest bagno.

Radna Maria Wolsztyńska:
-zapytała kiedy będzie wykonana przepompownia przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach;
- zapytała Wójta Gminy jakie jest jego zdanie na temat uchwały likwidującej wolne wnioski i zapytania tj. czy jest Pan za demokracją czy przeciw.

Przewodniczący RG:
- zapytał jaka jest procedura przyłączania do kanalizacji i jaki mają czas mieszkańcy na przyłączenie;
- zapytał jak wygląda sprawa kładki w Łochowie?

Radny Piotr Mądrzyński zapytała czemu jeszcze nie sprzedano autobusów szkolnych?

Radny Bronisław Balcerowski:
poprosił o urzędowe wystąpienie do Starosty Bydgoskiego w sprawie sygnalizacji świetlnej przy Poczcie Polskiej w Łochowie;
poprosił o zwiększenie liczby patroli Policji w Łochowie.

Radny Rafał Barsukiewicz:
powiedział, że zwrócili się do niego mieszkańcy Zielonki, iż budynek przy ulicy Bydgoskiej 11 jest nieocieplony, a otrzymali w 2016 r. podwyżkę stawki czynszu;
poprosił o zamontowanie przy ulicy Borowikowej w Zielonce oświetlenia na żądanie;
powiedział, że przy ulicy Borowikowej i Zielonej brakuje lustra dla osób wyjeżdżających z ulicy Zielonej;
powiedział, że samochody blokują rondo w Zielonce;
powiedział, że na ulicy Kieleckiej w drodze jest wybrzuszenie, a wnioskował w tej sprawie już w kwietniu 2015 roku;
zapytał co się dzieje w GOPSie i WTZ;
poinformował, ze otrzymał informację, iż w miejscowościach Zielonka i Ciele są przekroczenia hałasu.


11. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski i radna Maria Wolsztyńska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Bronisław Balcerowski powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowanie:
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wyniki głosowania:


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 4, wstrzymało się: 0, nie
2) w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Piotr Mądrzyński i Przewodniczący RG.

Głosowanie :
w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego..

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.


3) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Głosowanie :
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

4) w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Sekretarz Gminy zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały tj w załączniku w tabelce kryterium po wyrazie „przedszkolnego” należy dopisać „ na terenie gminy Białe Błota” oraz w tabelce dodatkowe dokumenty również należy dopisać po wyrazie „przedszkolnego”„ na terenie gminy Białe Błota”- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowanie:
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.

Głosowanie :
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Głosowanie:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Głosowanie:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 r.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.
8) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Gabriela Żernicka, sołtys Maria Płotkowska, Przewodniczący RG i radna Wiesława Suszek.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 6, nie głosowało: 2.

9) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad – radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek.

10) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie w sprawie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

11) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie w sprawie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.


12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Głosowanie :
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

14) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Głosowanie :
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.

14) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radna Wiesława Suszek i Przewodniczący RG.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Czesław Jabłoński
NIE GŁOSOWAŁ(A): Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 2.

Na Sesje rady Gminy Biale Błota przybył radny Zbigniew Moroz

15) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że zachowanie radego Rafała Barsukiewicza na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu było skandaliczne.

Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że nie obrażał mieszkańców, ale jego zdenerwowanie wynikało z tego, że poczuł się zagrożony jako człowiek i przeczytał wpis na facebook dot. jego osoby.

Wójt Gminy odpowiedział radnej Alinie Puppel, że ma nadzieję, że w 2016 roku będzie lepsza współpraca z Panią radną i nawiązał do spotkania na Orszaku Trzech Króli w Przylękach. 

Inspektor Andrzej Szmytka odpowiedział  radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że wielka odpowiedzialność spoczywa nie tylko na Urzędzie Gminy, ale i na radnych. W sprawie dróg, dodał, że nie można mówić o wyrzuceniu pieniędzy w błoto, bo każdy wie czym grozi nie zrobienie dróg w taką pogodę. W sprawie  wniosku pana Korzeba Zastępca Wójta powiedział, że taki wniosek wpłynął i jest rozpatrywany.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że jego zastanawia zapis : budynek na potrzeby administracyjno- publiczne i zapytał w jaki budynek publiczny może inwestować prywatny przedsiębiorca. Zapytał także, czy wracamy do tematu zakupu budynku na potrzeby Urzędu Gminy.
Zastępca Wójta odpowiedział, że raczej do tego tematu nie wracamy.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że harmonogram równania dróg jest harmonogramem ruchomym, a jeżeli chodzi o plan budowy sieci dróg to jest on urealniany zgodnie z budżetem.

Wójt Gminy odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że jeżeli chodzi o wolne wnioski i zapytania to była to inicjatywa radnych i dodał że pozostawił ten temat do decyzji radnych. Powiedział, że jego opinia była wyrażona na sesji i poprosiłem poddanie zagadnienia pod dyskusję. Ponadto demokracja ma swoje miejsce na sesji poprzez radnych, a na zebraniach wiejskich poprzez mieszkańców. Jeżeli chodzi o osobę Wójta to do niego zawsze są drzwi otwarte.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że ulice Topolowa i Świerkowa są zgłoszone jako schetynówki. W sprawie dodatkowych kursów  autobusów linii 91 Zastępca Wójta powiedział, że wystąpił w tej sprawie do przewoźnika.

Wójt Gminy odpowiedział Przewodniczącemu RG, że w sprawie kładki w Łochowie trwają rozmowy ze Starostą.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że nic mu nie wiadomo, żeby ta inwestycja nie miałaby by być wykonana w 2016 roku.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że w sprawie autobusów był już ogłoszony jeden przetarg, ale nie było zainteresowania, a teraz jest ogłoszony drugi przetarg.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że Urząd Gminy zawnioskuje o sygnalizację świetlną w Łochowie i do Komisariatu Policji o patrole.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że dopiero niedawno dowiedział się, że dach w budynku przy ulicy Bydgoskiej 11 jest nieocieplony i dodał, że sprawdzi w COEiS, czy są jakieś fundusze na ten cel. W sprawie oświetlenia przy ulicy Zielonej, w związku z faktem że zarządcą drogi jest GDDKiA to zostanie do nich wystosowane pismo w tej sprawie. Sprawa ulicy Kieleckiej jest znana Wójtowi, ale nadal toczy się postępowanie u ubezpieczyciela i nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Jeżeli chodzi o hałas w Zielonce i Cielu to została wybrana firma do jego pomiaru W sprawie konfliktu między WTZ, a GOPS Wójt Gminy poprosił o zajęcie stanowiska przez  Kierownika GOPS.

Kierownik GOPS ustosunkowała się do sytuacji jaka panuje pomiędzy GOPS,a WTZ.

13. Zakończenie obrad XVII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota .

 
Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota
 Jacek Grzywacz


 Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 05.02.2016 r. do 18.02.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 stycznia 2016, 10:32:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (1 lutego 2016, 09:03:19)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 665