PROTOKÓŁ Z XIX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 29.03.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie
Protokół 
z XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 29 marca
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:30.
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radna Wiesława Suszek.
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.
6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2) w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
3) w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
4) zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
5) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.3.2016).
6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.4.2016).
7) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.1.2016.PRI).
8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( I.0006.2.2016.PRI).
9) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
10) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.00615.2016 ).
12) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.00616.2016 ).
13) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
14) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
15) uchylająca uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
16) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
17) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad XIX Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XIX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 12 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. Na sesji nieobecni byli radny Czesław Jabłoński, radny Kazimierz Jadomski i radna Anna Zawidzka.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Wiesławy Suszek na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  12 głosami „za”,  przy 12 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Sekretarz Gminy złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.- Rada Gminy Białe Błota 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przecie i 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad jako punkt 11.18.

Radny Zbigniew Moroz złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota – Rada Gminy Białe Błota 7 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” wykreśliła projekt uchwały z porządku obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury jako pkt 11.9 – Rada Gminy Białe Błota 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziły ww. projekt uchwały do porządku obrad.
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargę na uchwalę Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.143.2015 z dnia 8.12.2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy  jako pkt 11.19 – Rada Gminy Białe Błota 8 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw” wprowadziła ww. projekt uchwały do porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz przedstawił opinię Wójta Gminy Białe Błota w sprawie następujących uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
- uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r.
- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
- w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargę na uchwalę Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.143.2015 z dnia 8.12.2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Radny Zbigniew Moroz  jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


4) Komisja Rewizyjna;

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge w swojej wypowiedzi odniósł się do projektu uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota i powiedział, że w imieniu mieszkańców i sołtysów prosi o rzetelne pochylenie się nad ww. kwestią. Następnie w sprawie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r. odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości zmiany  uchwały. W związku z powyższym poprosił radną Gabrielę Żernicką o przeproszenie , że wraz ze Skarbnikiem Gminy wprowadziły mieszkańców w błąd, że nie można cofnąć podjętej już uchwały o funduszu sołeckim. Na koniec poprosił radnych o sprawiedliwi podział środków sołeckich.

Sołtys Białych Błot Maria Płotkowska powiedziała, że zgadza się z sołtysem z Łochowa w sprawie funduszu sołeckiego  i zwróciła się z prośba do Przewodniczącego RG, aby w związku z uchwałą zmieniającą uchwałę  w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach w sprawie udzielił głosu Pani Beacie Przyborskiej.
Pani Beata Przyborska powiedziała, że w uzasadnieniu uchwały jest zapis, że zmiany w WTZ mają charakter porządkujący, a tak nie jest gdyż jak się wczyta w te zmiany to mają one charakter fundamentalny. WTZ traci wyodrębnienie finansowe i organizacyjne i prowadzi to do kolizji z rozporządzeniem i ustawą. Dodała, że uchwała o zmianie Statutu powinna zostać podjęta tylko w zakresie nowego zadania, które zostało powierzone GOPSowi, a pozostałe zmiany Statutu powinny zostać przeanalizowane.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke powiedział, że jest zaniepokojony wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG zapytał radnych, czy są jakieś uwagi do odpowiedzi na interpelację. 
Nie było uwag.

Przewodniczący RG poprosił przedstawicieli gazowni o zajęcie stanowiska w sprawie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.  Głos zabrał Dyrektor Pomorskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Bydgoszczy.
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała zmianę porządku obrad i ponowne wprowadzenie uchwały do porządku obrad.
Radca Prawny wyjaśniła , że Rada Gminy w każdej chwili może zmienić porządek obrad.
Przewodniczący RG zaproponował dopisanie uchwały jako pkt 11.20. - Rada Gminy Białe Błota 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” ponownie wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel złożyła interpelację na piśmie. plik do pobrania (3012kB) pdf

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że:
- Gmina miała pozyskać kruszywo z terenu po byłych Zakładach Mięsnych i miało ono zostać przekazane na równanie dróg. Dodał, że mało dróg zostało tym kruszywem wyrównane.
-na skrzyżowaniu dróg w Przyłękach są dziury i pojawiają się one zaraz po równaniu dróg. Zaproponował ich naprawienie gruzem betonowym.
-jest zła nawierzchnia ulicy Zabytkowej w kierunku Brzozy;
- droga łącząca Przyłęki z Prądkami jest bardzo piaszczysta.
-nie otrzymał dokumentów o które wnioskował na poprzedniej sesji. Zastępca Wójta mówił, że ma je Pan Przewodniczący, a pan Przewodniczący mówił że ma je Pan Barsukiewicz.
Radny Rafał Barsukiewicz :
- powiedział, że mieszkańcy bloku przy ulicy Betonowej 1a zwrócili się z wnioskiem o możliwość zamontowania im domofonu;
- zapytał co dalej z wynikami hałasu przy S5;
-przypomniał  o zamontowaniu lustr na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Borowikowej, sygnalizacji świetlnej przy ulicach Zielonej i Orzechowej, o wybrzuszeniu na nowej drodze w Zielonce.
Radny Rafał Barsukiewicz wyjaśnił radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że jest w posiadaniu dokumentów o których mówił i zobowiązał się, że je dostarczy do Biura Rady.

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że na drodze powiatowej w Trzcińcu są bardzo niebezpieczne wyrwy. Poprosiła o interwencję w tej sprawie do powiatu. Przypomniała też o pismach które złożyła w 2015 r. i poprosiła o stanowisko w kwestii bezpiecznego dojazdu z ulicy Gminnej do Białych Błot. Poprosiła również o wycinkę drzew w tym rejonie, aby poszerzyć światło ulicy.

Radna Maria Wolsztyńska:
powiedział, że na ul. Betonowej, chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Altanową tam gdzie było robione odwodnienie, ulicę wyłożono płytami i jest straszny hałas gdy przejeżdżają tamtędy duże samochody.
powiedziała, że przyszedł do niej mieszkanie w sprawie fontanny przy placu zabaw w Białych Błotach.
zapytała co z lustrem na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Czerskiej?
zapytała co z odwodnieniem ulic w Białych Błotach.

Radna Alina Puppel:
zapytała ile jest w gminie Białe Błota kół takich jak Murowianki w Murowańcu i z czego są one finansowane.
powiedziała, że Murowianki złożyły w XII 2015 wniosek o dofinansowanie i nie otrzymały do dnia dzisiejszego odpowiedzi.
Przewodniczący RG zapytał czy na terenie gminy będą montowane lampy ledowe.

Pan Klesiński zapytał o utwardzenie ulicy Kaplicznej.

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę- radni jednogłośnie przyjęli ww poprawkę.

Głosowanie :
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwalę nr RGK.0007.26.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

2) w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.27.2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

3) w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Sekretarz Gminy zgłosiła następujące poprawki do projektu uchwały:
-w § 10 ust.1 lit a zamiast finalista powinno być laureat i należy skreślić wyrazy w nawiasie;
- w § 10 ust.1 lit b zamiast laureat powinno być finalista i należy skreślić wyrazy w nawiasie;
- w § 12 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: „ W przypadku gdy uczeń spełnia kryteria do uzyskania dwóch lub więcej stypendiów przysługuje jedno stypendium wyższego stopnia.
Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił poprawkę w uzasadnieniu Gmina Białe Błota powinna być  napisana wielką literą.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, Sekretarz Gminy, Radca Prawny.
Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła ww. poprawki
Głosowanie :
w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.28.2016 w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

4) zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, radna Gabriela Żernicka, radna Maria Wolsztyńska, po. Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Radca Prawny, Wójt Gminy i radny Krzysztof Kocikowski.

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o wykreślenie w § 1 pkt 2,3,4,5, i 6 i zmianę uzasadnienia na następującą treść: „ Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Rada Gminy Białe Błota 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 glosach „wstrzymujących” się przyjęła ww. poprawkę.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Sebastian Orlik 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.29.2016 zmieniającą uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

5) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.30.2016  zmieniającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.31.2016  zmieniającą  uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

7) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

Głosowanie:
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.32.2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

Głosowanie :
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.33.2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

9) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Przewodniczący RG zgłosił poprawkę do projektu uchwały tj zmiana terminu załatwienia sprawy  do 14 czerwca 2016 r. - Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła ww. zmianę.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.34.2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

10) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Głosowanie :
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.35.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński .

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.00615.2016 ).. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.36.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński .

12) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński .

Głosowanie :
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński .

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.37.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński .

13) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.38.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

14) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kowalewski zgłosił następujące poprawki do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
-w dniu 13.04.2016 r. zamiast sprawozdania Urzędu gminy dot. dotacji udzielonych przez Gminę klubom i stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert zaproponował omówienie propozycji organizacji pozarządowych dot. prowadzenia działalności kulturalnej.
- w dniu 14.06.2016 r. po sprawozdaniu z wykonania budżetu dopisać rok 2015.
- w dniu 21.04.2016 r. dopisać dodatkowy punkt tj. omówienie zmian w Statucie GOPS.
Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła ww. poprawki.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.39.2016 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

15) uchylająca uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, radny Bronisław Balcerowski i Przewodniczący RG.

Głosowanie:
uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kowalewski
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Jacek Grzywacz, Sebastian Orlik 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.40.2016 uchylającą uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

16) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie :
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Sebastian Orlik , Wiesława Suszek 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 6, przeciw: 4, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.41.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

17) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r.

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła następujące poprawki:
- w tytule uchwały zamiast „nie wyrażenie” powinno być „ niewyrażenie”;
-w podstawie prawnej dopisać ust. 1 i 4;
- wykreślić treść § 2 i dopisać wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota;
- w § 3 wpisać, że uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.
Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, Skarbnik Gminy, radny Bronisław Balcerowski, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kocikowski, Sekretarz Gminy, radna Maria Wolsztyńska , radna Wiesława Suszek i Przewodniczący RG.

Głosowanie :
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r.. 

Wyniki głosowania

ZA: Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
PRZECIW: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 4, przeciw: 6, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Uchwała nie została podjęta.

18) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, Sekretarz Gminy, Radca Prawny i Skarbnik Gminy.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Sebastian Orlik , Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 2, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.42.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

19) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargę na uchwałę Rady Gminy Nr RGK.0007.143.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski i Radca Prawny.

Głosowanie:
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargę na uchwałę Rady Gminy Nr RGK.0007.143.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 7, przeciw: 2, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.43.2016 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargę na uchwałę Rady Gminy Nr RGK.0007.143.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy. 

20) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, radny Piotr Mądrzyński, Zastępca Wójta, radna Maria Wolsztyńska, Skarbnik Gminy, Wójt Gminy i Pan Piotr Czerniejewski Kierownik Pomorskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Bydgoszczy.

Głosowanie :
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 3, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.44.2016 zmieniającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, iż na ul. Betonowej zgodnie z umową po zakończeniu inwestycji wykonawca położył z powrotem te same płyty. Na zmianę nawierzchni w tym rejonie Wójt musi znaleźć środki. Dodał, że będzie tam wykonana wizja lokalna i nawierzchnia zostanie poprawiona.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że analizę inwestycji z ostatnich 15 lat otrzymał Pan Przewodniczący i zobowiązał się, że w ciągu tygodnia prześle taką informację wszystkim radnym.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że dokona rozliczenia kruszywa i sprawdzi w jakie miejsca zostało ono wbudowane.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że w sprawie fontanny udzieli odpowiedzi na piśmie. Jeżeli chodzi o lustro na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Czerskiej to radna otrzymała odpowiedź po przedniej sesji. Z kolei w sprawie odwodnienia ulic wyjaśnił, że  na tę chwilę nie jest jeszcze zakończony projekt.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Jackowi Grzywaczowi, że zostanie rozważona możliwość budowy oświetlenia ledowego na terenie gminy.
Zastępca Wójta odpowiedział panu Klesińskiemu, że na ulicę Kapliczną jest pozwolenie na budowę, ale nie ma środków finansowych na realizacje inwestycji.
Radny Zbigniew Moroz powiedział, że dzięki Panu Andrzejowi Szmytka została wyrównana droga w Murowańcu za kanałem.

13. Zakończenie obrad XIX Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący RG zamknął obrady XIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 
Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota
 

 Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 08.04.2016 r. do 21.04.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (30 marca 2016, 10:02:30)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (6 kwietnia 2016, 15:22:46)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661