PROTOKÓŁ Z XXI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 23.05.2016 R., O GODZ. 9:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

Protokół 

z XXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 23 maja

2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 9:00 do 13:30.

Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz

Sekretarz obrad: radny Kazimierz Jadomski.

Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;

2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa

3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;

4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;

5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;

6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;

7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;

9. Sołtysi;

10. Zaproszeni goście.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

4) Komisja Rewizyjna;

5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.

6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.


7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe  na 2016 r.;

2) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo;

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon;

4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

11. Interpelacje i zapytania  radnych.

12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

15. Zakończenie obrad XXI Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.


Przewodniczący RG otworzył XXI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 


2. Wybór sekretarza obrad.


Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Kazimierza Jadomskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  15 głosami „za”, przy 15 obecnych radnych.


3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota


Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.


Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o przesunięcie pkt 13 przed pkt 5 w związku z obecnością na sesji mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos, a ze względu na obowiązki zawodowe nie mogą czekać do końca sesji – wniosek nie został przyjęty przy 7 głosach „przeciw”, 6 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.


Przewodniczący RG powiedział , że po zakończeniu pkt 4 udzieli głosu mieszkańcom, którzy przybyli na sesję.


Zastępca Wójta złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  jako pkt 9.6 projektu uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. - radni jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad projekt uchwały.


Przewodniczący RG oddał głos Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Jarosławowi Zwolińskiemu, który podziękował Wójtowi i radnym za współpracę.


Pan Maciej Kinal przedstawiciel stowarzyszenia działającego na terenie sołectwa Prądki:

-powiedział, że mieszkańcy sołectwa od kilku lat zabiegają o sensowne oświetlenie m.in. na ul. Baśniowej. Dodał, że w ubiegłym roku zaproponowano mieszkańcom, żeby zaprojektowali na tej ulicy oświetlenie ze środków sołeckich, a w tym roku się okazało, że projekt na ten punkt świetlny jest i traci ważność w czerwcu br. W związku z powyższym zapytał co z tym projektem.

-powiedział, że w jego sąsiedztwie jest tor do wyścigów samochodowych. Przekroczenia hałasu na tym terenie są bardzo duże, a nie można liczyć w tym zakresie ani na Policje ani na Urząd Gminy.

 Pan Dariusz Górski mieszkaniec Prądek poruszył również sprawę hałasu w sołectwie. Zapytał dlaczego wydział ochrony środowiska nie zadał sobie trudu sprawdzenia jaki wpływ na mieszkańców będą miały te urządzenia, które powodują taki hałas. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Radny Zbigniew Moroz  jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna;

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatkowania publicznych pieniędzy.

5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym, a Radca prawny Urzędu Gminy przedstawiła informację na temat postępowań sądowych. 

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag sołtysów w sprawie uchwał.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Radny Krzysztof Kocikowski złożył wniosek o wycofanie środków na budowę kanalizacji w Lisim Ogonie i przeznaczenie tej kwoty na:

     - 800 000 zł na na budowę szkoły w Cielu;

   - 100 000 zł na podłączenie świetlicy „ Małgosia” w Cielu do gazu;

    - 300 000 zł na budynek świetlicowo- sportowy w Przyłękach.

 Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o przerwę.

 Przewodniczący RG ogłosił pół godziny przerwy.

 Po przerwie w dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Skarbnik Gminy, radny Rafał Barsukiewicz, Przewodniczący RG, Zastępca Wójta, radna Gabriela Żernicka, Sekretarz Gminy i radny Piotr Mądrzyński.

Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o wykreślenie z projektu uchwał zapisu dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i przeniesienie tej kwoty do rezerwy.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w ciągu roku budżetowego nie można zwiększać rezerwy.

Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek o przeniesienie kwoty 1 200 000 zł na budowę szkoły w Cielu.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek radnego Krzysztofa Kocikowskiego.- radni 13 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” nie przyjęli ww. wniosku.

W następnej kolejności poddał pod glosowanie wniosek radnego Krzysztofa Kowalewskiego – radni  9 glosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli ww. wniosek.

Głosowanie:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 

PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 3, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła Uchwałę nr XXI/51/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

2) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo;

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił radny Krzysztof Kocikowski.

Głosowanie

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła Uchwałę nr XXI/52/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. 

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon,

Głosowanie:

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła Uchwałę  nr XXI/53/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon.

4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Głosowanie :

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła Uchwałę nr XXI/54/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Wójt Gminy nie miał uwag do projektu uchwały.

Głosowanie:

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła Uchwałę nr XXI/55/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

6) w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Głosowanie:

w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 

WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Gabriela Żernicka 

NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła Uchwałę  nr XXI/56/2016 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Brak interpelacji na poprzedniej sesji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel złożyła interpelację na piśmie w sprawie wyodrębnienia nowego sołectwa Lipniki. plik do pobrania (142kB) pdf Następnie złożyła wnioski:

- powiedziała, że mieszkańcy skarżą się na brak wystarczającej ilości worków na odpady zielone i segregowane;

- poprosiła o podjęcie działań w sprawie telefonów komórkowych w szkole tj. o utworzenie skrytek na telefony dla dzieci;

- powiedziała, że w budynku Malina w Murowańcu pękają ściany;

- powiedziała, że na placu zabaw w Murowańcu popsuta jest siatka do siatkówki.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Radna Wiesława Suszek powiedziała, że 3 maja br o godz. 4:01 nad ranem dostała sms o następującej treści: „ Jak dla mnie to za takie coś jak Pani odstawia to jest prokurator i to nie jest żart i słusznie się to Pani należy.” Sms przyszedł z numeru telefonu 602331644. Radna  poprosiła żeby to się więcej nie powtórzyło.

Radna Gabriela Żernicka złożyła interpelacje na piśmie w sprawie ulicy Chmielnej w Białych Błotach i drogi powiatowej w Trzcińcu. plik do pobrania (250kB) pdf

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił Piotr Mądrzyński.

Radny Bronisław Balcerowski:

-poprosił o pisemną odpowiedź w sprawie warunkowego dopuszczenia wody do spożycia w miejscowości Łochowo;

-powiedział, że w dniu wczorajszym w Łochowie nie było wody, ale nikt nie umiał udzielić odpowiedzi dlaczego tej wody nie było.

Przewodniczący RG zapytał ile i czy Gmina jest zadłużona w ZWiUK za wykonywane wcześniej wodociągi.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Prezes ZWiUK odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że brak wody w Łochowie wynikał z bardzo dużego poboru wody, które spowodowało chwilowe jej zblokowanie. Jeżeli chodzi o warunkowe dopuszczenie wody do spozycia w Łochowie, to wyniki badań, jeżeli chodzi o mangan są w normie.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnej Alinie Puppel w zakresie telefonów komórkowych, iż w tym zakresie musi być zmieniony Statut szkoły.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Sławomir Ruge powiedział, że z dniem 06.05.2016 r. na ręce Pani Marzanny Kreja złożył rezygnację z zarządu i członkostwa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych : Parasolka” i dodał, że wszystkie inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie są bez jego wiedzy.

Sołtys Mieczysław Wieczorek podziękował panu Szmytce za sprawę związaną ze studzienką w Cielu i za sprawne naprawienie oświetlenia. Następnie poinformował, ze ma problem z funduszem sołeckim. Zadania ujęte w funduszu zostały przyjęte uchwałą zebrania wiejskiego po konsultacjach z ówczesnym Kierownikiem Referatu Rozwoju i Inwestycji. Na tę chwilę okazało się, że koszt realizacji inwestycji wzrósł o 100 %. w związku z powyższym sołtys zapytał radnych i wójta, czy są w stanie dopomóc sołectwu w realizacji zadań ujętych w funduszu sołeckim.

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że do końca czerwca można złożyć wniosek o zwiększenie funduszu sołeckiego lub po prostu sołtys powinien zrezygnować z jednego zadania. 

Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja:

-powiedziała, że dostała odpowiedź pisemną na pytania z poprzedniej sesji tylko nie na zadane pytania. Dodała, że rozmawiała z panią Piętką i panem Wiese i nie ma do końca precyzyjnej odpowiedzi w sprawie gruzu w Przyłękach. Zapytała, czy zawarto umowę z osobą, która przekazała gruz albo ewentualnie inną umowę pisemną, bo dostała odpowiedź, że Gmina otrzymała gruz bez środków finansowych. Dodała, że musi być jakaś podstawa, umowa lub darowizna.

-powiedziała, że Pan Kierownik Wiese miał problem z odpowiedzią na pytanie, czy to była łapówka, czy nie. Dodała, że w jej ocenie jeżeli coś nie było łapówką to się pisze , że to nie była łapówka.

-powiedziała, że nie będzie się ustosunkowywała do twierdzeń pana Ruge i dodała, że Pan Ruge musi zrozumieć, że stowarzyszenie musi działać zgodnie z prawem i procedurami i pan Ruge musi zostać odwołany przez walne zebranie.

-poruszyła sprawę stron sołeckich na facebooku i powiedziała, że wysłała do rady sołeckiej, sołtysa i wójta pytania i nie otrzymała jeszcze wszystkich odpowiedzi. Zapytała, czy jest podstawa prawna żeby sołectwo prowadziło stronę na facebooku, kto może zawrzeć taką umowę, czy pan sołtys Ruge, który taką umowę zawarł nie przekroczył swoich kompetencji. Dodała, że na stronie sołeckiej reklamą był znak towarowy facebooka. Wyjaśniła, że nie ma podstawy prawnej żeby takie sołeckie, czy gminne strony na facebooku funkcjonowały. Sołtys nie ma kompetencji do podpisania umowy. Zapytała, czy jest prawna możliwość prowadzenia takich stron? Wyjaśniła, że reklama znaku towarowego facebooka na stronie sołeckiej, która była, mogła narazić gminę na bardzo duże konsekwencje. Dodała, że jak już takie strony są prowadzone na terenie gminy to jest takie orzeczenie RIO, że wszystko musi być podporządkowane użyteczności publicznej.

-zapytała Komisje Rewizyjną, która prowadziła kontrole GOPS kiedy doczekamy się przeczytania protokołu z kontroli.

-zapytała czy jest jakaś komisja, która mogłaby skontrolować Komisję Rewizyjną. Powiedziała, że każda kontrola powinna zakończyć się jakimiś wnioskami. Zapytała także, czy można kontrolować protokoły pokontrolne innych kontroli.

-powiedziała, że jest zdziwiona, że radny Rafał Barsukiewicz, nie wie że w ten sposób nie można dysponować rezerwą budżetową. 

Radny Krzysztof Kowalewski:

-powiedział, że na placu zabaw na Orliku w Cielu nie ma ławek;

-w związku ze zmniejszeniem opłat za zajęcie pasa drogowego poprosił o podjęcie rozmów o zamontowanie gazu przy ul. Ogrody w Cielu.

Sołtys Sylwia Stoppel:

-zwróciła się w imieniu mieszkańców ul. Akacjowej o nawiezienie na drogę kruszywa. Mieszkańcy tej ulicy do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi na pismo w sprawie, czy i kiedy będzie robiona nawierzchnia drogi.

-zapytała, czy jest możliwość położenia na ul. Akacjowej kostki przez osobę prywatną między dwoma firmami.

Sołtys Paweł Zuehlke:

-powiedział, że radni obiecują budowę budynku w Przyłękach, ale kiedy przychodzi do głosowania to inwestycji nie ma.

-poprosił o tablicę z ograniczeniem tonażu na ul. Przysieckiego, Mostowej i Zabytkowej

Przewodniczący RG:

-podziękował p. Szmytce za odpowiednie reagowanie przy równaniu dróg;

-zapytał, czy można w gminie Białe Błota utwardzać drogi tak jak to się robi w Sicienku;

-powiedział, że Wójt Gminy przyznał sołectwu km na wycieczkę i czy można zrezygnować z wyjazdu w tym roku, po to aby w przyszłym roku mieszkańcy Łochowic mogli pojechać na Litwę.

-poruszył sprawę funduszu sołeckiego miejscowości Łochowice. 


14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że po rozmowach z dyrektorami szkół nie ma te chwile potrzeby budowy szkoły w Cielu.

Zastępca Wójta odpowiedział Pani Marzannie Kreja, że w sprawie gruzu nie była to łapówka, gruz gmina utrzymała za darmo po porozumieniu z właścicielem tj. Panem Ptakiem.

Pani Marzanna Kreja poprosiła o odpowiedź na piśmie.


15. Zakończenie obrad XXI Sesji VII Kadencji.


Przewodniczący RG zakończył obrady XXI Sesji VII Kadencji.


 Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 02.06.2016 r. do 15.06.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (24 maja 2016, 09:08:58)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (1 czerwca 2016, 09:05:02)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 788