PROTOKÓŁ Z XXII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.06.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


Protokół 
z XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 czerwca
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 20:00.
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Sebastian Orlik.
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.
6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota. 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
8. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota. 
9. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 

10. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok:
a) - opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
b) - dyskusja
c) - głosowanie.
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok:,
a) - opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
b) - opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
c) - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
d) - dyskusja,
e) - głosowanie.
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024;
5) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016 – 2022
6) w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu;
8) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota;
9) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą” Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu;
10) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018;
11) w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016-2020”;
12) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016;
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka;
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.22.2016 );
15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2016 );
16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.30.2016 );
17) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
18) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych;
19) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
20) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
21) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
22) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury;
23) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
24) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota; 

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
16. Zakończenie obrad XXII Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.Przewodniczący RG otworzył XXII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Sebastiana Orlika na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  15 głosami „za”, przy 15 obecnych radnych.


3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota


Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący RG zgłosił wniosek:
- o przesunięcie pkt 10.3 i 10.4 na koniec pkt 10 - radni jednogłośnie wprowadzili zmianę  do porządku obrad.
- w pkt 10.2 literę a przenieść po literze c- radni jednogłośnie wprowadzili zmianę  do porządku obrad.

Kierownik Andrzej Wiekierak złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Białe Błota Struga Młyńska” w miejscowości Białe Błota - radni 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” wprowadzili zmianę  do porządku obrad.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.
Przewodniczący RG oddał głos przedstawicielowi Trzech Dolin, który przedstawił informację o działalności stowarzyszenia.
Następnie Przewodniczący RG oddał głos Panu Dariuszowi Makowskiemu, który odniósł się do wypowiedzi z poprzedniej sesji dotyczącej jego osoby i hałasu w miejscowości Prądki Powiedział, że nieprawda jest, że jego firma nie jest zainteresowana ochroną środowiska. Dodał, że przed rozpoczęciem działalności otrzymał odpowiedź o braku przeciwwskazań w tym zakresie. Została zmieniona główna konstrukcja tunelu i firma aktualnie zmierza do zupełnego wyciszenia tunelu. Powiedział, że skutki działań Stowarzyszenia Prądki Nasz Dom powodują zmniejszenie zainteresowania jego działalnością, a tym samym zmniejszają możliwość wyciszenia tunelu. Dodał, że dzięki jego inicjatywie gminę odwiedza o wiele więcej osób.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Radny Zbigniew Moroz  jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna;

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG zaproponował wycofanie z porządku obrad Stanowisko Rady Gminy i przekazanie sprawy dot. wyodrębnienia nowego sołectwa do Wójta Gminy celem przedstawienia kosztów takiego przedsięwzięcia. - radni jednogłośnie wycofali Stanowisko z porządku obrad.

9. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag sołtysów w sprawie uchwał.

10. Podjęcie uchwał:

1.w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  za 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Uchwałę Nr 13/S/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy odczytała Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 

dyskusja.

W dyskusji udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Wójt Gminy Maciej Kulpa, Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese,radny Rafał Barsukiewicz, radna Alina Puppel i radna Maria Wolsztyńska 

głosowanie.

Głosowanie :
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 5, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.57.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok;

opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiesława Suszek.

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiesława Suszek.

Uchwałę nr 17/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2015 r. przedstawił  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz.

dyskusja,

Brak dyskusji

głosowanie.


Głosowanie :
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 2, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.58.2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

3) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016 – 2022

Radna Alina Puppel zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj. w uzasadnieniu w ostatnim zdaniu zmieniać na opracowanie programu : „Gminy Białe Błota na lata 2016-2022 r.”- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.
 
Radny Rafał Barsukiewicz zgłosił autopoprawkę w uzasadnieniu tj. dopisanie w uzasadnieniu w przedostatnim akapicie przez pracowników gminy- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016 – 2022. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.59.2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016 – 2022. 
4) w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.60.2016 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ. 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu;

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, kierownik Michał Borkowski, radna Alina Puppel, Radca Prawny.

Głosowanie :
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.61.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu. 

6) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

Głosowanie :
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.62.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

7) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą” Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą” Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.63.2016 zmieniającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą” Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu.

8 ) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018;

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.64.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018.
9) w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016-2020”.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016-2020”.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.65.2016 w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016-2020”.

Przewodniczący RG ogłosił 15 min przerwy.

10) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.66.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.67.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.22.2016 ).

Głosowanie :
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.68.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2016 ).

Głosowanie
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.69.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.30.2016 ).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.70.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

15) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.71.2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 

16) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Głosowanie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.72.2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. 

17) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.73.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

18) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.74.2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

19) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.75.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
20) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.76.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury. 

21) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.77.2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

22) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kowalewski zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie zmiany terminu posiedzenia z 13.09. godz. 13:00 na 08.09. na godz. 11:00. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.78.2016 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

23) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Skarbnik Gminy zgłosiła poprawki do projektu uchwały:
- dochody ulegają zwiększeniu Dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 98 676,00 to dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – realizacja programu ERADMUS+;
- wydatki, w Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwotę 704 732,20 zastepuje się kwotą 719 087,20;
- wydatki w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1 200 000,00 zastępuje się kwotą 1 100 000,00 zł; wydatki kwotę 60 000,00 zastępuje się kwotą 170 355,00 zł;
- wydatki w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 4 000 wydatek inwestycyjny pn. „ Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach”;
- wydatki w Dz. 801 Oświata i wychowanie kwotę 98 676,00 przeznacza się na realizację programu ERASMUS + w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach.
- literówki w uzasadnieniu uchwały;
- brakuje nazwy ulicy przy kanalizacji w Lisim Ogonie, powinna być ul, Bydgoska;
- przy inwestycji dot. budowy szkoły w Cielu powinien być zapis, że zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek o pozostawienie środków na budowę szkoły w Cielu.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, Przewodniczący RG, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, radna Maria Wolsztyńska, radny Bronisław Balcerowski, Wójt gminy, radny Piotr Mądrzyński, Kierownik Andrzej Wiekierak, radny Zbigniew Moroz, Kierownik Bartosz Wiese, radny Rafał Barsukieiwcz, Dyrektor Zdzisław Napora, prezes ZWiUK Grzegorz Berlicki.
Radny Krzysztof Kowalewski wycofał swoja poprawkę.
Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił poprawki do projektu uchwały:
-kwotę z kanalizacji w Lisim Ogonie przeznaczyć na budowę szkoły w Cielu 600 000 zł i na budowę obiektu w Przyłękach kwotę 500 000 zł.
Radni 13 głosami „ przeciw”, przy 2 głosach „za” odrzucili ww. poprawki.
Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 3, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.79.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

24) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.

Skarbnik Gminy zgłosiła poprawki do projektu uchwały:
- w wykazie przedsięwzięć zamiast „ wykreślić” powinno być „zamienić:
- w limicie na 2017 rok kwotę 7 600,00 zł zastąpić kwotą 6 570,00.

Radni 8 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” i 2 głosach „przeciw” przyjęli ww. poprawki. 

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 2, wstrzymało się: 5, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwalę nr RGK.0007.80.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024. 

25) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Białe Błota Struga Młyńska” w miejscowości Białe Błota

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, pan Szulc, Kierwonik Andrzej Wiekierak, Kierownik Anna Zdunek, radna Alina Puppel i radna Gabriela Żernicka.

Głosowanie :
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Białe Błota Struga Młyńska” w miejscowości Białe Błota. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 3, przeciw: 8, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Uchwala nie została podjęta.

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.


Przewodniczący RG poinformował, że odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji wpłynęły w terminie. 

12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Rafał Barsukiewicz:
- w imieniu mieszkańców Zielonki poprosił o oświetlenie na ul. Cudne Manowce;
- powiedział, że trawa w pasie drogowym miejscowości Zielonka i Prądki nie jest koszona;
-powiedział, że po wichurach w lasach są powalone drzewa;
-powiedział, że Wójt podczas festynów gminnych odwiedził sołectwo Ciele i Zielonka w krótkich spodenkach i na rowerze. Dodał, że pozostawia to niesmak.

Radny Krzysztof Kocikowski złożył interpelację do Wójta Gminy w sprawie terenu po byłych zakładach mięsnych w Przyłękach.

Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że od połowy maja zaprzestano naprawy dróg po pracach gazowniczych. Dodał, że spółka, która kładła gaz ogłosiła upadłość. Mieszkańcy pytają jak długo mają czekać na naprawienie drogi i kiedy popłynie gaz?
Przewodniczący RG zwrócił uwagę, ze w Łochowicach jest ten sam problem z niedokończonymi ulicami.

Radny Krzysztof Kowalewski:
- zapytał, co z dalszym funkcjonowaniem pomieszczeń po świetlicy w Cielu. Dyrektor GCK wypowiedział umowę na użytkowanie tego obiektu;
- powiedział, że jest problem z autobusem linii 91, duża przerwa w kursach w godzinach popołudniowych;
- poruszył sprawę instalacji elektrycznej w szkole w Białych Błotach i zapytał, czy do września uda się ją wymienić;
- zapytał, czy wiadomo coś na temat przebudowy ul. Kościelnej w Cielu?

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Sekretarz Gminy wyjaśniła radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że trawy w sołectwach są koszone na bieżąco i na zgłoszenia sołtysów przez pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy. Sprawa gałęzi w lesie zostanie zgłoszona do Nadleśnictwa po uprzednim wskazania miejsca powalonych drzew. Jeżeli chodzi o ubiór Wójta powiedziała, że ubiór wizytowy w sobotę i niedzielę byłby nieodpowiedni.

Sekretarz Gminy wyjaśniła radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że w sprawie gazu skontaktuje się z gazownią i stosowną informację w tym zakresie umieści na stronie internetowej i prześlę radnemu na pismie..
Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że ulica Kościelna ma zostać wykonana przez Powiat w maju przyszłego roku. Jeżeli chodzi o elektrykę w szkole, to rzeczywiści wpłynęła tylko jedna oferta i został rozpisany nowy przetarg. W sprawie kursów autobusu linii 91 to nie ma środków w budżecie gminy na nowe kursy można jedynie w okresie letnim zastanowić się nad ich przesunięciem. W sprawie pomieszczeń w Cielu Pan Narolski ma się spotkać z Kierownik GOPS i pewne zajęcia będą się odbywały w świetlicy Małgosia. 


14. Wolne wnioski i zapytania.

Radna Alina Puppel:
- poruszyła sprawę organizacji bitwy pod Murowańcem i odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
-zapytała Wójta Gminy jakie miał kryteria przy przyznawaniu lamp świetlnych w Murowańcu?
- pokazała zalaną ulicę Kolibra w Murowańcu;
- przypomniała panu Wiese o zorganizowaniu spotkania w sprawie zmiany pierwszeństwa przy wjeździe na wiadukt przy Biskupinku;
- poruszyła sprawę napraw na placu zabaw w Murowańcu;
- zapytała jaki jest status przyłączenia do wody pitnej posesji w Drzewcach;
- poprosiła o wyrównanie terenu pomiędzy przystankiem, a przedszkolem w Murowańcu.
Radna Wiesława Suszek:
- poprosiła o utwardzenie całej ulicy Akacjowej w Lipnikach i położenie cienkiej warstwy asfaltu;
- powiedziała, że w styczniu wnioskowała w sprawie ul. Słonecznikowej w Lipnikach i nic w tym kierunku się nie wydarzyło.
Radny Krzysztof Kocikowski:
- złożył wniosek o utwardzenie i podniesienie pobocza na pewnym odcinku ul. Zabytkowej;
- przedstawił też swoje stanowisko i powiedział, że chciałby urwać spekulacje na temat opuszczenia przez radnego sesji w miesiącu maju. Powiedział, że nie miało to żadnego związku z przebiegiem sesji. Powodem była zmiana godzin sesji. Następnie dodał, że Wójt Gminy podczas sesji w maju stwierdził, że radny Kocikowski nie widział wcześniej  potrzeby zabezpieczania środków na inwestycje budynku świetlicowo-sportowego w Przyłękach. Radny wyjaśnił, że nigdy taka sytuacja nie miała miejsca i to co powiedział Pan Wójt jest niezgodne z prawdą. Przypomniał, że jak to określili niektórzy radni, radny Kocikowski lobbował na rzecz Przyłęk i za to został odwołany z funkcji Przewodniczącego Komisji. Dodał, że uważa iż Pan Wójt jest winien sprostowywanie mieszkańcom. Na koniec powiedział, że nie życzy sobie aby Wójt zmieniał sens jego wypowiedzi.

Radny Zbigniew Moroz powiedział, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Rolnictwa złożyła wniosek w sprawie prześwietlenia drzew na terenach gminnych.
Pani Lilianna Marach zwróciła się do radnego Czesława Jabłońkiego z pytaniem  co zrobił na rzecz swojej wioski
Radna Maria Wolsztyńska:
- poprosiła o przedstawienie kosztów pompowania wody;
- powiedziała, że wzdłuż ul. Baryckiej na skutek zalań nastąpiło zniszczenie studzienek;
- powiedział, że Rada Gminy podjęła w poprzedniej kadencji uchwałę w sprawie stypendiów dla uczniów szczególne uzdolnionych. Stwierdziła, że nikt z radnych nie był zawiadomiony o terminie wręczania tych stypendiów. Poprosiła o rozważenie możliwości aby to były stypendia Wójta i Rady Gminy;
- powiedziała, że została skarcona przez Wójta Gminy, że zbyt często sięga do kieszeni podatników. Przyznała, że lobbuje na rzecz bazy lokalowej oświaty, ale pan Wójt też próbował sięgać do kieszeni podatników chcąc kupić na potrzeby Urzędu Gminy budynek przy ulicy Betonowej.
Sołtys Sławomir Ruge;
- zapytał, czy woda w Łochowie jest na należytym poziomie;
- powiedział, że były zgłaszane usterki przy studzienkach kanalizacyjnych. Zapytał, czy zostanie to wykonane w ramach gwarancji?
- powiedział, że miał spotkanie z radnymi Sebastianem Orlikiem i Bronisławem Balcerowskim w sprawie dewastacji placu zabaw w Łochowie Powiedział, że plac jest wykorzystywany niezgodnie z regulaminem. Potrzebny jest tam monitoring i naprawa siatki od ul. Szosa Bydgoska;
- poprosił o dopisanie do ulic zalewowych  ulicę Brzozową.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja:
- powiedziała, że nie do końca się zgodzi, że sesja to święto patrząc na p. Wiekieraka, który stempluje pisma,. Dodała, że niektóre zachowania radnych też świadczą, że nie do końca;
- powiedziała, że ubiegłym roku były plany pana Wójta zakupu na potrzeby Urzędu Gminy budynku przy ul. Betonowej, ani w ubiegłym roku, ani do maja tego roku nic nie było wiadomo, że ma powstać ekspertyza dot. stanu technicznego budynku Urzędu Gminy. Dodała, że 10.05 p. Agnieszka Piętka odpowiedziała na pytanie, że ekspertyza nie powstała, a 09.05.tę ekspertyzę przedłożono do nadzoru budowlanego. Zapytała jak to jest, że fakturę wystawiono dwa dni wcześniej, a data sprzedaży na fakturze jest 13.07, natomiast ekspertyza powstała 15. Dodała, że jest to jakaś dziwna historia.
- powiedziała, że jako wydawca Białe Blota info pozwoliła sobie, na skutek informacji, iż Wójt Gminy polecił pracownikom Urzędu Gminy chodzenie po sklepach i zabieranie gazety, wysłać do pracowników Urzędu maile ostrzegawcze;
- zapytała dlaczego  Wójt Gminy przez okres do stycznia br nie podjął działań celem dokonywania bieżących i pięcioletnich przeglądów technicznych budynku. Dlaczego w ubiegłym roku kiedy była mowa o zakupie budynku pod Urząd Gminy nie było nic słychać o tej ekspertyzie i w jakim stanie jest budynek. O tej ekspertyzie nie było słychać do maja tego roku;
- powiedziała w sprawie gruzu w Przyłękach, że zgadza się z interpelacją p. Kocikowskiego. Dodała, że redakcja posiada dokumenty, że nie doszło do umowy darowizny gruzu między Gminą Biale Blota, a firma Ptak, bo firma Ptak nie posiadała gruzu.
- zapytała na jakiej podstawie, jaki § Statutu mówi, że mieszkańcy muszą zapisywać się do wolnych wniosków, do czasu ich rozpoczęcia. Poprosiła o możliwość zapisywania się do wolnych wniosków w miejscu gdzie siedzą mieszkańcy
- zapytała p. Suszek dlaczego w oświadczeniu majątkowym nie wykazuje z jakiego tytułu uzyskuje dochód i dlaczego nie otrzymała od radnej odpowiedzi na zadane pytanie na poprzedniej sesji?

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
- poruszył sprawę problemu z komarami w miejscowości Przyłęki;
- poprosił o wyrównanie ulicy Młyńskiej.

Przewodniczący RG:
- poruszył sprawę budynku, który się wali w Łochowicach i poprosił o zajęcie się tą sprawą;
-powiedział , że na przystanku autobusowym jest napis, który gmina zobowiązała się usunąć, a jeszcze tego nie zrobiła;
- odpowiedział pani Redaktor , że jak zobaczy ze przychodzi na sesję to zawsze ją wpisze do wolnych wniosków.

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Sekretarz Gminy odpowiedział radnej Alinie Puppel, że porozmawia w sprawie tablicy z panem Narolskim. Jeżeli chodzi o lampy to były one zgłoszone w ramach środków sołeckich. Z kolei spotkanie w sprawie zmiany organizacji ruchu zostanie zorganizowane w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o teren przy przedszkolu , to powiedziała, że postaramy się go wyrównać.

Sekretarz Gminy wyjaśniła radnej Wiesławie Suszek, że wnioski, które złożyła są to zadania inwestycyjne i wymagają wprowadzenia ich do budżetu gminy.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że w sprawie Przyłęk doszło do nieporozumienia, bo wszyscy wiedzą, że radny walczy o środki dla sołectwa.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Zbigniewowi Morozowi, że informacje w sprawie drzew mieli przekazać dyrektorzy szkół, ale teraz były zakończenia roku i nie dostarczyli jeszcze informacji.
Sekretarz Gminy odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej,  że koszty wypompowywania wody musi sprawdzić, a jeżeli chodzi o stypendia to będzie miała na uwadze aby informować radnych o ich wręczaniu.
Sekretarz Gminy odpowiedziała Pani Marzannie Kreja, że wiemy, iż sesja jest świętem, ale pracownicy mają dużo spraw. Jeżeli chodzi o przeglądy to został Pani wysłany przegląd i ostatni protokół.

Sekretarz Gminy odpowiedziała sołtysowi z Przyłęk że odkomarzanie jest kosztowne. Jeżeli chodzi o ulicę Młyńską to sprawa wyrównania zostanie zgłoszona do referatu. 

Radna Wiesława Suszek odpowiedziała Pani Marzannie Kreja, że w sprawie oświadczeń majątkowych są inne jednostki do kontroli.


16. Zakończenie obrad XXII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący RG zakończył XXII Sesję VII Kadencji rady Gminy Białe Błota.

 

 Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 08.07.2016 r. do 21.07.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (29 czerwca 2016, 08:40:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 lipca 2016, 14:33:39)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 654