PROTOKÓŁ Z XXIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 30.08.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranieProtokół 
z XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 30 sierpnia
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:00.
Sesję prowadzilł: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Zbigniew Moroz
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Proponowany porządek obrad:
Porządek obrad

1. Otwarcie XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.
6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.


7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

9. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.
3) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016-2022.
4) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2016 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach.
6) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( nr KGP.0006.37.2016 )
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( nr RGK.0006.38.2016)
11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXIII Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli: radny Krzysztof Kocikowski i radny Rafał Barsukiewicz.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Zbigniewa Moroz na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  13 głosami „za”, przy 13 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

     Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

     4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

     Radny Zbigniew Moroz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 9.12 projektu uchwały w sprawie zlecenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
     Radni jednogłośnie wprowadzili zmianę  do porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

      Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.

       Na sesję przybyli radny Krzysztof Kocikowski i radny Rafał Barsukiewicz.

      6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz  jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

     4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

     6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag sołtysów w sprawie uchwał.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały – radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęli ww. poprawki.
Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek o wycofanie z projektu uchwały kwoty 300 tys zł z ulicy Zabytkowej i 50 tyś zł ze sportu i przeznaczenie tych kwot na II etap ulicy Zagajnikowej w Prądkach.
Wójt Gminy w związku z wnioskiem radnego Krzysztofa Kowalewskiego zaproponował przeniesienie ww. kwoty na kanalizację deszczową.
Z kolei radny Krzysztof Kocikowski zaproponował przeniesie kwoty 300 000 zł z ulicy Zabytkowej na budowę chodnika przy ul. A. Przysieckiego i tzw. ulice zalewowe w Białych Błotach czyli budowa odwodnienia tych ulic.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, radna Maria Wolsztyńska, Zastępca Wójta i radna Gabriela Żernicka.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek radnego Krzysztofa Kowalewskiego:
-wycofanie z projektu  uchwały kwoty 50 000 zł przeznaczonej na sport – radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” przyjęli ww. zmianę;
-wycofanie kwoty 300 000 zł  na budowę ul. Zabytkowej w Przyłękach – radni 9 głosami”za”, przy 5 głosach „ przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli ww. poprawkę.
-przeznaczyć kwotę 350 000 zł na ul. Zagajnikową w Prądkach – radni 8 głosami „za”, przy 6 głosach” przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli ww zmianę.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 3, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.81.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.

Głosowanie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.. 

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.82.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.3) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016-2022.

Głosowanie:
uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016-2022.. 

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.83.2016 uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016-2022.

4) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2016 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kocikowski złożył poprawkę do projektu uchwały tj. dopisanie w uzasadnieniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – radni jednogłośnie przyjęli ww. autopoprawkę.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2016 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.84.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2016 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach.

Głosowanie :
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.85.2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach.
6) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.86.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.87.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Głosowanie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce. 

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.88.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce. 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.89.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.90.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej . 

11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. 

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Wiesława Suszek 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.91.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. 

12) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.92.2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Sesję Rady Gminy opuścił radny Rafał Barsukiewicz.


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Wszystkie odpowiedzi na interpelacje wpłynęły w terminie.


11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Wiesława Suszek:
zapytała co z wodociągami w rejonie od Kruszyna Krajeńskiego do Przyłęk.
zapytała, czy będzie wykonywany dalszy ciąg ulicy ulicy Akacjowej?
Radna Alina Puppel:
- powiedziała, że od Wójta Gminy oczekuje się informowania na Komisjach o planowanych inwestycjach, a radni jeżeli mają jakieś nowe pomysły też powinni je przedstawić na Komisji. 
- powiedziała, że na stronie gminy nie było informacji o sołtysiadzie;
- poprosiła o ustosunkowanie się do artykułu w gazecie Poza Bydgoszcz i poinformowanie z czyich środków utworzono plac zabaw w Lisim Ogonie.
Radny Bronisław Balcerowski:
- poprosił o sprawdzenie jakie są koszty eksploatacji lamp i ile kosztuje godzina oświetlenia.
Radny Krzysztof Kowalewski:
- zapytał co z zajęciami plastycznymi w Gminnym Centrum Kultury?
-nawiązał do sytuacji, która miała miejsce na zakończeniu roku szkolnego, kiedy to Wójt Gminy podszedł do grupy rodziców i dzieci z II klasy gimnazjum i powiedział, że tak właśnie walczył o to żeby tej klasy nie rozdzielić. Radny zapytał Wójta z kim walczył z radą gminy, czy z radnym?
-powiedział, że sołtys Przyłęk opublikował informację dot. odkomarzania, w której to Zastępca Wójta pisze , że to Rada Gminy nie zabezpieczyła na ten cel środków. W związku z powyższym radny zapytał kto jest kreatorem budżetu i w którym momencie mieli radni zabezpieczyć te środki.
- poinformował, że wpłynęło pismo dot. odszkodowania i zapytał o RZI.
- poprosił o zajęcie stanowiska przez Urząd Gminy w sprawie budynku przy ulicy Czerskiej.
-powiedział, że  na stadionie w Białych Błotach ma się odbyć impreza sportowa, a dzieci trenujące w klubie będą musiały odbyć mecze w Łochowie. W związku z powyższym pojawią się koszty logistyczne.
- podziękował za podświetlenie wieży w kościele w Cielu.
- powiedział, że 15 września będzie odpust w kościele w Cielu.
Radna Anna Zawidzka zapytała jak daleko są posunięte prace przy ul. Berberysowej w Białych Błotach.
Radny Piotr Mądrzyński:
      - zapytał jak wygląda sprawa odszkodowania dla mieszkańców Łochowa?
      - powiedział, że grupa ludzi chce utworzyć OSP w Białych Błotach.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że w tym roku przewidywane jest wykonanie projektu ul. Akacjowej, a przyszłym roku jego realizacja. Jeżeli chodzi o wodociągi na terenie gminy na dzień dzisiejszy są zaległości w wykonaniu inwestycji w tym zakresie.
Wójt Gminy odpowiedział radnej Alinie Puppel, ze przeprasza za brak informacji o sołtysiadzie na stronie internetowej gminy.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że wszystkie lampy mają redukcję mocy i sprawdzi koszt 1 godziny oświetlenia.
Wójt Gminy odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu,  w sprawie budynku przy ulicy Czerskiej, że  jak zapadnie decyzja to na pewno dopiero po rozmowie z radnymi. Jeżeli chodzi o zakończenie roku szkolnego powiedział, że podeszły do niego dzieci z 2 klasy gimnazjum z różą w ręku i podziękowali za podjęcie ostatecznej decyzji.
Sekretarz Gminy w sprawie nauczyciela plastyki poinformowała, że aktualnie przebywa on na zwolnieniu chorobowym i dopóki nie wróci do pracy nie można podjąć konkretnych rozmów. Na pewno zajęcia z plastyki będą się odbywać.
Sołtys Maria Płotkowska powiedziała, że młodzież była zachwycona nauczycielem plastyki. W tej samej kwestii wypowiedziała się matka dziecka i powiedziała, że Pan Kłosiński w czerwcu dostał wypowiedzenie. Pracownik ma 7 lat do emerytury i zaproponowano mu umowę- zlecenie. Zostało w tej sprawie złożone pismo do Wójta.
Kierownik COEiS w sprawie rozgrywek na boisku w Białych Błotach powiedział, że 17-18 września będzie turniej rocznika 2009, który organizuje klub JUVENTUS. Jest to turniej ogólnopolski. Zastępcze boisko zostało zorganizowane w Łochowie. Pan Kierownik powiedział, że nic nie wie żeby był jakiś problem z transportem.
W sprawie odszkodowania Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że jak sprawa zakończy się prawomocnym wyrokiem to gmina będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania. Jeżeli chodzi o RZI Pani Edyta Ksobiak poinformowała, że odbywają się cykliczne spotkania w tym zakresie. RZI wezwało do ugody, Urząd Gminy odmówił jej zawarcia. Na dzień dzisiejszy nie wpłynął żaden pozew.
W sprawie komarów Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że kilka lat temu przeprowadzano odkomarzania wzdłuż kanału noteckiego. Odkomarzanie przeprowadza się na terenach użytku publicznego a nie na terenach prywatnych. Dodała, że w piśmie wystosowanym do sołtysa nawiązano do poprzedniej Rady Gminy 

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że w sprawie OSP Pan Kościelniak był dwukrotnie, raz w zeszłym roku i poraz  drugi w ubiegłym tygodniu. Sekretarz Gminy dodała, ze na Komisje przybyła osoba fizyczna, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Na Gminie ciąży obowiązek ubezpieczenia takich strażaków i koszty umundurowania. 
13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Ryszard Piechociński poruszył sprawę ulicy Czekoladowej.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja:
-powiedziała, że jest za ulicą Czekoladową, ale to nie jest tak, że jeden przedsiębiorca na ul. Czekoladowej płaci podatek. Do budżetu gminy wpływają podatki dochodowe każdego z mieszkańców.
-powiedziała, że trzy lata temu kupiła farbki i sztalugę i miała nadzieję, że pan Kłosiński może będzie prowadził zajęcia plastyczne w Łochowie. Dodała, że z całym szacunkiem do talentu,ale instytucje kultury nie działają w oparciu o ustawę o systemie oświaty tylko jest to ustawa o działalności kulturalnej. Powiedziała, że nie wie dlaczego próbuje się podważyć niezależność instytucji kultury . Rada Gminy powołuje taką jednostkę nadaje jej statut i ma możliwość dotowania takiej jednostki. Ani Rada Gminy, ani Wójt nie mają możliwości wpływania na decyzje kadrowe niezależnej instytucji kultury. Dodała, że takie zajęcia kulturalne to nie tylko zasługa Pana Kłosińskiego, ale też poprzeniej Pani Dyrektor Pani Rypiny.
-powiedziała, że  w zeszłym roku było już podnoszone że na stronie internetowej gminy nie ma informacji, które powinny być. Na tej stronie jest wiele informacji, które są prywatną promocją osoby Pana Wójta. W 2014 r. RIO w Warszawie wypowiedział się na temat stron internetowych i prasy. Formą komunikacji samorządu jest BIP, a strony internetowe są traktowane jak prasa i mogą być jedynie informatorami i nie mogą być promocją  polityków.
- powiedziała, że sprawa odszkodowania ciągnie się od 92 r. Wówczas mówiono tym państwu, że nie dostaną odszkodowania, że ono im się nie należy. Dodała, że prowadzi sprawę od 2010 r. i udowodniła, że odszkodowanie się należy i myśli, że udowodni, że odsetki i waloryzacja również się należą. Dodała, że Pan Rybacki, który prowadził sprawę nie wiedział nawet , że zapadł wyrok i pewnie do dzisiaj nie wie, że kwestia waloryzacji jest ujęta w decyzji starosty.
-powiedziała, że na ostatniej sesji Pan Wójt chcąc przesunąć pewne środki budżetu wspomniał o ulicach zalewowych i wymienił ulicę Cisową w Łochowie. Dodała, że kontaktowała z panem Wójtem kiedy były ulewy i wówczas Pan powiedział, że niestety ta ulica zostanie odwodniona w 2018 r.
Radna Maria Wolsztyńska:
- poruszyła sprawę ulic Białobłockich.
- powiedziała, że na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Czerskiej zakończono inwestycję, a nadal unosi się nieprzyjemny zapach.
- powiedziała, że lasek przy kościele jest zanieczyszczony.
- poruszyła sprawę wyprowadzania psów bez na smyczy.
-zwróciła się do Kierownika GOPS, że obiecała na jednej z Komisji, że nie będzie zwalniać pracowników WTZ, a kolejna osoba odeszła.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał kto zapłacił za oświetlenie wieży kościoła w Cielu?
Sołtys Paweł Zuehlke:
- podziękował pracownikom Urzędu Gminy za plac zabaw w Przyłękach.
- poprosił o ujęcie w budżecie gminy środków na odkomarzanie sołectwa.
- poprosił o nienaklejanie informacji na szybach tablic ogłoszeń.
Radny Jacek Grzywacz
- poruszył sprawę  barierek przy ul. Łąkowej w Łochowicach i poprosił o ich poprawienie.
- zaproponował przeniesienie kratek z ul. Spokojnej w Łochowicach na ul. Łąkową.
- poprosił o ujecie w przyszłorocznym budżecie kwoty na utwardzenie drogi prowadzącej do żłobka.
  14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy odpowiedział Panu Piechocińskiemu, że będzie starał się ująć w budżecie ulicę Czekoladowa i Chlebową.
Wójt Gminy odpowiedział Pani Marzannie Kreja, że na poprzednie sesji oprócz ul. Cisowej wymienił także inne ulice.
Kierownik GOPS odpowiedział pani Marii Wolsztyńskiej, że GOPS jest jednostką niezależną i nikt nie powinien wpływać na działania Kierownika. Dodała, że kierowca o którym mówiła radna nie został zwolniony tylko zlikwidowano stanowisko pracy.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała co z samochodem, który został sfinansowany przez mieszkańców. 
Kierownik GOPS odpowiedziała, że samochód będzie potrzebny i będzie użytkowany.
Wójt Gminy odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że oświetlenie kościoła zrealizowano w ramach współpracy z Eneą i wykonano bez kosztów.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja powiedziała, że rok temu rozmawiała z Wójtem w sprawie odszkodowania dla mieszkańców z Łochowa i wówczas mógł Wójt wycofać tę sprawę.
Wójt Gminy powiedział Pani Marzannie Kreja,  że chciałby żeby ta bolączka była załatwiona.

15. Zakończenie obrad XXIII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący RG zakończył XXIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 
Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 22.09.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (31 sierpnia 2016, 08:01:47)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (12 października 2016, 10:57:50)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 585