PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 27.09.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


Protokół 
z XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 27 września
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 16:45.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radny Krzysztof Kocikowski.
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
4. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.
6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.
2) w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.
3) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXIV Sesji VII Kadencji.

Ad. 1. Otwarcie XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXIV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli: radny Piotr Mądrzyński i radna Alina Puppel.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Krzysztofa Kocikowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  13 głosami „za”, przy 13 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęły uwagi do protokołu. Uwagi zostały uwzględnione.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący RG zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury. -  Radni jednogłośnie wprowadzili zmianę  do porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

      Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz  jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Na sesję przybyli radny Piotr Mądrzyński i radna Alina Puppel.


4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG oddał głos radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, który w imieniu mieszkańców Przyłęk odczytał petycję w sprawie stosunku władz gminy do mieszkańców sołectwa. - załącznik. plik do pobrania (754kB) pdf

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Jan Czekajewski w związku z nieobecnością na sesji Wójta Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag sołtysów w sprawie uchwał.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. rozszerzenie nazwy zadania związanego z termomodernizacją ogrzewania budynku w ŚDS i świetlicy w Cielu w zakresie niezbędnej przebudowy.
Zastępca Wójta zgłosił kolejną autopoprawkę tj. wycofanie inwestycji na ul. Dębowej w Łochowie i przeniesienie kwoty 6 000 zł do działu 852 Pomoc Społeczna.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski i radna Maria Wolsztyńska.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki:
- autopoprawka Zastępcy Wójta – radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.
-autopoprawka Skarbnika Gminy – radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.93.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

2) w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.94.2016 w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.

3) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski  jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zgłosił wniosek o zmianę terminu posiedzenia Komisji z 26.10.2016 r. na 24.10.2016 r.
Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu zgłosił wniosek o dopisanie do posiedzenia w dniu 20.10.2016 r. punktu dotyczącego realizacji programu zdrowotnego pn. zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy u dzieci oraz zaproponował zmianę godziny posiedzenia Komisji w dniu 03.11.2016 r. na godz. 13:00.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.95.2016 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.


4) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.96/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Na poprzedniej sesji nie złożono żadnej interpelacji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Gabriela Żernicka złożyła interpelację na piśmie. plik do pobrania (222kB) pdf
Radna Wiesława Suszek:
-poprosiła o progi spowalniające na ul. Łąkowej i Lipowej w Kruszynie Krajeńskim
-poprosiła o ustawienie znaków z ograniczaniem prędkości na ul. Białobłockiej.
-powiedziała, że mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemny zapach z firmy DROBEX w Cielu.
Radny Krzysztof Kowalewski:
-zapytał, czy Gmina skontaktowała się ze spółdzielnią mieszkaniową w Cielu w sprawie uregulowania spraw związanych z zakupem mieszkania w Cielu. Czy Gmina będzie członkiem spółdzielni mieszkaniowej?
-powiedział, że 15.09 br minął termin składania wniosków o dofinansowania do dróg w ramach schetynówki. Zapytał, czy gmina złożyła jakiś wniosek o dofinansowanie?
-powiedział, że jedna z lamp przy kościele w Cielu nie świeci się.
-poprosił o dostarczanie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Gminnego Centrum Kultury.
Radny Bronisław Balcerowski:
-zapytał kto jest odpowiedzialny za utrzymanie przystanków autobusowych?
-powiedział, że na przystankach autobusowych przy ulicach Kasztanowej i Gościnnej w Łochowie nie jest w stanie zatrzymać się autobus, nie ma wiaty i są głębokie rowy.
-powiedział, że na skrzyżowaniu przy ulicy Gościnnej w Łochowie jest ciemno i przydałby się tam jeszcze jeden wysięgnik z oświetleniem.
Radny Krzysztof Kocikowski:
-powiedział, że na przystankach autobusowych w Przyłękach są wybite szyby.
-zapytał prezesa ZWiUK czy coś wie o zmianie ceny wody.
Radna Maria Wolsztyńska:
-powiedziała, że mieszkańcy zwracają uwagę, że firma odbierająca śmieci nie chce zabierać odpadów z pomieszczeń na to przeznaczonych tylko oczekuje wystawienia ich przed posesję.
-powiedziała, że na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Czerskiej nadal utrzymuje się nieprzyjemny zapach.
-powiedziała, że na zebranie wiejskie przychodzi jako mieszkanka, a nie radna Gminy Białe Błota i jak Wójt obraża ją na tym zebraniu, to obraża również wszystkich mieszkańców.
-powiedziała, że Wójt Gminy na zebraniach wiejskich wita się z każdym mieszkańcem, a gdy dochodzi do wolnych wniosków i zapytań to wychodzi z zebrania. Zaapelowała do Wójta żeby nie lekceważył mieszkańców gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz:
 -poprosił o ujęcie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na budowę ulicy Bydgoskiej w Zielonce.
-powiedział, że przystanki autobusowe w Zielonce i w Prądkach są zdewastowane.
Przewodniczący RG:
-powiedział, że słyszał, że szykują się podwyżki cen wody.
-zapytał kiedy zostaną zakończone inwestycje drogowe w Łochowie?
Sołtys Maria Płotkowska powiedziała, że uważa, że to nic złego, że Wójt Gminy wita się z mieszkańcami i dodała, że nie zauważyła, żeby na zebraniu wiejskim  w Białych Błotach Wójt Gminy obraził radną Marię Wolsztyńską.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuściła radna Alina Puppel.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Gabrieli Żernickiej, że w sprawie ul. Sowiej przekaże wniosek do starosty, a w sprawie odwodnienie ulic w Białych Błotach powiedział, że wszystkie  ogniska zostaną zlikwidowane.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że w sprawie progów zwalniających, należy tę kwestię ustalić z mieszkańcami. Na ulicy Lipowej dodatkowo trzeba skonsultować to zadanie ze starostwem powiatowym. Jeżeli chodzi o ulicę Białobłocka to gmina zastanowi się nad ustawieniem znaku o ograniczeniu prędkości. 
Kierownik Anna Zdunek w sprawie firmy Drobex wyjaśniła, że nie ma przepisów, które zabraniają przetrzymywać obornik na polu. Powiedziała, że zwróci się do firmy, aby obornik był zawsze od razu przeorany. 

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że sprawę mieszkania w Cielu skieruje do merytorycznego pracownika, gdyż nie wie na jakim etapie jest ta sprawa. Dodał, że Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków w ramach tzw schetynówki na ulice: Ofiar Hitleryzmu i Duńską. Jeżeli chodzi o lampę w Cielu to zostanie ona naprawiona.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że utrzymanie przystanków autobusowych leży w gestii Gminy.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że wybite szyby na przystankach autobusowych zostaną systematycznie uporządkowane.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że wyciąganie worków na śmieci z pomieszczenie na to przeznaczonych jest problemem dla firmy. Prezes ZWiUK powiedział, że rzeczywiście nadal jest jakiś nieprzyjemny zapach z przepompowni i prawdopodobnie pochodzi on z kanalizacji.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że ulica Bydgoska może zostać naprawiona nawet jeszcze w 2016 roku . Jeżeli chodzi o przystanki autobusowe zostaną naprawione do końca roku.
Zastępca Wójta odpowiedział Przewodniczącemu RG, że ul. Żurawinowa, Liściasta i Bukowa miały być zrealizowane do końca września br., ale w związku z trudnościami w zakresie konieczności pompowania wody roboty prawdopodobnie się wydłużą. Jęli chodzi o łącznik pomiędzy ul. Wierzbową, a Szosa Bydgoską inwestycja zostanie zrealizowana do końca września.
Prezes ZWiUK odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że radny mówił o akcie prawnym, którego nie ma. Ma być zmienione prawo wodne i dopiero jak zostanie ono uchwalone będzie można rozmawiać o cenach wody.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Edmund Łączny – pismo w załączeniu. plik do pobrania (175kB) pdf
Pani. M. Kwiatkowska poruszyła sprawę zwolnienia z pracy w Gminnym Centrum Kultury pana Henryka Kłosińskiego.

Dyrektor GCK Łukasz Narolski powiedział, że skieruje sprawę dotyczą pomówień na jego temat do sądu Dodał, że zajęcia plastyczne w Centrum Kultury będą prowadzone albo przez pana Kłosińskiego albo przez kogoś innego.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że ma apel do Wójta, żeby się przyjrzał harmonogramowi korzystania z bazy sportowej w szkole podstawowej w Białych Błotach. Dodał, że podstawa programowa mówi, że zajęcia z w-f mogą być prowadzona na placach zabaw, ale nie tylko.

Sołtys Sylwia Stoppel:
-podziękowała radnej Gabrieli Żernickiej i radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu za pomoc w organizacji imprezy w Murowańcu na zakończenie lata.
-zapytała, czy sołtysi są równo traktowani i dodała, że są sołectwa, które nie maja świetlic wiejskich i nie mają gdzie zorganizować imprezy sylwestrowej. Sołectwo Murowaniec skorzystało z możliwości wynajęcia świetlicy w Łochowie. Dodała, że to nie jest tylko świetlica Łochowa. Zwróciła się z prośba o udostępnienie harmonogramu korzystania z tej świetlicy.
Sołtys Sławomir Ruge:
-powiedział, że świetlica w Łochowie została zarezerwowana przez sołtys Sylwię Stoppel w styczniu tego roku. Dodał, że faktycznie budynek świetlicy należy do GCK, ale dobrym zwyczajem  jest poinformowanie o wynajmie sali sołtysa. Pan Ruge powiedział, że zaproponował Pani Stoppel podział tej sali zarówno dla Murowańca jak i Łochowa. Dodał, ze organizacja sylwestra przez sołtysa Łochowa jest już zwyczajem. -poprosił o rozwiązanie tego konfliktu albo przez Wójta albo przez Dyrektora GCK.
powiedział, że w GCK jest zatrudnionych 6 osób, z czego tylko 1 osoba jest instruktorem. Zapytał kiedy ośrodek będzie czynny w weekendy i dlaczego nie ma ofert zajęć popołudniowych? Poprosił Wójta o przeprowadzenie audytu w tej jednostce.
-powiedział, że 10.09 było organizowane spotkanie pojazdów Zabytkowych przez sołtysa Łochowic Jacka Grzywacza. Dodał, że w gminie jest wielu pasjonatów i zapytał, czy te osoby też dostają dofinansowanie na organizację imprez?
-powiedział, że jeżeli sołectwo nie dostanie środków na oświetlenie ulic tak jak to było ustalone, to środki z funduszu sołeckiego na ten cel zostaną wycofane.
-zapytał kiedy popłynie gaz w Łochowie?
-powiedział, że na ulicy Sosnowej w Łochowie co druga lampa się nie pali.
-zapytał, czy gmina może zwrócić się do starostwa powiatowego o budowę lamp na przystankach autobusowych na drodze powiatowej w stronę Drzewiec.
-powiedział, że znak z nazwą ulicy Pagórek został wyrwany.
-poprosił o zwiększenie patroli drogowych na drogach, gdyż od dłuższego czasu nie pada i na drogach nieutwardzonych bardzo się kurzy.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja:
-w sprawie cen wody powiedziała, że analizowała jak wyglądają te ceny w gminach ościennych i tak np. Nowa Wieś ma zniżki. Dodała, że tam Rada Gminy przyznała zniżki do wody. W naszej gminie kilka lat temu pani Maria Wolsztyńska była inicjatorką podjęcia uchwał o zniżkach, ale to się nie udało. Pani Kreja --zwróciła się z apelem do radnych, że jeżeli taka sytuacja zaistnieje, jeżeli faktycznie będą zmiany w ustawie, które będą zmuszały ZWiUK do podwyżek, to może wtedy  jakieś dopłaty do cen wody można by uchwalić.
-podziękowała panu Janowi Czekajewskiemu za wycofanie ze zmian w budżecie kwestii iluminacji kościoła na ul. Dębowej. Dodała, że zwróciła uwagę na posiedzeniu Komisji Oświaty, że gmina nie może realizować zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy. Powiedziała, że zdziwiło ją, że pan Czekajewski powiedział, ale Wójt obiecał. Dodała, że rozumie, że obiecał proboszczowi. Przypomniała, ile rzeczy Wójt obiecał mieszkańcom przed wyborami m.in. racjonalną budowę oświetlenia ulicznego.
-zapytała pana Wójta i panią Skarbnik jak wyglądają wyniki finansowe w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w latach 2014-2015. Czy prawdą jest , że rok 2015 zakończył się stratą blisko 70 000 zł. Co było tego powodem?
-nawiązała do rozmowy z panią Agnieszka Piętką dot. informacji, które przesłał Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO na temat poważnych uchybień w pracy GOPS za czasów pani Bajgot i wszczęcia postępowania o naruszenie finansów publicznych. Dodała, że rozmawiała w dniu dzisiejszym z Rzecznikiem i takie postępowanie o naruszenie finansów publicznych zostało wszczęte i zawiadomienie do Wójta w tej sprawie zostało wysłane.
-poprosiła o wyasygnowanie kwot na szkolenia w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej dla pracowników i kierowników GOPS, ZAZ i ŚDS w Cielu.
-powiedziała, że pani Sekretarz odmówiła informacji o umowach cywilno-prawnych. Dodała, że już w 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, że umowy cywilno-prawne osób publicznych, w tym sekretarza są jawne.
-powiedziała, że radni przyjmują protokoły z poprzednich sesji, a maja one dużo błędów, literówek. Dodała, że ma wrażenie, że nikt ich nie czyta. Kiedyś w protokołach były przytaczane najważniejsze wypowiedzi podczas dyskusji. Zwróciła uwagę, że nie taka jest istota protokołu i to jest plama na honorze Rady Gminy.
-powiedziała, że pani Sekretarz po poprzedniej sesji zobowiązała się uporządkować w BIPie co jest jednostka organizacyjną, a co nie.
-powiedziała, że chciałaby wrócić do ZAZu i zapewnić panią Kierownik, że jest Redaktorem Naczelnym Czasopisma Białe Błota info i dziennikarzem. Ponadto redaktorem i dziennikarzem się jest, a kierownikiem ZAZu się bywa.
-zapytała ile głosów ma radny przy głosowaniu uchwały. Jeżeli radny głosuje uchwałę to ile ma głosów 1, czy 8, czy 10, a może 15. Zapytała dalej jak to jest możliwe, że pan Barsukiewicz twierdzi, że ma więcej niż jeden. Taka teza została przekazana Pani Kreja po zebraniu wiejskim w Białych Błotach. Zapytała dalej w jakiej formie działa jakaś grupa radnych, bo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni mogą działać w formie klubów. Powiedziała, że pytała pana Zbigniewa Moroza, czy ta inicjatywa którą chełpi się pan Barsukiewicz jest w ramach tego klubu WIO, który istniał. Pan Moroz zaprzeczył. Zapytała o podstawę tego działania i zapytała pana Barsukiewicza czy można głosować przez przypadek albo jak się zostało do tego namówionym, bo takie tezy od kwietnia pan Barsukiewicz głosi.  Dodała również, że skoro pan Barsukiewicz tak myli się co do tego ile ma głosów, to czy nie pomyli się i w ramach egzekucji nie zajmie traktora pana Przewodniczącego.
Przewodniczący RG poprosił o zadawanie pytań i zostawienie jego traktorów.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja:
-powiedziała, że myśli, że hobby Przewodniczącego RG jest jego prywatna sprawą i może nie należałoby korzystać ze środków publicznych. Następnie zapytała w aspekcie dyskusji dot. balu sylwestrowego pana sołtysa czy ten bal co organizował w grudniu  zeszłego roku w ramach czego to się odbywało, czy organizował pan to jako sołtys, czy rada sołecka, czy jakieś rozliczenie z tego powstało i czy zgłosił Pan zbiórkę publiczną w trybie ustawy do tego rodzaju zbiórek.
- powiedziała, że zgłaszała interwencję pani Piętce dot. udziału osoby nieuprawnionej w Komisji kwalifikacyjnej w konkursie na kierownika WTZ. Dodała, że oczekuje, że ta sprawa, jak również doświadczenie zawodowe z osobami niepełnosprawnymi osoby przyjętej zostanie przekazana redakcji.
-zwróciła uwagę na upadek dobrych obyczajów i dodała, że, chyba w żadnej kadencji takiego upadku nie było, gdzie jeden radny uzurpuje sobie prawo dyktowania pozostałym radnym jak mają głosować i staje nad nimi , odwołuje ich. Jest to sytuacja niedopuszczalna.
Przewodniczący RG:
-podziękował radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, radnemu Kazimierzowi Jadomskiemu i radnemu Zbigniewowi Morozowi za wsparcie prywatnej imprezy, jak twierdzą co niektórzy.
-podziękował wszystkim radnym, którzy przybyli na tę imprezę i powiedział, że nie była ona sygnowana jego nazwiskiem.
-powiedział, że mieszkańcy ul. Kanałowej i Ślesińskiej w Łochowicach zgłaszają wnioski o dokończenie utwardzenia tych dróg.
-powiedział, że mieszkańcy Lisiego Ogona wnoszą o utwardzenie ulicy do świetlicy wiejskiej Firma, która znajduje się za świetlicą jest zainteresowana  partycypacją w kosztach.
-podziękował panu Migawie i panu Narolskiemu za pomoc w organizacji festynu rodzinnego w Łochowicach.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący RG odpowiedział sołtysowi Sławomirowi Ruge powiedział, że impreza o której mówił jest imprezą cykliczną, a przy okazji starych pojazdów jest festyn dla dzieci i zabawa dla dorosłych. Impreza jest sołecka i zgromadziła w tym roku 85 pojazdów i nie były to same traktory.

Zastępca Wójta zobowiązał się udzielić odpowiedzi wszystkim osobom, które zabrały głos w wolnych wnioskach i zapytaniach na piśmie.
Radny Rafał Barsukiewicz odpowiedział Pani Marzannie Kreja, że opinie które wygłasza są to osobiste opinie i nie chce się do nich odnosić. Co do 8 radnych powiedział, że był na trzech spotkaniach wiejskich i Pan Wójt wskazywał, że potrzebuje 8 radnych żeby przegłosować projekt i wskazywał na radnego. W związku z tym pan Barsukiewicz powiedział, że parafrazując niejako mówił, że może 9, 10 i to pytanie poprosił żeby kierować do p. Wójta skąd tych 8,9,10 radnych. Do pozostałych kwestii radny powiedział, że nie będzie się do nich odnosił.

15. Zakończenie obrad XXIV Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący RG zakończył XXIV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 
Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 20.10.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 września 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2016, 10:45:38)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 października 2016, 15:01:37)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 641